Výsledky SLDB 2021 v Jihočeském kraji – ekonomická aktivita obyvatel

 

Při Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo v roce 2021, se také zjišťovaly základní informace o ekonomické aktivitě obyvatel a členění zaměstnaných podle jejich postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a typu vykonávané práce (zaměstnání).

Z celkového počtu obyvatel Jihočeského kraje se zjištěnou ekonomickou aktivitou (624 556 osob, SLDB 2021) bylo zaměstnáno celkem 50,3 % osob. Mezi zaměstnanými bylo 11,4 % pracujících důchodců a 0,8 % osob na mateřské dovolené. Nezaměstnaných osob bylo v době sčítání 2,1 %. Pracovní síla (ekonomicky aktivní osoby celkem) měla v kraji tedy hodnotu 52,4 %. A tento podíl byl nejvyšší v SO ORP České Budějovice (54,7 %), naopak nejnižší na Dačicku (49,8 %).

Ekonomicky aktivních mužů bylo v kraji v době SLDB 2021 celkem 179 075; tedy 58,2 % z celkového počtu mužů se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Ekonomicky aktivních žen bylo sečteno celkem 148 445, což bylo 46,9 % z celkového počtu žen se zjištěnou ekonomickou aktivitou.

Nejvyšší podíl zaměstnaných osob (včetně pracujících důchodců a osob na mateřské dovolené) byl zjištěn ve správním obvodě České Budějovice (52,7 %), naopak nejmenší v SO ORP Dačice (47,8 %). Pracující důchodci byli mezi zaměstnanými nejčastěji na Vimpersku (14,3 %) a nejméně na Kaplicku (8,8%).

Podíl osob, které ve sčítacích formulářích vyznačily, že jsou nezaměstnaní, byl v kraji nejvyšší na území SO ORP Český Krumlov (3,2 %), naopak nejmenší byl v SO ORP Blatná (1,5 %).

Ekonomicky neaktivních osob (mimo pracovní sílu) bylo v kraji celkem 47,6 %. Jedná se především o nepracující důchodce, osoby na rodičovské dovolené, ostatní nepracující osoby s vlastním zdrojem obživy, nepracující žáky a studenty, osoby v domácnosti, děti předškolního věku a ostatní závislé osoby.

Podíl ekonomicky neaktivních osob byl největší na území SO ORP Dačice (50,2 %), naopak nejnižší ve správním obvodě České Budějovice (45,3 %).

Ze zjištěných údajů o ekonomické aktivitě osob dále vyplývá, že v Jihočeském kraji bylo v době sčítání 144 722 nepracujících důchodců (23,2 %) s nejvyšším podílem v SO ORP Milevsko (28,0 %), což odpovídá věkové skladbě daného území. Nejnižší podíl nepracujících důchodců byl zaznamenán ve správním obvodě České Budějovice (20,4 %).

Další skupinou jsou žáci a studenti, kteří byli v kraji zastoupeni z 14,2 %, nejvíce v SO ORP České Budějovice, nejméně v SO ORP Milevsko. Na rodičovské dovolené bylo v době sčítání v kraji přes 13,4 tis. osob. Ostatních ekonomicky neaktivních osob (nepracující osoby s vlastním zdrojem obživy, osoby v domácnosti, děti předškolního věku a ostatní závislé osoby) bylo v kraji sečteno přes 50,2 tis., tedy 8,0 % ze všech osob se zjištěnou ekonomickou aktivitou.

Kart. 1 Podíl osob zahrnutých mezi pracovní sílu a podíl zaměstnaných podle odvětví ekonomické činnosti

Kart. 1 Podíl osob zahrnutých mezi pracovní sílu a podíl zaměstnaných podle odvětví ekonomické činnosti

Z celkového počtu zaměstnaných osob (314 154) bylo v době sčítání zaměstnáno v zemědělství, lesnictví nebo rybářství celkem 5,8 % obyvatel kraje. V průmyslu pracovalo 29,7 % osob a ve stavebnictví 7,7 %. Zaměstnání v obchodní sféře (velkoobchod, maloobchod nebo opravy a údržby motorových vozidel) deklarovalo 10,8 % zaměstnaných. V dopravě a skladování pracovalo 5,6 % zaměstnaných osob. Zaměstnání v sektoru ubytování, stravování a pohostinství mělo ve sčítacích formulářích vyznačeno 4,0 % osob. Zaměstnání v oblasti vzdělávání vyznačilo 6,8 % osob a ve zdravotnictví a sociální péči pracovalo 7,4 % osob. V dalších odvětvích pracovalo 21,3 % zaměstnaných a u nepatrného počtu zaměstnaných osob se odvětví ekonomické činnosti nepodařilo určit.

Pro podrobnější porovnání konkrétního typu ekonomické činnosti na daném území jsou zjištěny podíly počtu osob s danou ekonomickou činností a počty zaměstnaných celkem na daném území.

Z celkového počtu zaměstnaných osob daného území pracovalo v zemědělském sektoru nejvíce osob v SO ORP Dačice, nejméně ve správním obvodě České Budějovice. Zaměstnání v průmyslu bylo zaznamenáno nejčastěji na Kaplicku, naopak nejméně v SO ORP České Budějovice. Podíl zaměstnaných ve stavebnictví byl největší v SO ORP Soběslav, naopak nejnižší na Blatensku. V obchodním sektoru nejvíce osob pracovalo v SO ORP České Budějovice, nejmenší podíl byl zjištěn v SO ORP Blatná. Zaměstnání v dopravě a skladování bylo nejčastěji vyznačeno v SO ORP Soběslav, nejméně na Vimpersku. Práci v oblasti ubytování, stravování a pohostinství mělo nejvíce osob na Českokrumlovsku, nejnižší podíl zaměstnaných v této oblasti byl zjištěn na Blatensku. Podíly zaměstnaných v oboru vzdělávání byly rozloženy poměrně rovnoměrně (nejvíce v SO ORP České Budějovice, nejméně SO ORP Kaplice). Zaměstnání ve zdravotnictví, případně v sociální péči bylo nejčastěji vyznačeno v SO ORP Jindřichův Hradec, nejméně často na Kaplicku.

Kart. 2 Podíl zaměstnaných osob a podíl zaměstnaných podle postavení v zaměstnání

Kart. 2 Podíl zaměstnaných osob a podíl zaměstnaných podle postavení v zaměstnání

Ve sčítacích tiskopisech 75,1 % zaměstnaných Jihočechů uvedlo, že jsou zaměstnaneckém poměru. Osob, které v době sčítání pracovaly na vlastní účet bylo 13,4 % a 1,1 % osob uvedlo, že jsou zaměstnavateli. U 10,4 % zaměstnaných osob se postavení v zaměstnání nepodařilo určit. U zaměstnaných žen výrazněji převažuje kategorie zaměstnanec (postavení v zaměstnání), u mužů byla častěji zaznamenána práce na vlastní účet, případně se častěji jednalo o zaměstnavatele.

Nejvyšší podíl zaměstnanců byl zjištěn v SO ORP Týn nad Vltavou, nejnižší na Vimpersku. Podíl osob pracujících na vlastní účet byl největší v SO ORP Milevsko, nejmenší na Kaplicku.

Z pohledu hlavních tříd zaměstnání bylo v Jihočeském kraji v době sčítání 15,4 % specialistů, stejný podíl technických a odborných pracovníků. Celkem 13,5 % zaměstnaných pracovalo jako obsluha strojů a zařízení, 13,7 % jako řemeslníci a opraváři. Ve službách a prodeji pracovalo 13,3 % Jihočechů. Hlavní třídu zaměstnání – úředník, vyznačilo ve sčítacích formulářích 6,0 % osob a jako zákonodárce a řídící pracovník pracovalo v kraji 4,5 % zaměstnaných osob.
 

 • Výsledky SLDB 2021 v Jihočeském kraji – ekonomická aktivita obyvatel - komentář v pdf
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v SO ORP Jihočeského kraje
 • Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání v SO ORP Jihočeského kraje
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti v SO ORP Jihočeského kraje
 • Zaměstnaní podle hlavní třídy zaměstnání v SO ORP Jihočeského kraje
 • Další informace:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • SLDB 2021 Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  T: 386 718 440, M: 605 589 695
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz