V roce 2022 se v kraji sklidilo více obilovin ale méně pícnin než v roce 2021

 

V Jihočeském kraji se na rozdíl od celorepublikových výsledků v roce 2022 sklidilo oproti předchozímu roku více obilovin i brambor a shodně s republikovým meziročním vývojem více luskovin a řepky, ale méně máku, pícnin na orné půdě a sena z trvalých travních porostů. Meziročně lepší výsledky sklizně byly v kraji dosaženy i podle jednotlivých druhů obilovin, pouze žita, ovsa a kukuřice na zrno se v kraji urodilo méně.

 

V Jihočeském kraji byly v roce 2022 hektarové výnosy sklizně většiny jednotlivých druhů obilovin oproti předchozímu roku vyšší a ve srovnání s předchozím desetiletím nadprůměrné, výnosy ječmene, žita a tritikale navíc i rekordní. Meziročně poněkud horší byly pouze výnosy kukuřice na zrno a pšenice celkem vlivem menšího výnosu pšenice ozimé; oproti předchozímu desetiletí byly i tyto nadprůměrné. Výnosy luskovin, brambor, řepky a máku byly ve srovnání s předchozím rokem a desetiletým průměrem vyšší. Výrazně meziročně horší ale byly výnosy sena z trvalých travních porostů a pícnin na orné půdě.

Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji v roce 2022 a její
srovnání s rokem 2021

Tab. 1 Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji v roce 2022 a její srovnání s rokem 2021 

Obilovin celkem sklidili v roce 2022 jihočeští zemědělci oproti předchozímu roku o 7,4 % více, a to jak zásluhou rozšíření sklizňových ploch, tak vlivem lepšího výnosu.

Pšenice ozimé, naší nejvýnosnější základní obiloviny a nejrozšířenější plodiny vůbec, sklidili o 9,2 % více díky rozšíření ploch a navzdory horšímu výnosu. Úroda pšenice jarní, která v kraji patří mezi nejméně pěstované základní obiloviny, byla vlivem lepšího výnosu a rozšíření ploch meziročně vyšší. Celková sklizeň pšenice byla meziročně vyšší o 9,2 %.

Produkce ječmene celkem byla v roce 2022 v Jihočeském kraji mimořádná. Rekordní výnos spolu s rozšířením ploch zajistily nejvyšší sklizeň za poslední desetiletí. Meziročně celková produkce ječmene vzrostla o 16,1 %. Podobný nárůst sklizně oproti předchozímu roku byl díky lepšímu výnosu a rozšíření ploch zaznamenán u ozimého i jarního ječmene.

Graf 1 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných zemědělských plodin v kraji – 1. část

Graf 1 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných zemědělských plodin v kraji – 1. část

Žita se v kraji sklidilo o 11,6 % méně než v minulém roce. Pokles sklizně byl při rekordním hektarovém výnosu zaviněn pokračujícím úbytkem ploch. V roce 2022 poklesly plochy žita pod 3 tis. ha, což znamenalo nejmenší výměru žita v historii kraje. Sklizeň žita se v roce 2022 zapsala do historických tabulek jako třetí nejnižší.

Produkce ovsa i přes mimořádný výnos poklesla meziročně o 17,5 % vinou redukce jeho osevních ploch o čtvrtinu. Tritikale se v kraji urodilo o 7,8 % více než loni. Při nepatrném meziročním úbytku ploch byl tento výsledek zajištěn rekordním hektarovým výnosem.

Kukuřice na zrno byla v roce 2022 sklizena z menší plochy než v předchozím roce. Úbytek ploch spolu s horším výnosem vedly k poklesu sklizně meziročně o 13,6 %.

Produkce luskovin na zrno díky značnému rozšíření jejich ploch a vyššímu výnosu meziročně významně vzrostla (+28,2 %) a byla nejvyšší za posledních dvacet let.

Graf 2 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných zemědělských plodin v kraji – 2. část

Graf 2 Sklizeň a sklizňové plochy vybraných zemědělských plodin v kraji – 2. část

Jihočeští zemědělci sklidili ve srovnání s rokem 2021 poněkud více brambor (+0,6 %). Ačkoli se brambory v roce 2022 pěstovaly na meziročně menší a historicky druhé nejmenší ploše, byl tento výsledek zajištěn lepším výnosem.

Řepky, kterou zemědělci v kraji po tříletém období zmenšování ploch v roce 2022 pěstovali na meziročně větší ploše, se urodilo o 16,5 % více než v předchozím roce. Napomohl tomu především vyšší hektarový výnos. Sklizeň máku, jehož plochy byly v jižních Čechách redukovány o více než čtvrtinu, i přes nadprůměrný výnos meziročně poklesla téměř o 15 %.

Pícnin na orné půdě kukuřice na zeleno a siláž sklidili Jihočeši v roce 2022 shodně o 12,2 % méně než v předchozím roce. Tento pokles byl zaviněn horším výnosem a úbytkem ploch. Ještě hlubší propad (−14,3 %) způsobený především meziročně horším výnosem zaznamenala produkce sena z trvalých travních porostů.

Pokud jde o ovoce, jihočeští zemědělci sklidili ve srovnání s předchozím rokem více jádrového ovoce. Sklizeň jablek i hrušek byla hlavně zásluhou lepšího výnosu o pětinu větší. Peckového ovoce sklidili zemědělci v kraji méně než v roce 2021 kvůli neúrodě višní, přestože produkce švestek a třešní byla meziročně vyšší (+20,9 %, resp. +27,4 %). Bobulového ovoce, zastoupeného rybízem, se v kraji urodilo oproti minulému roku výrazně více (+44,6 %).

Jihočeský kraj se v regionálním srovnání umístil v pomyslném žebříčku krajů podle objemu sklizně pšenice, žita, brambor, řepky a pícnin na orné půdě na třetím místě a v produkci ovsa a triticale na prvním místě. To koresponduje s výměrou jeho sklizňových ploch. Kromě toho díky dlouhodobě největším plochám trvalých travních porostů si kraj udržuje prvenství ve sklizni sena z trvalých travních porostů s podílem 17,4 % na produkci zemědělského sektoru ČR.

Jihočeští zemědělci zaznamenali ve srovnání se zemědělským sektorem celé republiky nadprůměrné výnosy brambor, žita, ovsa, máku a pícnin na orné půdě. Podprůměrné však byly výnosy pšenice, ječmene, luskovin, řepky a sena z trvalých travních porostů.

Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2022

Tab. 2 Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2022

Současně s výsledky sklizně byly zjišťovány rovněž osevní plochy ozimů. Koncem listopadu 2022 byly v Jihočeském kraji plochy ozimých obilovin celkem v meziročním srovnání poněkud menší. Rozšířeny byly plochy ozimé pšenice a žita, naopak omezeny byly plochy ječmene ozimého a tritikale. Výměra řepky byla podle údajů ozimu rozšířena o více než 5 %.

 • V roce 2022 se v kraji sklidilo více obilovin ale méně pícnin než v roce 2021 – komentář v pdf
 • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji v roce 2022 a její srovnání s rokem 2021
 • Osevní plochy ozimů v Jihočeském kraji dle stavu k 30. listopadu 2022
 • Další informace:
 • Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2022
 • Hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2022
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E: irena.kovarnova@czso.cz
  T: 386 718 690
  M: 703 854 593