Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

V hromadných ubytovacích zařízeních v Pardubickém kraji se ve 3. čtvrtletí roku 2018 ubytovalo 186 tisíc hostů. Mezi nimi bylo 25 tisíc návštěvníků z ciziny, nejvíce ze Slovenska, Německa
a Polska. Proti stejnému období minulého roku tuzemských i zahraničních hostů přibylo a zvýšil se i počet přenocování.

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 se v kraji ubytovalo 402,6 tisíce hostů, z toho 55 tisíc ze zahraničí. Proti stejnému období loňského roku se počet hostů zvýšil téměř o 20 tisíc.

1. až 3. čtvrtletí 2018

1. až 3. čtvrtletí roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 402 618 hostů2, což představuje 2,4 % z republikového úhrnu a jedná se o nejnižší počet hostů mezi kraji. Nejvíce hostů směřovalo tradičně do Hlavního města Prahy (34,8 % z republikového úhrnu), Jihomoravského (9,7 %) a Jihočeského kraje (8,6 %).

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvyšší procentní nárůst mezi letošním a loňským 1. až 3. čtvrtletím zaznamenal Plzeňský kraj (o 13,8 %). Počet hostů v Pardubickém kraji meziročně vzrostl o 5,1 % a byl v mezikrajském srovnání 2. nejnižší za Hlavním městem Prahou (nárůst o 2,4 %); v celé ČR počet hostů meziročně vzrostl o 6,6 %.

Graf 1  Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle čtvrtletí

Trend rostoucí návštěvnosti kraje je patrný z grafu 1. Počty hostů ubytovaných v HUZ na území Pardubického kraje se plynule zvyšují od roku 2015. Meziročně se v 1. až 3. čtvrtletí 2018 v Pardubickém kraji zvýšil jak počet hostů ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 (o 5,8 %), tak i počet hostů z České republiky, tzv. rezidentů3 (o 4,9 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Průměrný počet přenocování (2,9 noci) řadí Pardubický kraj na 6. místo v pořadí krajů. Nejvíce přenocování bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2018 evidováno v kraji Karlovarském (4,5 noci) a nejméně v kraji Jihomoravském (2,1 noci); republikový průměr počtu přenocování činil 2,7 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů i nerezidentů je v kraji shodný a činí 2,9 noci.

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska (25,0 % všech zahraničních hostů), z Německa (19,5 %) a z Polska (17,1 %). V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí 62 % všech zahraničních hostů ubytovaných v kraji, následovali hosté z Nizozemí, Rakouska a Ukrajiny.

Graf 2  Hosté ze zahraničí ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních vzrostl v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku oproti stejnému období předchozího roku ve všech krajích. Nejvyšší nárůst vykázaly shodně kraje Středočeský a Plzeňský (o 11,2 %). V Pardubickém kraji (5,0 %) byl nárůst počtu přenocování ve sledovaném období vyšší než republikový průměr (4,8 %). V kraji se meziročně zvýšil počet přenocování u nerezidentů (o 8,5 %) i rezidentů (o 4,5 %).

Graf 3  Průměrný počet přenocování hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR a krajích v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018

3. čtvrtletí 2018

V samotném 3. čtvrtletí roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 186 259 hostů2, což představuje 2,5 % z republikového úhrnu, jedná se však o nejnižší počet hostů mezi kraji. Nejvíce hostů směřovalo do Hlavního města Prahy (2 260 732), Jihočeského kraje (794 442) a do Jihomoravského kraje (787 718).

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2018

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích České republiky. V Pardubickém kraji se ve 3. čtvrtletí 2018 počet hostů meziročně zvýšil o 4,0 %, což byl druhý nejnižší relativní nárůst v mezikrajském srovnání za Prahou (o 0,4 %).

Graf 4  Meziroční změna počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje podle čtvrtletí

Počet přenocování hostů byl ve 3. čtvrtletí roku 2018 oproti stejnému období předchozího roku vyšší ve všech krajích České republiky, kromě Hlavního města Prahy (pokles o 1,1 %). Ubytovací zařízení v Pardubickém kraji zaznamenala ve sledovaném období šestý nejnižší meziroční nárůst počtu přenocování hostů (nárůst v Pardubickém kraji o 5,7 % při republikovém nárůstu o 4,3 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2018

 

1Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi.

4Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.