Ceny nemovitostí v Pardubickém kraji v letech 2016 až 2018

 

12. 2. 2020

Úhrnný index cen nemovitostí v kraji začal růst v roce 2014, v letech následujících růst  pokračoval s výrazným zvýšením v průběhu roku 2018, především zásluhou zvyšujících se cen bytů a stavebních pozemků. Ceny rodinných domů v kraji v průměru let 2016–2018 byly v republikovém srovnání druhé nejnižší, ceny bytů naopak čtvrté nejvyšší.

Český statistický úřad vydává každoročně publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Na konci roku 2019 vyšla publikace věnovaná období 2016–2018 (kód 014006-19). ČSÚ získává údaje z administrativního zdroje – z anonymizovaných přiznání k dani z nabytí (z převodu) nemovitých věcí, která předkládají vlastníci (prodejci) nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu. V přiznání jsou uvedeny reálné skutečně placené (přiznané) ceny za jednotlivé nemovitosti. Oproti vlastnímu prodeji se předložené daňové přiznání opožďuje v průměru o 8 měsíců, proto je třeba údaje za poslední 2 publikované roky považovat za předběžné. Od roku 2014 se u daňových přiznání nevyžaduje povinně znalecký posudek, do zpracování dat ČSÚ jsou tedy zařazeny pouze převody, u kterých posudek existuje. Statistickým úřadem jsou zveřejňovány roční agregované údaje za rodinné domy, bytové domy, byty a stavební pozemky podle krajů, tříleté průměry též za okresy a velikostní skupiny obcí. K dispozici jsou i vybrané údaje podle míry opotřebení nemovitostí (agregace do tří, popř. čtyř pásem). Podrobnější metodické vysvětlivky obsahuje Úvod výše uvedené publikace.

Informaci o vývoji cen jednotlivých druhů nemovitostí v Pardubickém kraji poskytuje časová řada cenových indexů s bazickým rokem 2010, která je očištěna o rozdíly v opotřebení, ve vybavenosti staveb a velikosti obcí. Tato časová řada je zobrazena v následujícím grafu. Porovnáním vývoje úhrnného indexu cen nemovitostí s indexy jednotlivých druhů nemovitostí v kraji je zřejmé, že se celkový vývoj až do roku 2014 příliš nelišil od vývoje cen rodinných domů a byl mírně nad republikovým průměrem. Po zbytek sledovaného období působil na úhrnný index v kraji pokles cen rodinných domů a růst ceny bytů a stavebních pozemků. V roce 2018 sice úhrnný index cen nemovitosti v kraji proti roku 2017 vzrostl o 9,1 procentních bodů a činil 120,8 %, přesto byl 11,3 p. b. pod republikovým průměrem (132,1 %).

Indexy cen nemovitostí v Pardubickém kraji v letech 2011–2018 (rok 2010 = 100 %)

graf

RODINNÉ DOMY

Průměrná kupní cena rodinného domu v Pardubickém kraji podle předběžných údajů v roce 2018 i v tříletém průměru let 2016–2018 činila 1 971 Kč/m3. Cena kupovaných rodinných domů v kraji je v porovnání krajů ČR v letech 2016–2018 druhá nejlevnější a spolu s Krajem Vysočina (1 865  Kč/m3) nepřesáhla hranici 2 tis. korun za metr krychlový.

Indexy průměrných cen rodinných domů v Pardubickém kraji a ČR
za jednotlivá čtvrtletí let 2011–2018 (rok 2010 = 100 %)

graf

Ve srovnání s cenovou hladinou roku 2010 (průměr roku 2010 = 100) indexy kupní ceny rodinných domů v Pardubickém kraji v jednotlivých čtvrtletích let 2011 až 2015 s mírnými výkyvy kopírovaly republikový trend. Ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2016 došlo v kraji k výraznějšímu poklesu cen rodinných domů, který znamenal snížení na úroveň roku 2010, přičemž celostátní úroveň cen byla ve 3. čtvrtletí 2016 o 9,2 % vyšší než v roce 2010. Po mírném zvýšení tempa růstu v kraji na počátku roku 2017 nastalo zpomalení, které vystřídal nárůst na konci roku 2018. Ve čtvrtém čtvrtletí 2018 se cenový index dostal na nejvyšší úroveň v kraji (110,3 %) od roku 2010, přesto byl o 10,5 procentního bodu pod republikovým průměrem.

Průměrné kupní ceny rodinných domů podle velikostních skupin obcí
v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2016 až 2018

tabulka

Na území Pardubického kraje se v tříletém období 2016–2018 prodávaly nejdražší rodinné domy v okrese Pardubice (2 959 Kč/m3), jejich cena přesáhla republikový průměr i v každém roce sledovaného období. Z výše uvedené tabulky je patrné, že nejlevněji se v rámci kraje prodávaly rodinné domy v okrese Svitavy (1 619 Kč/m3) a Ústí nad Orlicí (1 759 Kč/m3).

Kartogram Průměrné kupní ceny rodinných domů v okresech a krajích ČR v letech 2016–2018

Srovnáním 77 okresů ČR zjišťujeme, že nejdražší rodinné domy se prodávaly v Hlavním městě Praze (8 947 Kč/m3)  a v těsné blízkosti hlavního města v okresech Praha-západ (6 525 Kč/m3) a Praha-východ (6 419 Kč/m3). Z okresů Pardubického kraje se nejvýše umístil okres Pardubice na  14. pozici, nejnižší umístění obsadily okresy Ústí nad Orlicí (9. nejnižší pozice) a Svitavy (3. nejnižší pozice). V republikovém srovnání byly nejnižší ceny prodávaných rodinných domů zaznamenány v severomoravských okresech Jeseník (1 514 Kč/m3) a Bruntál (1 412 Kč/m3).

BYTY

Průměrná jednotková cena metru čtverečního prodávaného bytu v Pardubickém kraji podle předběžných údajů v roce 2018 dosáhla výše 25,2 tis. Kč, průměrná hodnota za tříleté období 2016–2018 byla nižší a činila 23,4 tis. Kč/m2. V republikovém srovnání kupních cen se nejdražší byty v průměru let 2016–2018 prodávaly v Hlavním městě Praze (58,7 tis. Kč/m2), Jihomoravském (33,1 tis. Kč/m2) a Středočeském kraji (25,2 tis. Kč/m2), Pardubický kraj obsadil 4. nejvyšší pozici. Nejlevnější byty se prodávaly v Ústeckém kraji (7,8 tis. Kč/m2).

Růst cen bytů v kraji (porovnáním s cenovou hladinou roku 2010), který překročil republikovou úroveň, trval od prvního čtvrtletí roku 2015 do prvního čtvrtletí 2017, pouze ve 4. čtvrtletí roku 2016 se tempo růstu cen v kraji zpomalilo a bylo o 0,4 procentního bodu nižší než v ČR. Od 2. čtvrtletí 2017 rostou ceny bytů v kraji pomaleji, než činí republikový průměr, viz následující graf.

Zatímco meziročně (předchozí rok = 100) rostly v kraji ceny bytů v roce 2015 dvojnásobným tempem oproti celostátnímu průměru (o 6,2 % proti 3,1 %), v letech následujících byl již meziroční celostátní růst cen bytů oproti Pardubickému kraji rychlejší (2016: kraj o 9,7 %, ČR o 11 %; 2017: kraj o 7,2 %, ČR o 12,9 %). V roce 2018 tempo růstu cen bytů v kraji opět překonalo průměr ČR (kraj o 14,5 %, ČR o 11,3 %).

Indexy průměrných cen bytů v Pardubickém kraji a ČR za jednotlivá čtvrtletí let 2011–2018
(rok 2010 = 100 %)

graf

Z následující tabulky je patrné, že za kupní ceny nad krajským průměrem se prodávají byty v okrese Pardubice (20 % nad krajským průměrem). V ostatních okresech Pardubického kraje jsou ceny prodávaných bytů nižší, než činí krajský průměr. V okrese Chrudim se prodávají byty za ceny v průměru o 20 % nižší, v okrese Ústí nad Orlicí jsou ceny 33 % a v okrese Svitavy 37 % pod krajským průměrem.

Průměrné kupní ceny bytů podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji
a jeho okresech v letech 2016 až 2018

graf

Jednotková cena bytů s opotřebením do 5 % byla v letech 2016–2018 v kraji téměř trojnásobná v porovnání s byty s opotřebením vyšším než 45 %. Jednotkové ceny bytů v krajském městě byly v tomto období více než trojnásobné v porovnání s cenami bytů v obcích do 2 tis. obyvatel v okresech Ústí nad Orlicí a Chrudim.

Jak naznačuje následující graf, v Pardubickém kraji se v porovnání let 2008–2010 a 2016–2018 zvýšily rozdíly mezi kupními cenami bytů v okrese Pardubice zejména proti okresům Chrudim a Svitavy. Okres Ústí nad Orlicí vykázal ve sledovaném období nejmenší změnu. Za celostátním průměrem nejvíce zaostávaly v průměru let 2016–2018 jednotkové ceny bytů v okrese Svitavy (o 39 %); okres Pardubice jako jediný okres Pardubického kraje převyšuje republikový průměr jednotkových kupních cen (o 16 %).


Odchylka průměrných jednotkových kupních cen bytů v okresech Pardubického kraje
od republikového průměru v letech 2008–2010 a 2016–2018

graf

V rámci okresů ČR se v letech 2016–2018 prodávaly nejdražší byty ve městech Praha (58 691 Kč/m2) a Brno (41 553 Kč/m2), za kterými následovaly okresy v těsné blízkosti hlavního města Praha-východ (31 860 Kč/m2) a Praha-západ (30 995 Kč/m2). Okres Pardubice (28 069 Kč/m2) obsadil 9. a okres Chrudim (18 695 Kč/m2) 30. nejvyšší pozici, okresy Ústí nad Orlicí (15 646 Kč/m2) a Svitavy  (14 706 Kč/m2) se umístily na 25. a 18. nejnižší pozici. Nejlevněji se ve sledovaném období prodávaly byty v okrese Most (4 883 Kč/m2).

Kartogram Průměrné kupní ceny bytů v okresech a krajích ČR v letech 2016–2018

STAVEBNÍ POZEMKY

Cena stavebních pozemků v Pardubickém kraji se v průběhu let 2016–2018 pohybovala nad cenovou hladinou roku 2010 a postupně se spíše navyšovala. Pokles cenových indexů nastal podle předběžných údajů pouze v prvním čtvrtletí roku 2017 (o 1,5 procentního bodu oproti předchozímu čtvrtletí) a ve 4. čtvrtletí roku 2018 (o 2,1 p. b.).

Indexy průměrných cen stavebních pozemků v Pardubickém kraji a ČR
za jednotlivá čtvrtletí v letech 2011–2018 (rok 2010 = 100 %)

graf

Mezi krajskými městy mají Pardubice osmé nejdražší stavební pozemky. V rámci celé ČR se mezi městy s více než 50 tisíci obyvateli řadí ceny stavebních pozemků v Pardubicích na 9. místo za Prahu, Brno, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc, Kladno a Liberec. Naproti tomu byly ceny stavebních pozemků v obcích do 2 tis. obyvatel v období 2016–2018 v okrese Ústí nad Orlicí spolu s okresem Přerov čtvrté až páté nejnižší mezi všemi okresy ČR a v okrese Svitavy druhé nejnižší. Nižší byly pouze stavební pozemky v okrese Bruntál.

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikostních skupin obcí
v okresech Pardubického kraje v letech 2016 až 2018

tabulka

Průměrné kupní ceny stavebních pozemků jsou v obcích do 2 tis. obyvatel v okrese Pardubice trojnásobkem cen pozemků v obcích stejné velikostní kategorie v okrese Svitavy a zároveň jsou o třetinu vyšší než ceny pozemků v obcích s 2–10 tisíci obyvateli na Orlickoústecku. Ve městech s 10–50 tisíci obyvateli jsou v kraji nejvyšší ceny stavebních pozemků v okrese Chrudim; přispívá k tomu dobrá dostupnost krajského města pro obyvatele města Chrudim. Přesto jsou ceny stavebních pozemků v Chrudimi na úrovni 60 % cen v krajském městě.

Předběžná data o cenách nemovitostí za rok 2019 budou sice publikována až koncem roku 2020, avšak předběžné indexy realizovaných cen nových bytů v Praze a starších bytů v celé ČR jsou čtvrtletně zveřejňovány na internetových stránkách ČSÚ cca 75 dní po skončení čtvrtletí.

 • Tabulka - Průměrné kupní ceny rodinných domů podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2016 až 2018
 • Tabulka - Průměrné kupní ceny bytů podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji a jeho okresech v letech 2016 až 2018
 • Tabulka - Průměrné kupní ceny stavebních pozemků podle velikostních skupin obcí v okresech Pardubického kraje v letech 2016 až 2018
 • Ceny nemovitostí v Pardubickém kraji v letech 2016 až 2018 - komentář v PDF
 • Kontakt:
  Ing. Monika Mikanová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 421
  E-mail: monika.mikanova@czso.cz