Podle zářijového odhadu bude sklizeň vyšší než loni

 

Podle odhadu výnosů a sklizně k 15. září očekávají jihočeští zemědělci ve srovnání s loňským rokem lepší úrodu všech základních druhů obilovin i kukuřice na zrno. Předpokládají rovněž, že sklidí více řepky, máku, brambor i pícnin a také jablek a švestek.

Zářijový odhad hektarových výnosů a sklizně se ve srovnání se srpnovým zlepšil pro většinu odhadovaných plodin, zhoršil se pouze odhad výnosu a sklizně ječmene, hrachu na zrno a sóji.

Ve srovnání s výsledky předchozího desetiletí jsou v září odhadované výnosy všech druhů základních obilovin, kukuřice na zrno, brambor a řepky nadprůměrné. Navíc jsou tyto výnosy ječmene, ovsa, žita a triticale nejvyšší od roku 2002 a výnosy pšenice a řepky druhé nejvyšší.

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. září 2020
Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. září 2020

Celková produkce základních obilovin v Jihočeském kraji by podle odhadu k 15. 9. měla být i přes úbytek osevních ploch o 6,1 % vyšší než loni, a to zásluhou vyšších hektarových výnosů.

Naši stěžejní obilovinu – pšenici ozimou – sice letos zemědělci v kraji pěstují na menší ploše, ale zásluhou vyššího odhadovaného výnosu se očekává její sklizeň o 3,4 % vyšší než loni. Podobně se i sklizeň pšenice jarní navzdory 10% úbytku ploch očekává o 11,5 % vyšší díky vysokému výnosu. Odhadovaná celková produkce pšenice se předpokládá oproti loňsku o 3,5 % vyšší; v historii kraje je tato sklizeň čtvrtá nejvyšší.

Výnos ječmene ozimého se letos v kraji očekává rekordní, což spolu s rozšířením osevních ploch zajistí meziroční nárůst sklizně o 6,3 %. Výnos ječmene jarního, druhý nejvyšší v historii kraje, spolu s rozšířením jeho ploch povedou k nárůstu sklizně o 9,4 %. Celková produkce ječmene se předpokládá o 7,7 % vyšší, a to jak zásluhou rekordního výnosu, tak díky větším osevním plochám.

 

Graf Odhad sklizně k 15. září 2020 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010–2019 v Jihočeském kraji

Graf Odhad sklizně k 15. září 2020 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2010–2019 v Jihočeském kraji

Z dalších druhů základních obilovin odhadují jihočeští zemědělci oproti loňské sklizni nárůst sklizně ovsa o víc než jednu třetinu a sklizně tritikale o víc než jednu desetinu vlivem rekordních výnosů a rozšíření osevních ploch. Úroda žita se navzdory většímu úbytku ploch očekává na úrovni loňské sklizně zásluhou rekordního hektarového výnosu.

Pro kukuřici na zrno je odhadován poněkud vyšší výnos než loni. Její produkce bude záviset na skutečné sklizňové ploše. Odhad sklizně je počítán na osevní plochu, která je téměř o 60 % větší. Proto je předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno o 61,0 % vyšší než v minulém roce.

Úrodu hrachu na zrno odhadují jihočeští zemědělci o 16,9 % vyšší díky lepšímu výnosu a rozšíření ploch. Sklizeň brambor se oproti předcházejícím dvěma suchým rokům očekává nejméně o 10 % vyšší, zejména zásluhou lepšího hektarového výnosu.

Sklizeň řepky bude podle zářijového odhadu v kraji meziročně o 8,3 % vyšší. Tento nárůst je navzdory úbytku ploch zajištěn hektarovým výnosem, druhým nejvyšším v historii kraje. V letošním roce se dařilo i dalším olejninám – máku, sóji, hořčici na semeno a slunečnici. V kraji je za ně odhadován meziročně vyšší výnos, a to spolu s rozšířením jejich ploch přispěje k meziročně lepší sklizni. Např. máku, kterým je v kraji oseto 1 % ploch, se letos podle odhadu sklidí o 30,4 % více než loni.

Výnos kukuřice na zeleno a siláž se v kraji očekává lepší než minulý rok. Sklizeň odhadovaná z osevní plochy by měla být oproti loňsku o 5,9 % vyšší. Nárůst sklizně se předpokládá také u vojtěšky, a to zcela zásluhou rozšíření ploch. Naopak sklizeň jetele lučního, jehož výnos je meziročně vyšší, se očekává horší kvůli úbytku ploch.

Ze zeleniny a ovoce, jejichž některé druhy byly rovněž předmětem odhadu, vybíráme ty, které jsou v kraji pěstované nejčastěji – zelí a cibuli. Sklizeň zelí se očekává meziročně o 14,3 % vyšší. Navzdory horšímu výnosu jde nárůst sklizně zelí zcela na vrub rozšíření jeho ploch. Úroda cibule je oproti loňské téměř dvojnásobná, a to jak díky větším plochách, tak vlivem lepšího výnosu.

Úroda jablekšvestek pravých a pološvestek je podle zářijového odhadu o čtvrtinu, resp. polovinu vyšší. K lepší sklizni přispěl větší počet stromů, ale zejména větší průměrný výnos. Naopak úroda hrušek se očekává meziročně horší o 3,2 % kvůli horšímu výnosu a menšímu počtu stromů.

Tab. 2 Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2020
Tab. 2 Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2020


Zemědělci ve všech krajích České republiky očekávají oproti loňskému roku lepší výnosy všech druhů základních obilovin a také řepky, brambor a kukuřice na zeleno a siláž. Meziroční výsledky sklizně za tyto jmenované plodiny jsou celorepublikově lepší než v loňském roce, v jednotlivých krajích závisí na vývoji sklizňových ploch, ale můžeme konstatovat, že ve většině krajů jsou meziročně vyšší.

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2019 zveřejní Český statistický úřad 18. 2. 2021.

 • Podle zářijového odhadu bude sklizeň vyšší než loni (komentář ve formátu PDF)
 • Tab.1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2020
 • Tab. 2 Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2020
 • Související informace:
 • Odhady sklizní - září 2020 Odkaz [nové okno]
 • Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů
 • Odhad výnosu sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  Tel.: 386 718 690