V roce 2021 se počet obyvatel Jihočeského kraje mírně zvýšil

 

K 31. 12. 2021 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 636 937 obyvatel, přičemž mírně převažovaly ženy (50,5 %). Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 625 osob. Tuto skutečnost ovlivnil kladný migrační přírůstek (+2 276). Příznivou hodnotu migrace ale výrazně snižovala záporná hodnota přirozené měny (−1 651), kdy v důsledku koronavirové pandemie umíralo podstatně víc lidí než se narodilo.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. prosinci 2021
Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. prosinci 2021

V Jihočeském kraji se v roce 2021 zvýšil počet obyvatel o 625 osob. Nárůst však zaznamenaly pouze okresy České Budějovice (+783) a Písek (+101), v ostatních okresech kraje obyvatel ubylo. Ženy převažovaly v pěti okresech kraje, nejvíce na Českobudějovicku (50,9 %), v menšině byly ženy pouze v okresech Český Krumlov (49,5 %) a Prachatice (49,8 %).

Živě se v kraji v roce 2021 narodilo 6 699 dětí, což bylo o 147 dětí více než v předchozím roce. Mezi živě narozenými dětmi mírně převažovali chlapci (3 448), jejich podíl činil 51,5 %.

Jako první v pořadí se narodilo 44,5 % dětí, druhorozených bylo 40,6 % a zbylých 14,8 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

Podíl dětí narozených mimo manželství se v kraji proti minulému roku snížil a měl hodnotu 49,8 %. Nejvíce dětí se nesezdaným párům narodilo v okrese Jindřichův Hradec (54,8 %), nejmenší podíl dětí narozených mimo manželství uvedl okres České Budějovice (44,6 %).

S relativní hodnotou porodnosti 10,5 ‰, která byla nepatrně nižší než celorepublikový průměr (10,6 ‰), se Jihočeský kraj zařadil na sedmé místo mezi kraji. Nejvyšší porodnost byla vykázána v hlavním městě Praze (12,0 ‰), naopak nejméně dětí na 1 000 obyvatel se narodilo v Karlovarském kraji (9,2 ‰). V rámci Jihočeského kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (11,2 ‰), nejnižší pak v okrese Český Krumlov (9,7 ‰).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2020 a 2021

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2020 a 2021

Ve sledovaném období zemřelo 8 350 osob, což bylo meziročně o 550 osob více. Celkem zemřelo 4 437 mužů a 3 913 žen. Vysoký nárůst počtu zemřelých byl i v tomto roce úzce spojený s koronavirovou pandemií v zemi. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 70 až 89 let. Celková úmrtnost v kraji (13,1 ‰) byla nižší než republikový průměr (13,3 ‰) a byla pátá nejnižší mezi kraji. Nejvyšší úmrtnost v přepočtu na 1 000 obyvatel byla v Karlovarském kraji (16,2 ‰), naopak nejnižší v hlavním městě Praze (11,4 ‰). V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese České Budějovice (12,0 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okresech Písek a Strakonice (14,3 ‰). Kojenecká úmrtnost v kraji dosáhla 1,5 ‰ a byla nižší než celorepublikový průměr (2,2 ‰). Také novorozenecká úmrtnost (0,9 ‰) byla nižší než průměr republiky (1,4 ‰).

Vyšší počet zemřelých osob než živě narozených dětí snížil během roku 2021 počet obyvatel kraje o 1 651 osob. Přirozený úbytek v přepočtu na tisíc obyvatel v Jihočeském kraji měl hodnotu −2,6 ‰ a byl nepatrně nižší než průměr za ČR (−2,7 ‰). Kladná přirozená měna byla v roce 2021 zaznamenána pouze v hlavním městě Praze (+0,6 ‰), v ostatních krajích došlo k úbytku obyvatelstva přirozenou měnou, nejvíce v Karlovarském kraji (−7,0 ‰). V Jihočeském kraji k snížení počtu obyvatel přirozenou měnou došlo ve všech okresech, nejméně v okrese České Budějovice (−0,8 ‰), naopak nejvíce v okresech Písek a Strakonice (−4,2 ‰).

Během roku 2021 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 7 173 osob a 4 897 osob se z kraje vystěhovalo. Díky převaze přistěhovalých činil přírůstek stěhováním 2 276 osob a byl vyšší než v předchozím roce. Nejvyšší relativní migrační přírůstek byl zaznamenán v hlavním městě Praze (+12,1 ‰), naopak záporné hodnoty migrace byly jen v Moravskoslezském kraji (−0,1 ‰).

V regionálním pohledu vykázal tradičně převahu přistěhovalých nad vystěhovalými především okres České Budějovice (+945), ale kladné hodnoty migrace byly zaznamenány ve všech jihočeských okresech.

Z ciziny se v loňském roce do kraje přistěhovalo 2 906 osob, převážně z Ukrajiny (50,4 %), do ciziny se odstěhovalo 723 osob a nejčastěji to bylo na Ukrajinu nebo na Slovensko. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 11 536 osob (vnitřní stěhování).

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v roce 2021

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v roce 2021

Během roku 2021 bylo uzavřeno 2 656 sňatků, což je o 136 méně než v předchozím roce. Pokles sňatečnosti byl pravděpodobně ovlivněn epidemickou situací v zemi. Svůj první sňatek uzavřelo 64,7 % snoubenců, kdy byli oba svobodní (tzv. protogamní sňatky). Z celkového počtu sňatků se pro 73,9 % ženichů a 75,78 % nevěst jednalo o první sňatek.

V kraji byla sňatečnost (4,2 ‰) nižší než republikový průměr (4,5 ‰) a mezi kraji se řadila na druhé nejnižší místo. Nejvyšší sňatečnost byla zaznamenána v Moravskoslezském kraji (4,7 ‰), naopak nejnižší byla ve Středočeském (4,1 ‰). Uvnitř kraje pak byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Prachatice (4,5 ‰) a nejnižší v okresech Jindřichův Hradec a Tábor (4,0 ‰).

V roce 2021 bylo rozvedeno 1 276 manželství, což bylo o 69 méně než v předchozím roce. Z celkového počtu rozvodů bylo 31,3 % žádostí podáno na návrh ženy a 49,6 % na společný návrh. Pro 81,5 % mužů a 79,0 % žen se jednalo o první rozvod. V kraji bylo rozvedeno 769 manželství s nezletilými dětmi. Ve 48,8 % případů se jednalo o ukončení manželství s jedním dítětem a ve 45,1 % se dvěma nezletilými dětmi. Bylo však rozvedeno také 47 manželství se 3 a více nezletilými dětmi, což z celkového počtu rozvedených manželství s dětmi činilo 6,1 %.

Rozvodovost byla v Jihočeském kraji v roce 2021 stejná jako republikový průměr (2,0 ‰) a kraj obsadil šestou nejvyšší pozici. Přesto se jednalo o nejnižší rozvodovost ve sledované historii. Nejnižší rozvodovost uvedl Kraj Vysočina (1,7 ‰), nejvyšší pak Středočeský kraj (2,3 ‰). Nejvyšší rozvodovost v rámci kraje byla v okresech České Budějovice a Český Krumlov (2,2 ‰), naopak nejnižší v okresech Písek a Strakonice (1,8 ‰).

Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2021
Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2021

 • V roce 2021 se počet obyvatel Jihočeského kraje mírně zvýšil (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. prosinci 2021
 • Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v roce 2021
 • Další informace:
 • Pohyb obyvatelstva - rok 2021 Odkaz [nové okno]
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2021
 • Bilance počtu obyvatel ve městech Jihočeského kraje v roce 2021
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz