Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

7. 2. 2019

V hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji se ve 4. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo 79,2 tisíc hostů. Mezi nimi bylo 12,6 tisíce návštěvníků ze zahraničí, nejvíce ze Slovenska, Německa a Polska. Proti stejnému období předchozího roku tuzemských i zahraničních hostů ubylo a snížil se i počet přenocování.

V průběhu celého roku 2018 se v kraji ubytovalo 463,7 tisíce hostů, z toho 64,0 tisíc ze zahraničí. Proti předchozímu roku se počet hostů jako v jediném kraji v ČR snížil (zohledněna přitom byla nová revize dosud publikovaných předběžných dat od počátku roku 2018). Průměrný počet přenocování hostů ze zahraničí (2,9 noci) byl 4. nejvyšší mezi kraji.

1. až 4. čtvrtletí 2018

1. až 4. čtvrtletí roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 463 686 hostů2, což představuje 2,2 % z republikového úhrnu a jedná se o nejnižší počet hostů mezi kraji. Nejvíce hostů směřovalo tradičně do Hlavního města Prahy (37,1 % z republikového úhrnu), Jihomoravského (9,6 %) a Jihočeského kraje (8,1 %).

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích kromě Pardubického. Nejvyšší procentní nárůst mezi rokem 2018 a 2017 zaznamenal Plzeňský kraj (o 11,5 %). Počet hostů v Pardubickém kraji meziročně klesl o 1,0 %, přitom v celé ČR se počet hostů oproti roku 2017 zvýšil o 6,4 %. Při výpočtech byla zohledněna nová revize dosud publikovaných předběžných dat od počátku roku 2018.

Graf 1  Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle čtvrtletí

Počet hostů ubytovaných v HUZ na území Pardubického kraje se po předchozím růstu v letech 2015 až 2017 snížil (viz předchozí graf). Meziročně v 1. až 4. čtvrtletí 2018 v Pardubickém kraji klesl jak počet hostů ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 (o 2,6 %), tak i počet hostů z České republiky, tzv. rezidentů3 (o 0,7 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Průměrný počet přenocování (2,8 noci) řadí Pardubický kraj na 5. místo v pořadí krajů. Nejvíce přenocování bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2018 evidováno v kraji Karlovarském (4,7 noci) a nejméně v kraji Jihomoravském (2,0 noci); republikový průměr počtu přenocování činil 2,6 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů v kraji činí 2,8 noci (hodnota uprostřed mezikrajského žebříčku) a u nerezidentů 2,9 noci (4. nejvyšší hodnota mezi kraji).

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska (26,1 % všech zahraničních hostů), z Německa (19,8 %) a z Polska (15,5 %). V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí 61,3 % všech zahraničních hostů ubytovaných v kraji, následovali hosté z Nizozemí, Francie a Ukrajiny.

Graf 2 Hosté ze zahraničí ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl v 1. až 4. čtvrtletí 2018 oproti předchozímu roku ve všech krajích kromě Pardubického. Nejvyšší nárůst vykázal kraj Středočeský (o 10,3 %). Počet přenocování v Pardubickém kraji meziročně klesl o 0,6 %, přitom v celé ČR se počet přenocování oproti roku 2017 zvýšil o 4,3 %. Zatímco v případě hostů ze zahraničí se v kraji počet přenocování meziročně zvýšil o 0,8 %, u hostů z ČR došlo naopak k poklesu o 0,8 %. Při výpočtech byla stejně jako v případě počtu hostů zohledněna nová revize dosud publikovaných předběžných dat od počátku roku 2018.

Graf 3  Průměrný počet přenocování hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018

4. čtvrtletí 2018

V samotném 4. čtvrtletí roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 79 240 hostů2, což představuje 1,8 % z republikového úhrnu, jedná se přitom o nejnižší počet hostů mezi kraji. Nejvíce hostů směřovalo do Hlavního města Prahy (2 023 563), Jihomoravského kraje (405 959) a do Jihočeského kraje (261 542).

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích České republiky kromě Pardubického. V Pardubickém kraji se ve 4. čtvrtletí 2018 počet hostů meziročně snížil o 6,9 %, v celé ČR byl přitom zaznamenán téměř 6% nárůst.

Počet přenocování hostů byl ve 4. čtvrtletí roku 2018 oproti stejnému období předchozího roku vyšší ve všech krajích České republiky kromě Pardubického (pokles o 7,1 % s výraznějším snížením u hostů z ČR) a Královéhradeckého kraje (pokles o 0,1 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018

 

1Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány
z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.