Bytová výstavba v Pardubickém kraji v roce 2018

 

13. 2. 2019

V roce 2018 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 1 398 bytů, což je o 106 bytů (o 7 %) méně než v roce 2017. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů pouze v okrese Ústí nad Orlicí (o 21 %). Počet dokončených bytů v roce 2018 byl v Pardubickém kraji nejvyšší za posledních 10 let a činil 1 671 bytů.

V Pardubickém kraji byla v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 zahájena výstavba 1 398 nových bytů, tj. o 106 bytů (o 7 %) méně ve srovnání se stejným obdobím roku 2017. Největší podíl zahájené bytové výstavby připadá na okres Pardubice (491 bytů), nejmenší na okres Svitavy (220 bytů). Počet zahájených bytů meziročně poklesl ve všech okresech kraje, kromě okresu Ústí nad Orlicí (nárůst o 60 bytů, tj. o 21 %). Největší meziroční pokles počtu zahájených bytů byl zaznamenán v okrese Svitavy (o 72 bytů, tj. o 25 %).

Zahájené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Z celkového počtu 1 398 zahájených bytů v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2018 připadlo 81 % (1 128 bytů) na výstavbu nových rodinných domů včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům. Výstavba bytů v bytových domech (včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům) tvořila pouze 13 % z celkové zahájené výstavby bytů v kraji. Podíl zahájené výstavby bytů v bytových domech zaznamenal v roce 2018 v Pardubickém kraji meziročně pokles o 7 procentních bodů.

Vývoj zahájené bytové výstavby v Pardubickém kraji od roku 2006

Z dlouhodobého hlediska (viz předchozí graf) je patrný pokles zahájené výstavby bytů od roku 2007 s minimem mezi roky 2012 až 2015 a v letech následujících pozvolný růst. Maximum počtu zahájených bytů bylo zaznamenáno v roce 2007 (2 498 bytů), minimum v roce 2015 (1 045 bytů). Bytů v bytových domech bylo zahájeno nejméně v roce 2012 (pouze 27 bytů v bytových domech a 35 bytů v nástavbách a přístavbách k bytovým domům).

Kartogram Zahájená bytová výstavba podle krajů 

V České republice byla v 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 zahájena výstavba 33,1 tis. nových bytů, z toho 62 % bytů tvoří byty v rodinných domech (včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům) a 27 % byty v bytových domech (včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb k rodinným domům). Nejvyšší podíl výstavby rodinných domů na celkové výstavbě vykázaly kraje Středočeský (82 %), Moravskoslezský a Pardubický (shodně 81 %); výstavba bytových domů převažuje v Hlavním městě Praze (74 %), druhý nejvyšší podíl byl zjištěn v Olomouckém kraji (41 %).

Zahájené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

I v roce 2018 pokračuje na republikové úrovni tendence růstu nové výstavby bytů. Po maximu v roce 2017, ve kterém byla vykázána nejvyšší meziroční  změna výstavby bytů za uplynulých 15 let (nárůst o 16 %), činil v roce 2018 nárůst 5 %. Na úrovni krajů byl v roce 2018 zaznamenán nárůst u deseti krajů; ve čtyřech krajích včetně Pardubického a Středočeského (s pětinovým podílem zahájené bytové výstavby na úhrnu ČR) došlo k poklesu bytové výstavby. Pardubický kraj se v roce 2018 podílel na celkovém počtu zahájených bytů v ČR 4 %, které reprezentují třetí nejnižší podíl v mezikrajském srovnání.

Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2018 bylo v Pardubickém kraji dle předběžných údajů dokončeno 1 671 bytů, což je o 535 bytů více (tj. nárůst o 47 %) oproti roku 2017. Nejvyšší počet dokončených bytů v rámci okresů Pardubického kraje je dlouhodobě evidován v okrese Pardubice, v roce 2018 činil téměř polovinu krajské výstavby (820 bytů) a byl zároveň sedmým nejvyšším v rámci srovnání 76 okresů ČR. Nejnižší počet dokončených bytů v kraji v roce 2018 vykázal okres Svitavy (191 bytů, tj. 11 % krajského úhrnu a zároveň 25. nejnižší hodnota v meziokresním srovnání). Maximální meziroční nárůst počtu dokončených bytů v Pardubickém kraji byl zjištěn v okrese Chrudim (o 65 %) a byl zároveň 16. nejvyšší mezi okresy České republiky; nejnižší nárůst byl dosažen v okrese Svitavy (o 27 %) a byl 37. nejnižším v meziokresním srovnání. 

Dokončené byty podle druhu stavby v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2018

(předběžné údaje)

Porovnáním počtu dokončených bytů v Pardubickém kraji od roku 2006 vidíme, že v roce 2018 bylo dokončeno nejvíce bytů za uplynulých 10 let. Maxima však bylo dosaženo v roce 2007 (1 866 dokončených bytů), minima v roce 2014 (996 bytů).

Vývoj dokončené bytové výstavby v Pardubickém kraji od roku 2006

Oživení bytové výstavby u dokončených bytů na republikové úrovni se týká posledních 4 let, přičemž meziroční nárůst počtu dokončených bytů dosáhl maxima v roce 2018 (o 19 %). Pardubický kraj se zařadil hodnotou meziroční změny počtu dokončených bytů v roce 2018 na třetí nejvyšší pozici v mezikrajském srovnání, nejvyšší nárůst zaznamenal kraj Liberecký (o 56 %) a Plzeňský (o 47 %); pokles se týkal pouze Hlavního města Prahy (o 10 %).

Kartogram Dokončená bytová výstavba podle krajů

Intenzita a struktura bytové výstavby u dokončených bytů značně kopíruje stav intenzity a struktury bytové výstavby u zahájených bytů. V porovnání let 2013–2018 se na předních místech s nejvyšší intenzitou výstavby střídají Hlavní město Praha a Středočeský kraj, přičemž Hlavní město Praha bylo na nejvyšší příčce čtyřikrát. Jako další v pořadí se dlouhodobě umísťují Jihomoravský a Plzeňský kraj, v roce 2018 se s pátou nejvyšší intenzitou výstavby u dokončených bytů umístil kraj Pardubický. Nejnižší příčky obsazují kraje Ústecký a Karlovarský.

Dokončené byty podle druhu stavby v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

(předběžné údaje)