Soupis hospodářských zvířat v kraji k 1. dubnu 2019

 

V zemědělském sektoru Jihočeského kraje se ve srovnání s loňským soupisem téměř nezměnil stav skotu a ovcí. Pokračuje však útlum chovu prasat. Meziročně poklesl i počet koz, naopak se zvýšil počet koní. A ačkoli ubylo slepic, zvýšil se celkový stav drůbeže.

Tento meziroční vývoj se z části shoduje s celorepublikovými trendy, pouze pokles počtu prasat je celorepublikově mělčí, téměř stagnuje, a protichůdný byl vývoj u ovcí a drůbeže celkem; jejich celorepublikové počty klesly.

Tab. Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje

Tab. Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje

Stavy skotu celkem a samotných krav v zemědělských podnicích Jihočeského kraje i České republiky meziročně stagnovaly, poté co v předchozích pěti letech spíše rostly. Začátkem tisíciletí však převládal trend pozvolného zmenšování chovů. Ve srovnání s rokem 2001 jsou současné stavy skotu nižší – v kraji o 5 % a v ČR o 10 %. Počet krav je přitom ve srovnání s rokem 2001 v kraji poněkud vyšší, zatímco v ČR poklesl o 3 %.

chovu prasat pokračoval dlouhodobý útlum; jejich počet meziročně poklesl v kraji o 10 % a v České republice o 1 %. Ve srovnání se stavem k 1. 3. 2001 byl aktuálně sečtený počet v kraji o 77 % nižší. V České republice se pokles počtu prasat zastavil v roce 2012, v dalších letech kolísal, takže celorepublikový úbytek proti roku 2001 je méně dramatický, přesto ale značný – 55 %. Stav prasnic se proti minulému soupisu v jihočeském zemědělském sektoru snížil o 5 %, v dlouhodobém pohledu však byly jejich počty redukovány více než u prasat celkem. Počet prasnic zjištěný k 1. 4. 2019 byl ve srovnání se stavem z roku 2001 v jihočeském zemědělském sektoru o 78 % a v ČR o 68 % nižší.

Stavy ovcíkoní chovaných jihočeskými zemědělci se oproti minulému roku zvýšily a potvrzují tak dlouhodobý trend. Podobný dlouhodobý vývoj je sledován i v zemědělském sektoru České republiky, pouze v meziročním srovnání bylo ovcí sečteno méně. Meziročně se letos, na rozdíl od dlouhodobého trendu, snížil počet koz, a to jak v zemědělství kraje, tak celé České republiky. Ve srovnání s rokem 2001 jsou letošní stavy ovcí chovaných zemědělci v Jihočeském kraji víc než dvojnásobné a celorepublikově jsou téměř dva a půl krát vyšší. Chov koz a koní se oproti soupisu 2001 v zemědělském sektoru kraje rozšířil o víc než polovinu, v ČR se chov koz dokonce zdvojnásobil, koní se chová o 70 % více.

Graf Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje
v letech 2001 až 2019
(podle stavu ke dni šetření)

Graf Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje v letech 2001 až 2019 (podle stavu ke dni šetření)

Stavy drůbeže zjištěné ke dni šetření každoročně kolísají, často i vlivem termínu vyskladnění (před nebo po rozhodném datu). U jihočeských chovatelů bylo letos sečteno o 18 % kusů drůbeže více než loni, naproti tomu v ČR se stavy drůbeže snížily o 3 %. V dlouhodobé časové řadě jsou chovy drůbeže zmenšovány. Ve srovnání s rokem 2001 byly letos v kraji téměř o polovinu a v ČR o pětinu menší.

Počet samotných slepic zjištěný k 1. 4. byl meziročně nižší – v kraji o 2 % a v ČR o 5 %. Ve srovnání se soupisem 2001 se počet slepic v kraji propadl o 60 %. Zcela rozdílný byl celorepub­likový vývoj, oproti roku 2001 byl aktuální počet chovaný českými zemědělci o 8 % vyšší.

Jihočeští zemědělci měli v porovnání s ostatními kraji České republiky k 1. 4. 2019 nejpočetnější stáda ovcí, skotu i samotných krav. Na druhém místě byli v chovu koní (po Středočeském kraji včetně Prahy). Toto umístění korespondovalo s druhou nejvyšší výměrou zemědělské půdy (po Středočeském kraji). V chovu prasat a drůbeže bývá umístění kraje horší, protože tyto chovy mají souvztažnost spíše s plochou orné půdy a tu má Jihočeský kraj až čtvrtou nejvyšší mezi kraji. Podle stavu k 1. 4. 2019 se kraj zařadil v chovu drůbeže na páté místo a v chovu prasat a slepic na sedmé místo.

intenzitě chovu hospodářských zvířat (podle výsledků do roku 2018) Jihočeský kraj často nedosahoval tak vysoké umístění jako při hodnocení podle samotných početních stavů. V intenzitě chovu skotu obsazoval obvykle třetí místo, až v letech 2017 a 2018 se jeho umístění zlepšilo, byl druhý za dlouhodobě vedoucím Krajem Vysočina. V intenzitě chovu ovcíkoní se Jihočeský kraj řadil nejčastěji na šesté nebo sedmé místo, k 1. 4. 2018 měl ale pátou nejvyšší intenzitu chovu ovcí a sedmou nejvyšší intenzitu chovu koní. První místo náleží v obou ukazatelích dlouhodobě Libereckému kraji.

intenzitě chovu prasat jihočeským zemědělcům až do roku 2010 patřilo druhé až čtvrté místo mezi kraji, posléze se jejich umístění zhoršovalo a v roce 2018 bylo historicky nejhorší. Jihočeši měli třetí nejnižší intenzitu chovu mezi kraji. Na první příčce se nejčastěji umisťoval Kraj Vysočina. V intenzitě chovu drůbeže se v letech 2014 až 2018 Jihočeský kraj řadil na sedmé až deváté místo, rekordní intenzitu měl v posledních letech Pardubický kraj.