Počet obyvatel v kraji v roce 2019 příznivě ovlivnila migrace

 

K 31. 12. 2019 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 644 083 obyvatel, přičemž mírně převažovaly ženy (50,6 %). Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 950 osob. Tuto skutečnost ovlivnil především migrační přírůstek (+2 170), naopak přirozená měna obyvatelstva dosáhla záporné hodnoty (-220).

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. prosinci 2019
Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. prosinci 2019

V Jihočeském kraji vzrostl počet obyvatel v roce 2019 o téměř 2 tisíce. Nárůst zaznamenaly všechny okresy. Vice než 1,3 tis. obyvatel přibylo na Českobudějovicku, nárůst o pouhých 7 osob vykázal okres Prachatice. Ženy převažovaly v pěti okresech kraje, nevíce na Českobudějovicku (51,0 %), v menšině byly ženy pouze v okresech Český Krumlov (49,6 %) a Prachatice (49,8 %).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 4. čtvrtletí

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 4. čtvrtletí

Živě se v kraji v roce 2019 narodilo 6 665 dětí, což bylo o 83 dětí méně než v předchozím roce. Mezi živě narozenými dětmi mírně převažovali chlapci (3 387), jejich podíl činil 50,8 %.

Jako první v pořadí se narodilo 47,2 % dětí, druhorozených bylo 38,1 % a zbylých 14,6 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Zajímavá je situace v okresech – největší podíl prvorozených dětí uvedl okres České Budějovice (50,5 %), naopak na Českokrumlovsku byl zaznamenán největší podíl dětí, které se narodily jako třetí a další v pořadí (19,2 %).

Podíl dětí narozených mimo manželství se v kraji meziročně podruhé za sebou snížil a dosáhl hodnoty 49,3 %. Nejvíce dětí se nesezdaným párům narodilo na Jindřichohradecku (53,7 %), nejmenší podíl dětí narozených mimo manželství uvedl okres České Budějovice (43,8 %).

S relativní hodnotou porodnosti 10,4 ‰, která byla nepatrně nižší než celorepublikový průměr (10,5 ‰), se Jihočeský kraj řadí na sedmé místo mezi kraji. Nejvyšší porodnost vykázali v hlavním městě Praze (11,4 ‰), naopak nejméně dětí na 1 000 obyvatel se narodilo v kraji Karlovarském kraji (9,6). V rámci Jihočeského kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (10,9 ‰), nejnižší pak v okrese Strakonice (9,7 ‰).

Ve sledovaném období zemřelo 6 885 osob, což bylo o 189 osob více než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80–89 let. Celková úmrtnost v kraji (10,7 ‰) byla vyšší než republikový průměr (10,5 ‰). V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov (9,4 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Tábor (11,9 ‰). Kojenecká úmrtnost (2,7 ‰) byla nepatrně vyšší než celorepublikový průměr (2,6 ‰), zatímco novorozenecká úmrtnost (1,4 ‰) byla nižší než průměr republiky (1,6 ‰).

Vyšší počet zemřelých osob než živě narozených dětí snížil během roku 2019 počet obyvatel kraje o 220 osob. Přirozený přírůstek v přepočtu na tisíc obyvatel v Jihočeském kraji měl hodnotu -0,3 ‰ a byl nižší než průměr za ČR (-0,0 ‰). Ke zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou došlo pouze v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V ostatních okresech kraje byly hodnoty přirozené měny v záporných hodnotách.

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Během roku 2019 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 7 207 osob a 5 037 Jihočechů se z kraje vystěhovalo. Díky převaze přistěhovalých činil přírůstek stěhováním 2 170 osob. Téměř ve všech krajích došlo ke zvýšení počtu obyvatel díky vyššímu počtu přistěhovalých, jedinou výjimkou byl kraj Moravskoslezský, kde počet vystěhovalých převážil a saldo migrace bylo záporné (-1 054 osob).

V regionálním pohledu všechny okresy Jihočeského kraje vykázaly převahu přistěhovalých nad vystěhovalými, přičemž nejvyšší hodnoty přírůstku stěhováním dosáhl okres České Budějovice (+1 157 osob). Naopak nejmenší, ale stále kladné, saldo migrace vykázal okres Prachatice (+42 osob).

Z ciziny se v loňském roce do kraje přistěhovalo 3 243 osob, do ciziny se odstěhovalo pouze 990 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 11 324 osob (vnitřní stěhování).

Během roku 2019 bylo uzavřeno 3 284 sňatků, což je o 123 méně než v předchozím roce. Z 65,9 % se jednalo o první sňatek obou snoubenců (tzv. protogamní sňatky). Pro 75,5 % ženichů a 74,3 % nevěst se jednalo o první sňatek.

Sňatečnost v kraji (5,1 ‰) odpovídala republikovému průměru a mezi kraji se řadila až na deváté místo. Uvnitř kraje pak byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Český Krumlov (5,6 ‰) a nejnižší v okrese Strakonice (4,5 ‰).

V roce 2019 bylo rozvedeno 1 433 manželství, což bylo o 5 méně než v předchozím roce. Z celkového počtu rozvodů bylo 34,8 % žádostí podáno na návrh ženy a 47,9 % na společný návrh. V kraji bylo rozvedeno 870 manželství s nezletilými dětmi. Ve srovnání rokem 2018 se tento počet zvýšil o 18. Ve 49,5 % případů se jednalo o ukončení manželství s jedním dítětem a ve 44,7 % se dvěma nezletilými dětmi. Bylo však rozvedeno také 50 manželství se 3 a více nezletilými dětmi, což z celkového počtu rozvedených manželství s dětmi činilo 5,7 %.

Rozvodovost v Jihočeském kraji v roce 2019 byla nepatrně nižší než republikový průměr (2,3 ‰) a kraj s hodnotou 2,2 rozvodu na 1 000 obyvatel obsadil osmou nejvyšší pozici. Nejnižší rozvodovost uvedl Kraj Vysočina (2,0 ‰), nejvyšší naopak Liberecký kraj (2,7 ‰).

Nejvyšší rozvodovost v rámci kraje byla v okrese České Budějovice (2,5 ‰), naopak nejnižší v okrese Strakonice (1,9 ‰).

Potratem v roce 2019 skončilo v Jihočeském kraji 1 997 těhotenství, což bylo meziročně o 166 potratů méně. Z 57,2 % se jednalo o umělá přerušení těhotenství (UPT). V tomto podílu jsou napříč republikou výrazné rozdíly. Zatímco nejnižší podíl UPT nedosáhl ani poloviny všech potratů v kraji (Plzeňský kraj 47,1 %), nejvyšší podíl se blížil 70 % a byl zaznamenán v kraji Karlovarském (68,1 %).

Celková potratovost v kraji dosáhla hodnoty 3,1 ‰ a byla nepatrně vyšší než republikový průměr (3,0 ‰). Nejvyšší potratovost byla zaznamenána v Ústeckém kraji (4,1 ‰), naopak nejnižší v Pardubickém kraji (2,5 ‰). V rámci Jihočeského kraje byla nejvyšší potratovost v okrese Český Krumlov (3,6 ‰), naopak nejnižší v okrese Jindřichův Hradec (2,8 ‰).

Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019
Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019

 • Počet obyvatel v kraji v roce 2019 ovlivnila migrace (komentář ve formátu PDF)
 • Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. prosinci 2019
 • Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Další informace:
 • Pohyb obyvatelstva - rok 2019 Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450