Soupis hospodářských zvířat v kraji k 1. dubnu 2020

 

V zemědělském sektoru Jihočeského kraje bylo ve srovnání s loňským soupisem sečteno méně kusů skotu a ovcí. Dále pokračoval na jedné straně dlouhodobý trend redukování chovu prasat a drůbeže a na druhé straně trend rozšiřování chovu koz a koní.

Jihočeští zemědělci chovali k 1. 4. 2020 téměř 220 tis. kusů skotu, z toho 41,3 % tvořily krávy. V regionálním srovnání se drží Jihočeši již tři roky v čele žebříčku krajů podle stavu skotu před druhým Krajem Vysočina a dlouhodobě si udržují prvenství v počtu krav; nyní s podílem 15,5 % na zemědělském sektoru České republiky.

Oproti předchozímu roku bylo v jihočeském zemědělském sektoru sečteno o 1,1 % kusů skotu méně, obdobně jako v České republice (-1,0 %). Stav skotu v posledních deseti letech spíše kolísal, na rozdíl od první dekády nového tisíciletí, kdy převažovala tendence pozvolného zmenšování chovů. Ve srovnání s rokem 2001 byla současná stáda skotu v Jihočeském kraji o 6,1 % menší; celorepublikový úbytek byl o něco výraznější (-11,3 %). Změny v počtu krav byly mělčí. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo v kraji sečteno o 0,9 % a v ČR o 0,8 % méně. Ve srovnání s rokem 2001 se jejich počet v kraji téměř nezměnil (-0,5 %), zatímco v celé ČR klesl o 4,2 %.

Tab. Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje

Tab. Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje

 Chov prasat, který je dlouhodobě omezován, má pro jihočeské zemědělství menší důležitost než chov skotu. K 1. 4. 2020 jihočeští zemědělci chovali 85 tis. kusů prasat, což představovalo 5,7 % z celorepublikového počtu. Přitom na začátku tisíciletí a ještě před deseti lety byl podíl kraje na republikovém chovu prasat dvakrát tak velký. Necelými 7 tis. chovanými kusy prasnic se v současnosti kraj podílel na republikovém stavu 7,7 %, zatímco před deseti a dvaceti lety tento podíl představoval shodně 11,6 %.

Redukce chovu prasat jihočeskými zemědělci je ve srovnání s celorepublikovým vývojem podstatně výraznější. Oproti předchozímu roku klesl v kraji počet prasat o 9,1 %, zatímco v zemědělském sektoru České republiky pouze o 2,9 %. Ve srovnání se stavem před deseti lety propadl počet prasat v kraji o 62,3 % a oproti soupisu 2001 o 79,0 %. Aktuálně sečtený počet prasat představuje v jižních Čechách pouhou pětinu toho, co zemědělci v kraji chovali na začátku tisíciletí. Útlum chovu prasat na úrovni republiky byl méně dramatický, pokles za desetiletí činil 21,5 % a za dvacet let 56,8 %.

Stav prasnic se proti předchozímu roku v jihočeském zemědělském sektoru snížil o 8,5 %, ve srovnání se stavem z roku 2001 byl zredukován o 79,8 %. V ČR propadl počet prasnic oproti začátku tisíciletí o 69,5 %, tedy hlouběji než počet prasat celkem.

Jihočeští zemědělci k 1. 4. 2020 chovali téměř 29 tis. ovcí, 3 tis. koz a 5 tis. koní. Podíl na celorepublikovém počtu ovcí (14,0 %) byl nejvyšší ze všech krajů; podíl na chovu koz a koní (10,8 %, resp. 13,1 %) byl po Středočeském kraji druhý nejvyšší.

Chov ovcí, koz a koní je v kraji dlouhodobě rozšiřován, i když letošní stáda ovcí byla méně početná než loni (-4,0 %). Ve srovnání s rokem 2001 se počet ovcí chovaných jihočeskými zemědělci více než zdvojnásobil, počet koz vzrostl více než o tři čtvrtiny a počet koní o téměř 60 %. Podobný dlouhodobý vývoj sledujeme i v zemědělském sektoru České republiky, když celorepubliková dynamika růstu je vyšší.

Graf Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje v letech 2001 až 2020
(podle stavu ke dni šetření)

Graf Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje v letech 2001 až 2020

V Jihočeském kraji zemědělci k 1. 4. 2020 vykázali téměř 1,9 milionu kusů drůbeže, z toho 364 tisíc kusů slepic. K výsledku za celý zemědělský sektor ČR Jihočeši přispěli, pokud jde o drůbež 7,7 % a pokud jde o slepice 4,3 %. Vliv kraje na celorepublikové výsledky se oproti roku 2001 výrazně snížil, tehdy byl podíl kraje na stavu drůbeže v zemědělském sektoru ČR dvojnásobný a podíl na počtu slepic téměř trojnásobný

Stav drůbeže zjištěný ke dni šetření každoročně kolísá, často i vlivem termínu vyskladnění (před nebo po rozhodném datu). U jihočeských chovatelů bylo letos sečteno o 17,0 % kusů drůbeže méně než loni, naproti tomu v ČR byl jejich počet vyšší o 5,5 %. Z dlouhodobého hlediska je chov drůbeže v kraji i ČR omezován. Ve srovnání s rokem 2001 se v kraji propadl o více než polovinu, v ČR byl úbytek méně výrazný (-16,0 %). Počet samotných slepic zjištěný k 1. 4. 2020 v kraji i v ČR meziročně vzrostl. Ve srovnání se soupisem v roce 2001 počet slepic v kraji klesl o více než polovinu, naopak celorepublikově jejich počet vzrostl o 21,5 %.

K 1. 4. 2020 měli Jihočeští zemědělci v porovnání s ostatními kraji České republiky nejpočetnější stáda ovcí, skotu i samotných krav a druhý největší chov koní a koz (po Středočeském kraji včetně Prahy). Toto umístění souvisí s největší plochou trvalých travních porostů a s druhou nejvyšší výměrou zemědělské půdy (po Středočeském kraji). V počtu prasat a drůbeže bylo umístění kraje horší vzhledem k tomu, že tyto chovy spíše korespondují s výměrou orné půdy a tu má Jihočeský kraj až čtvrtou největší mezi kraji. K 1. 4. 2020 se kraj zařadil podle stavu drůbeže na šesté místo a stavu prasat a slepic na sedmé místo.