Rok 2014 byl z pohledu zemědělců mimořádně úrodný

 

Rok 2014 můžeme v Jihočeském kraji stejně jako v ČR hodnotit z hlediska obilovin, řepky, brambor i pícnin jako rok mimořádně úrodný. Podle výsledků sklizně dosáhli jihočeští zemědělci v těchto plodinách o 10–30 % lepších výnosů v porovnání s pětiletým i desetiletým průměrem. Výnosnost plodin je samozřejmě vyšší i ve srovnání s předchozím rokem. Vyšší hektarové výnosy byly rozhodujícím a u plodin, jejichž sklizňové plochy klesly, často i jediným faktorem, díky kterému sklizeň vzrostla.

obilovinách byla v jihočeském zemědělském sektoru dosažena zásluhou rekordního hektarového výnosu historicky druhá nejvyšší sklizeň od roku 2000 (po sklizni roku 2004) a třetí nejvyšší za posledních 25 let (nejvyšší v roce 1990). Tento výborný výsledek byl dosažen navzdory faktu, že v kraji se již sedmým rokem sklizňové plochy obilovin snižují (za 7 let o 15 %). Do vyššího hektarového výnosu obilovin se rovněž promítá změna v zastoupení jednotlivých druhů, respektive zvyšující se podíl pšenice, která je nejvýnosnější (ve smyslu hektarových výnosů) základní obilovinou. V roce 2014 její plochy tvořily téměř 60 % ploch základních obilovin, zatímco ještě v roce 2006 to bylo méně než 50 %.

pšenici byl v roce 2014 jihočeskými zemědělci dosažen historicky nejvyšší výnos a díky vývoji sklizňových ploch také nejvyšší sklizeň - poprvé v historii výnos nad 6 tun z hektaru a sklizeň nad 500 tis. tun. Tato rekordní sklizeň byla ve srovnání s rokem 2013 vyšší o 20 % a v porovnání s pětiletým a desetiletým průměrem vyšší dokonce téměř o 30 %.

Historicky nejvyšší výnos byl v kraji dosažen i u ječmene. Ve srovnání s předchozím rokem byl vyšší o víc než čtvrtinu a v porovnání s pětiletým a desetiletým průměrem byl vyšší o 30 % a 33 %. Přestože je ječmen pěstován na stále menších plochách, byla díky rekordnímu výnosu v roce 2014 jeho sklizeň v meziročním srovnání o 16,5 % vyšší a ve srovnání s pětiletým průměrem o 10 % vyšší. Dlouhodobý úbytek ploch (za deset let o třetinu a za dvacet let dokonce o polovinu) se však promítl do vztahu k desetiletému průměru, jehož úrovně již sklizeň nedosáhla (o 1,4 % nižší).

Poměrně dobré výsledky měl kraj i v ostatních druzích obilovin. Vyšší sklizeň byla zjištěna u triticale a kukuřice na zrno vlivem zvýšení výnosu i sklizňové plochy a také u ovsa, kde se při poklesu sklizňových ploch o vyšší sklizeň zasloužil lepší hektarový výnos. Jedinou obilovinou, jejíž sklizeň meziročně klesla, bylo v roce 2014 žito. I když se jeho výnos zvýšil, byl dokonce druhý nejvyšší v historii, významný úbytek sklizňových ploch vedl k poklesu sklizně.

Tab. Porovnání výsledků sklizně v Jihočeském kraji v roce 2014 s rokem 2013

Tab. Porovnání výsledků sklizně v Jihočeském kraji v roce 2014 s rokem 2013

řepce jihočeští zemědělci překonali rekordní sklizeň předchozího roku a to i přesto, že plocha řepky poklesla o 3 %. Nebývale vysokou sklizeň zajistil rekordní hektarový výnos, který byl o 15 % vyšší než výnos předchozího roku a o 30 % vyšší než pětiletý i desetiletý průměr.

Výnos brambor nad 31 tun z hektaru byl historicky druhý nejvyšší po roce 2011. V meziročním srovnání vzrostl o víc než čtvrtinu a ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem byl vyšší zhruba o 10 %. Především díky němu a z části i díky meziročnímu zvýšení ploch o 4 % se celková sklizeň brambor proti roku 2013 zvýšila o 30 %. Vyšší byla i ve srovnání s pětiletým průměrem (o 4 %), desetiletého průměru však o 8 % nedosáhla. Plochy brambor, které mají dlouhodobě klesající trend, se sice v roce 2014 přechodně zvýšily, ale proti plochám před deseti lety jsou nižší o 40 % a proti plochám před 20 lety dokonce o 70 %.

V luskovinách při stagnaci ploch vzrostly sklizeň i výnos proti roku 2013 o víc než 40 %. Proti pětiletému i desetiletému průměru byl dosažený výnos vyšší o 20 %. Vinou dlouhodobého poklesu ploch (za deset let o třetinu, za dvacet let dokonce o tři čtvrtiny) však sklizeň o 5 % nedosahuje pětiletý průměr a na desetiletý průměr má ztrátu víc než 25 %.

Rovněž v pícninách, jejichž plochy meziročně stagnovaly, byly dosaženy velmi dobré výsledky. Sklizeň i výnos byly vyšší jak v meziročním srovnání (o víc než 20 %), tak ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem. V pícninách na orné půdě celkem byl dosažený výnos rekordní a sklizeň jedna z nejvyšších, z toho v kukuřici na zeleno a siláž byla dosažena nejvyšší sklizeň a třetí nejvyšší výnos. V píci sklízené z trvalých travních porostů byl při meziroční stagnaci sklizňových ploch dosažen rekordní hektarový výnos. Sklizeň sena byla ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 4 % a ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem vyšší o 10 a 18 %.

Graf Vývoj sklizně a sklizňových ploch vybraných plodin v Jihočeském kraji

Graf Vývoj sklizně a sklizňových ploch vybraných plodin v Jihočeském kraji

  • Podrobnější informace o sklizni v roce 2014 naleznete na internetu ČSÚ v publikaci:
  • Rok 2014 byl z pohledu zemědělců mimořádně úrodný (aktualita v PDF)
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2014 (tabulka)