Počet uchazečů o zaměstnání se v Jihočeském kraji opět meziměsíčně snížil

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v červnu 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob o 3,2 % a také se snížil počet pracovních míst. Ke konci června 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 8 234 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,7 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2019

K 30. 6. 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 8 234 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 7 140. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných osob snížil o 10,1 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily téměř ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Český Krumlov, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 17,8 %. V absolutním porovnání ubylo nejvíce uchazečů v okrese České Budějovice – oproti červnu 2018 zde bylo o 355 nezaměstnaných méně. Meziroční zvýšení počtu uchazečů je patrné v okrese Písek, kde bylo evidováno o 60 uchazečů více oproti stejnému období minulého roku.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 86,7 %. Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v červnu 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 1 721 osob a 1 992 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 244 uchazečů, přičemž 637 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 42,3 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 56,5 %, tj. meziměsíční zvýšení o 0,8 procentních bodů (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (59,1 %), nejnižší v okrese Prachatice (53,7 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,2 % a lidé se zdravotním postižením 20,8 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji byl 1,7 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v červnu Jihočeský kraj na druhé pozici. Na první příčce se umístil kraj Pardubický (1,7 %) a naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob dosáhl na konci června 2019 v České republice hodnoty 2,6 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci června 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 19 352 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet snížil o 1,7 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 4,7 %. Meziroční nárůst lze sledovat téměř ve všech okresech kraje. Nejzřetelněji se nárůst projevil v okrese Písek, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrostl o 23,9 %. K meziročnímu snížení počtu volných pracovních míst došlo pouze v okrese Český Krumlov (-7,8 %).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 6. 2019

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. 6. 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je patrné snížení (k 30. 6. 2019 – 0,5 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v červnu 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,0), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci června 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 329), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 43,4 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 43,5 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. 6. 2019, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 37,8 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 30. 6. 2019 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (45,3 % z celkového počtu), a to díky příznivější situaci na trhu práce. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však došlo ke zvýšení počtu osob, které jsou v evidenci úřadu práce kratší dobu než 3 měsíce (zvýšení o 80 osob) a dále v kategorii 3 až 6 měsíců (zvýšení o 46 osob) K meziročnímu snížení došlo v ostatních kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 42,9 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v Jihočeském kraji opět meziměsíčně snížil - komentář v pdf
 •  

  Kontakt:

  Bc. et Bc. Jana Koštelová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: jana.kostelova@czso.cz
  tel.: 386 718 693