Školství v Jihočeském kraji ve školním roce 2021/2022

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo v Jihočeském kraji dle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) celkem 328 mateřských škol, 270 základních škol, 88 středních škol, 14 vyšších odborných škol a 4 vysoké školy. Počet dětí navštěvujících mateřské i základní školy meziročně vzrostl o 0,4 %. Zvýšil se i počet studujících na středních (+3,9 %) a na vyšších odborných školách (+1,8 %).

Ve školním roce 2021/2022 bylo v Jihočeském kraji evidováno celkem 328 mateřských škol, tj. o 4 zařízení více než v předchozím roce. Mateřské školy navštěvovalo v uvedeném školním roce 22 743 dětí, které byly rozděleny do 1 053 tříd. V porovnání s minulým rokem přibylo 92 dětí a 18 tříd. V průměru připadalo na jednu třídu 21,6 dítěte. Mezi dětmi převažovali z 52,0 % chlapci. Z hlediska věkové struktury měli nejvyšší zastoupení děti ve věku 5 let (28,0 %), 4 let (27,9 %) a 3 let (25,8 %). Více než 11 % dětí, které navštěvovaly mateřské školy v kraji, byly mladší 3 let. Zbylých 7,2 % tvořily děti 6 a více leté.

Nejvíce mateřských škol zřizovaly v kraji obce (299 školek, tj. 91,2 % z celkového počtu). Jihočeský kraj zřizoval 6 školek, 18 školek bylo privátních a 4 zařízení patřily církvi. Z dlouhodobého pohledu se zvýšil počet mateřských škol v kraji oproti školnímu roku 2011/12 o 30. Dětí přibylo 688 a počet tříd se zvedl z 920 na 1 053. Počet učitelů pracujících v jihočeských školkách se každoročně zvyšuje. Ve sledovaném roce jich bylo 2 103 (přepočteno na plně zaměstnané), z tohoto počtu převažovaly z 99,3 % ženy.

Na 1 učitele připadalo 10,8 dítěte, tento počet každoročně klesal. Ve školním roce 2021/22 obdržely mateřské školy v kraji celkem 8 652 žádostí o přijetí, z toho 1 234 žádostem (14,3 %) nebylo vyhověno. Rodič může podat neomezený počet přihlášek, což korespondovalo s vyšším počtem žádostí o přijetí do mateřských škol a nižším počtem zapsaných dětí. K zápisu bylo celkem přihlášeno 8 995 dětí a zapsáno bylo 6 510 dětí. Celkem 1 188 žádostí o zápis ke vzdělání bylo zamítnuto, ve 455 případech byl zápis neuzavřen a v 842 případech bylo zastavené správní řízení.

Základní vzdělání v Jihočeském kraji ve školním roce 2021/2022 poskytovalo celkem 270 škol s 3 067 třídami, do kterých chodilo 58 383 žáků. Z tohoto počtu navštěvovalo první stupeň 33 012 žáků a 25 371 žáků se vzdělávalo na druhém stupni. Meziročně přibyly v kraji 3 školy, zvýšil se počet tříd (+63) i počet žáků (+237).

Do prvního ročníku nastoupilo ve sledovaném roce 6 680 žáků, z nichž 0,4 % žáků bylo mladších 6 let. Povinnou školní docházku na základní škole ukončilo v minulém školním roce (2020/21) celkem 5 711 žáků. V základních jihočeských školách vyučovalo 4 300 učitelů. Podíl vyučujících mužů byl v porovnání s mateřskými školami vyšší (16,8 % z celkového počtu učitelů). Na 1 třídu připadalo ve sledovaném školním roce v průměru 19,0 žáků a na 1 vyučujícího 13,6 žáků.

Nejčastějším zřizovatelem základních škol v Jihočeském kraji byly obce (223 škol, tj. 82,6 % z celkového počtu), 20 škol spravoval kraj, 21 jich bylo soukromých a 4 církevní. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo na starosti 2 základní školy v kraji.

Graf 1 Vývoj počtu dětí a tříd v mateřských a základních školách v Jihočeském kraji

Graf 1 Vývoj počtu dětí a tříd v mateřských a základních školách v Jihočeském kraji

Ve sledovaném školním roce funguje v Jihočeském kraji 263 školních družin, ve kterých bylo zapsáno 20 653 dětí a ve kterých pracovalo 672,5 vychovatelů v přepočtu na plně zaměstnané a 34,8 ostatních pedagogických pracovníků. Mezi žáky, kteří docházeli do školní družiny, převažovali z 97,8 % žáci 1. stupně ZŠ.

