Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

 

V roce 2017 se hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje ubytovalo 475 tisíc hostů, což bylo o 7,0 % více než v roce předchozím. Vyšší byl počet domácích hostů i hostů ze zahraničí. Počet přenocování zahraničních hostů se meziročně zvýšil o 11,1 %, což byl pátý nejvyšší nárůst mezi kraji ČR. Více než čtvrtinu zahraničních hostů v kraji tvořili návštěvníci ze Slovenska a pětinu hosté z Německa.

1. až 4. čtvrtletí 2017

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 474 856 hostů2, což představuje 2,4 % z republikového úhrnu a jedná se o nejnižší hodnoty v mezikrajském srovnání. Nejvíce hostů směřovalo tradičně do Hlavního města Prahy (38,1 % z republikového úhrnu), Jihomoravského kraje (9,4 %) a do Jihočeského kraje (7,8 %).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvyšší nárůst počtu hostů mezi roky 2016 a 2017 zaznamenal Jihomoravský kraj (o 14,6 %), nejmenší nárůst byl evidován ve Zlínském kraji (o 5,0 %). V Pardubickém kraji činil meziroční nárůst počtu hostů 7,0 %, což je nižší hodnota než republikový průměr (ČR – 9,1 %) a zároveň druhá nejnižší v mezikrajském srovnání. Meziročně se v Pardubickém kraji zvýšil jak počet hostů z České republiky, tzv. rezidentů3(o 6,9 %), tak i počet hostů ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 (o 7,6 %).

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Meziroční přírůstky počtu hostů (při porovnání čtvrtletních údajů), jak je zřejmé z přiloženého grafu, jsou v Pardubickém kraji patrné nepřetržitě od 1. čtvrtletí 2015. Maximální meziroční přírůstek počtu hostů byl přitom v kraji zaznamenán během roku 2015. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 byl nárůst hostů celkem i hostů z tuzemska pátý nejnižší, hosté ze zahraničí zaznamenali pátý nejvyšší procentní nárůst ve sledovaném období.

Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji podle čtvrtletí


Počet hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska (26 % zahraničních hostů), z Německa (20 %) a z Polska (15 %). V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí více než šedesát procent všech hostů ze zahraničí v kraji, následovali hosté z Nizozemska, Francie a Rakouska.

Hosté ze zahraničí ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí roku 2017Ve všech krajích došlo v 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 k meziročnímu nárůstu počtu přenocování. V Pardubickém kraji byl zaznamenán nárůst celkového počtu přenocování o 6,6 % a to znamenalo pátou nejnižší hodnotu v mezikrajském srovnání při republikovém nárůstu o 7,3 %. V Pardubickém kraji se meziročně zvýšil počet přenocování u rezidentů o 5,9 %, což znamenalo šesté nejnižší místo mezi kraji, při republikovém průměru 6,4 %. Nárůstem počtu přenocování u nerezidentů o 11,1 %, se Pardubický kraj řadí na páté nejvyšší místo v pořadí krajů při republikovém nárůstu o 8,3 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Průměrný počet přenocování (2,8 noci) řadí Pardubický kraj na 7. místo. Nejvíce přenocování bylo v kraji Karlovarském (4,9 noci) a nejméně v kraji Jihomoravském (2,0 noci); republikový průměr počtu přenocování činil 2,7 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů je v kraji 2,8 noci a u nerezidentů 2,7 noci.

 

4. čtvrtletí 2017

V samotném 4. čtvrtletí roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 85 562 hostů2, což představuje 2,0 % z republikového úhrnu a jedná se o nejnižší počet hostů mezi kraji. Nejvíce hostů směřovalo do Hlavního města Prahy (1 941 591) a Jihomoravského kraje (373 647).

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2017

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích (ČR o 7,9 %). V Pardubickém kraji činil nárůst počtu hostů 4,2 % a jeho hodnota zařadila kraj na čtvrtou nejnižší příčku v mezikrajském srovnání. Meziročně se v Pardubickém kraji zvýšil počet rezidentů3 (o 3,3 %) i nerezidentů4 (o 8,9 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2017

Počet přenocování byl ve 4. čtvrtletí roku 2017 oproti předchozímu roku vyšší ve všech krajích kromě Kraje Vysočina (pokles o 2,9 %); průměrný procentní nárůst v ČR byl o 6,1 %. Nejvyšší nárůst zaznamenal Plzeňský kraj (o 21,1 %); Pardubický kraj (o 2,3 %) byl na šesté nejnižší příčce. Počet přenocování rezidentů v Pardubickém kraji ve 4. čtvrtletí roku 2017 meziročně vzrostl o 1,3 %, u nerezidentů o 7,3 %.

Počet hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v Pardubickém kraji ve 4. čtvrtletí 2017

 

1Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi

4Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.