Výsledky sklizně v Jihočeském kraji v roce 2018

 

Výsledky sklizně hlavních zemědělských plodin potvrdily, že po ne příliš příznivém roku 2017 nebyl ani rok 2018 pro zemědělce v Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé ČR, příliš úspěšný.

Sklizeň obilovin a jejich hektarový výnos byly v kraji na úrovni a celorepublikově pod úrovní roku 2017. Klesla sklizeň a výnos brambor a tam, kde ji pěstují, i cukrovky. Druhým rokem pokračoval pokles sklizně kukuřice na zeleno a na siláž a sena z trvalých travních porostů. Vegetační podmínky během roku 2018 byly příhodné pro řepku, jejíž sklizeň a v kraji i výnos byly téměř rekordní.

Jihočeští zemědělci dosáhli v porovnání s průměrnými výnosy za předchozích pět let horší výnosy obilovin, brambor a pícnin, lepší výnosy měli u řepky a luskovin. Totéž platí i pro srovnání s průměrem za předchozích deset let, ve výsledku se liší pouze obiloviny, jejichž výnos byl nad úrovní desetiletého průměru.

Sklizeň jednotlivých plodin vychází z osevních, resp. sklizňových ploch a z vývoje vegetačních podmínek.

Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji v roce 2018

Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji v roce 2018

V Jihočeském kraji zemědělci v roce 2018 sklidili prakticky stejné množství obilovin jako v roce 2017. I přes nepatrný úbytek ploch byla celková produkce obilovin meziročně o 0,1 % vyšší (+0,9 tis. tun) zásluhou poněkud lepšího hektarového výnosu. Tento výnos byl při porovnání s průměrem za uplynulé pětileté období nižší, ale to jen proto, že v kraji byly v letech 2014 až 2016 dosaženy rekordní výnosy obilovin. Výnos roku 2018 byl hned čtvrtý nejvyšší od roku 2000. Na vyšších výnosech obilovin posledních let má zásluhu stále častější pěstování pšenice (v roce 2018 tvořila téměř 59 % ploch obilovin) a ve sledovaném roce především větší sklizňové plochy kukuřice na zrno.

Základních obilovin se proti roku 2017 urodilo o 7,2 tis. tun méně, a to kvůli úbytku osevních ploch ječmene a ovsa. Hektarový výnos základních obilovin byl v meziročním srovnání nepatrně vyšší, v porovnání s pětiletým průměrem byl horší a v porovnání s desetiletým průměrem lepší. Úroda základních obilovin však byla vlivem vývoje ploch podprůměrná.

Produkce pšenice byla v meziročním srovnání díky menšímu rozšíření ploch a poněkud lepšímu výnosu o 0,8 % vyšší (+3,7 tis. tun). Vyšší byla sklizeň i plocha pšenice ozimé, která je naší nejvýnosnější základní obilovinou a nejčastěji na orné půdě pěstovanou plodinou vůbec. Naopak menší byla úroda i plocha pšenice jarní. V porovnání s předchozími pěti lety dosáhly sklizeň i výnos pšenice celkem pouze podprůměrných hodnot, ale v porovnání s předchozím desetiletím byly výsledky nadprůměrné. Výnos byl pátý nejvyšší za uplynulé čtvrtstoletí.

Ječmene bylo sklizeno o 7,4 % méně (-10,5 tis. tun) než v roce 2017. Za poklesem sklizně stojí jak úbytek ploch, tak horší výnos. O víc než 10 % se kvůli výrazně nižšímu výnosu propadla sklizeň ječmene ozimého. Ve srovnání s tím meziročně klesla produkce ječmene jarního jen mírně (-1 %). Zásluhu na tom měl vyšší výnos, který téměř vyvážil úbytek jeho ploch. V historických tabulkách byl výnos ječmene celkem pátý nejvyšší, ale produkce ječmene patřila k těm nejnižším z důvodu dlouhodobého zmenšování jeho ploch.

Graf 1 Sklizeň a sklizňové plochy pšenice a ječmene v Jihočeském kraji od roku 2008

Graf 1 Sklizeň a sklizňové plochy pšenice a ječmene v Jihočeském kraji od roku 2008

Úroda žitatritikale byla díky rozšíření jejich ploch, a navzdory horšímu výnosu, vyšší. Ve srovnání s průměrem předchozích pěti lety byly výnosy žita i žitovce (tritikale) v roce 2018 nižší, ale srovnatelné byly s průměry za desetiletí, jejich sklizeň však byla podprůměrná.

V roce 2018 se dařilo ovsu – jeho výnos byl lepší než v předchozím roce a pátý nejvyšší v historii kraje. Produkce ovsa se však kvůli značnému úbytku jeho ploch (-15 %) ve srovnání s minulým rokem snížila o 2,9 % (-1,0 tis. tun).

Kukuřice na zrno byla v roce 2018 sklizena z téměř dvojnásobné plochy než v předchozím roce. Díky tomu byla, navzdory horšímu výnosu, její sklizeň o polovinu větší (+7,2 tis. tun). Výnos byl podprůměrný i v porovnání s výsledky předchozích pěti a deseti let.

Sklizeň luskovin na zrno byla ve srovnání s rokem 2017 nižší o víc než 10 % kvůli úbytku ploch. Hektarový výnos luskovin byl přitom ve srovnání s minulým rokem lepší a byl i nadprůměrný.

Pro brambory byl rok 2018 nepříznivý. Jednak meziročně značně poklesl jejich výnos a byl v časové řadě podprůměrný, a jednak došlo ke zmenšení jejich ploch. Sklidilo se jich o 19 % méně než v roce 2017
(-18,9 tis. tun). Šlo tak o třetí nejnižší sklizeň v historii, horší výsledek byl jen v roce 2013 a 2015.

Na rozdíl od brambor se řepce v roce 2018 dařilo. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru byl druhý nejvyšší v historii kraje a to společně s rozšířením ploch řepky vedlo k růstu sklizně o 23 % (+29,0 tis. tun) na druhou nejvyšší hodnotu v historickém žebříčku.

Sklizeň pícnin na orné půdě, kukuřice na zeleno a na silážsena z trvalých travních porostů po snížení v roce 2017 poklesla znovu i v roce 2018 (meziročně o 15 %, resp. 14 % a 23 %) na jedny z nej­nižších hodnot v historii. Příčinou tohoto propadu při meziroční stagnaci sklizňových ploch byl horší hektarový výnos způsobený nedostatkem srážek. Za posledních patnáct let byla aktuální sklizeň kukuřice na zeleno a siláž druhá nejnižší a sklizeň sena z trvalých travních porostů nejnižší vůbec.

Výnosy jihočeských zemědělců byly ve srovnání s výsledky za zemědělský sektor České republiky u hlavních zemědělských plodin nadprůměrné, podprůměrný byl pouze výnos kukuřice na zeleno a na siláž. Stalo se tak vlivem příznivějších klimatických podmínek během roku 2018, a to i přes horší bonitu zemědělské půdy. V mezikrajském srovnání měli Jihočeši druhý nejvyšší výnos řepky, třetí nejvyšší výnos ovsa a brambor a čtvrtý nejvyšší výnos pšenice a sena z trvalých travních porostů. Nejnižší výnos měl mezi kraji u řepky a všech druhů obilovin (s výjimkou ovsa) Jihomoravský kraj, který snad nejvíc ze všech krajů sužovalo sucho.

Graf 2 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji od roku 2008

Graf 2 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji od roku 2008
Samotným objemem sklizně se jihočeští zemědělci v konkurenci ostatních krajů nejčastěji umisťovali na třetím místě, což koresponduje s výměrou jejich sklizňových ploch, produkci řepky měli dokonce druhou nejvyšší. Díky dlouhodobě největším plochám trvalých travních porostů si Jihočeský kraj udržuje prvenství ve sklizni sena z trvalých travních porostů s podílem 18 % na produkci zemědělského sektoru ČR.

Současně s výsledky sklizně byly zjišťovány rovněž osevní plochy ozimů. Ve srovnání s osevem 2018 byly v Jihočeském kraji k 30. listopadu 2018 osety pro sklizeň v roce 2019 menší plochy řepky a zimních obilovin celkem, z nichž úbytek ploch zaznamenaly všechny ozimé druhy kromě žita.

Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2018

Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2018

 

 

 

 

 

 • Sklizeň a sklizňové plochy vybraných plodin v Jihočeském kraji od roku 2008
 • Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2018
 • Hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2018
 • Výsledky sklizně v Jihočeském kraji v roce 2018 (aktualita va formátu PDF)
 • Podrobné údaje:
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690