Středoškolské vzdělání zajišťovalo v kraji celkem 88 škol s 1 251 třídami, které navštěvovalo 28 319 žáků. Od roku 2006, kdy se počet středoškolských žáků v kraji pohyboval nad hranicí 37 tisíc, se jejich počet každoročně snižoval. Pokles byl v roce 2018/19 přerušen opětovným meziročním nárůstem, který trvá i nadále. Necelých 98 % žáků se vzdělávalo v rámci denního studia. Středoškolské vzdělávání poskytovalo 2 690 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané), z toho téměř 59 % byly ženy.

Dle údajů MŠMT bylo v Jihočeském kraji 22 gymnázií, 67 středních škol, které nabízely odborné vzdělání, a 20 škol zajišťujících obory nástavbového studia. Necelých 68 % žáků si pro své studium zvolilo obory odborného vzdělání, gymnázia navštěvovalo 27,8 % z celkového počtu žáků a zbylé 4,4 % žáků obory nástavbového studia. Podle formy denního studia byl nejnižší podíl žáků na školách s obory nástavbového studia (69,0 %).

V Jihočeském kraji byla 1 konzervatoř, která nabízela úplné středoškolské vzdělání s maturitou a absolutorium vyšší odborné školy. Ve školním roce 2021/22 ji navštěvovalo 164 žáků, z toho všichni na denním studiu. Výuku zde zajišťovalo celkem 51 učitelů, z nichž necelých 56 % tvořily ženy. V roce 2021 úspěšně dokončilo studium 20 žáků.

V kraji působilo ve sledovaném školním roce 41 základních uměleckých škol, které měly 70 poboček. Tyto školy nabízely vzdělání v různých oblastech umění 14 245 žákům, z toho bylo 66,9 % dívek. Hudební obor navštěvovalo 71 % žáků, necelých 20 % rozvíjelo svůj talent ve výtvarném oboru, 5 % v tanečním a zbylá 4 % se věnovala literárně–dramatickému oboru.

Na území Jihočeského kraje byly 4 jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, které nabízely 198 kurzů. Ve školním roce 2020/21 se zde vzdělávalo celkem 1 882 žáků. Nejvyšší podíl žáků navštěvovalo speciální kurzy (71,7 %). Státní jazykovou zkoušku složilo ve školním roce 2020/21 celkem 14 žáků a své studium úspěšně dokončilo 778 cizinců, kteří vykonali zkoušku z českého jazyka.

Vyšší odborné vzdělání poskytovalo na jihu Čech 14 škol s 38 studijními skupinami denního studia, ve kterých vyučovalo 64 pedagogů (v přepočtu na plně zaměstnané). Z dlouhodobého pohledu lze sledovat snížení počtu škol, které korespondovalo s ubýváním studentů i učitelů. V roce 2021/22 studovalo na vyšších odborných školách 887 studentů, což je o 1 227 osob méně než v roce 2011/12. Denní formu vzdělávání si pro své studium zvolilo téměř 60 % studentů.

V roce 2021 navštěvovali studenti v Jihočeském kraji 4 vysoké školy, z toho byly 2 veřejné a 2 soukromé. Na těchto školách studovalo celkem 13 340 studentů, z toho 93,3 % studentů se státním občanství České republiky. Oproti předchozímu roku byl pokles studentů nepatrný. Porovnání s rokem 2011 bylo však z hlediska snížení počtu studujících v kraji výrazné (27,0 %). Mezi studenty převažovaly ženy, které se na celkovém počtu studujících se státním občanstvím ČR podílely 63,1 %. V roce 2021 úspěšně ukončilo studium 2 680 osob. Více než 72 % studentů se státním občanstvím ČR studovalo v bakalářském programu a necelých 23 % si zvolilo studijní program magisterský navazující. V doktorském programu pokračovalo 388 studentů. Prezenční formu studia navštěvovalo 69,3 % studentů a 31,1 % dalo přednost formě distanční a kombinované.

Graf 2 Studenti vysokých škol v Jihočeském kraji

Graf 2 Studenti vysokých škol v Jihočeském kraji

Studujících s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji bylo v roce 2021 celkem 16 314, to je o 7 329 studentů méně než v roce 2011. Podíl studentů s trvalým bydlištěm v kraji, kteří mají státní občanství ČR, činil 99,3 %. Z tohoto počtu studentů si pro své studium zvolilo 64,5 % studentů bakalářský a 22,4 % studentů magisterský navazující studijní program. Absolventů podle trvalého bydliště, kteří úspěšně zakončili studium, bylo v roce 2021 celkem 3 352.

 • Školství v Jihočeském kraji ve školním roce 2021/2022 - komentář v pdf
 • Mateřské školy v Jihočeském kraji
 • Základní školy v Jihočeském kraji
 • Střední školy v Jihočeském kraji
 • Konzervatoře v Jihočeském kraji
 • Vyšší odborné školy v Jihočeském kraji
 • Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihočeském kraji
 • Další údaje:

 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 693, 797 874 035
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz