Osevní plochy v Jihočeském kraji k 31. 5. 2016

 

Soupisem osevních ploch k 31. 5. 2016 bylo zjištěno, že v Jihočeském kraji osevní plochy představovaly 246,3 tis. ha půdy. Proti roku 2015 došlo k úbytku o 2,1 tis. ha osevních ploch, což představuje jejich snížení o 0,9 %. Tento vývoj nadále potvrzuje dlouhodobou tendenci poklesu osevních ploch v kraji. Od roku 2002 ubylo 37,6 tis. ha půdy, respektive více než 13 % ploch osevů. Za poslední desetiletí se jihočeské osevní plochy zmenšily o 8,7 %, tedy o 23,3 tis. ha.

Ve struktuře osevních ploch klesl během uplynulých 10 let podíl ploch obilovin (z 58,6 % v roce 2006 na 52,9 % v roce 2016) a brambor (z 1,5 % na 1,2 %), naopak se zvýšil podíl ploch řepky (z 13,2 % na 17,6 %) a pícnin (z 22,9 % na 25,0 %). Z obilovin je dlouhodobě preferována pšenice, jejíž podíl na celkových plochách obilovin se neustále zvyšoval na téměř 59 %. Přesto výměra v posledních letech kolísala v rozmezí mezi 76,8 tis. a 82,7 tis. ha. Plochy ječmene se dlouhodobě zmenšovaly. Plochy žita a tritikale měly v posledních třech, respektive dvou letech sestupnou tendenci. Kolísavost v rozmezí 8,3 až 11,5  tis. ha se projevovala u výměry osevních ploch ovsa.

Meziroční vývoj osevů některých plodin se v roce 2016 po výkyvu v předchozím roce vrátil do dlouhodobých trendů vývoje. Dlouhodobě se zmenšující plochy ječmene se po nárůstu v roce 2015 vrátily na obdobné hodnoty jako v roce 2014. Naopak u řepky po tříletém období zmenšování ploch nastal obrat a jejich plocha se zvětšovala.

Graf: Osevní plochy zemědělských podniků Jihočeského kraje v letech 2002–2016

Graf: Osevní plochy zemědělských podniků Jihočeského kraje v letech 2002–2016

Meziroční vývoj osevních ploch většiny plodin v Jihočeském kraji odpovídal změnám v celém českém zemědělství. Z obilovin byly oproti minulému roku v kraji osety větší plochy pouze pšenicí ozimou o 2,6 %, v celém Česku dokonce o 4,0 % (zásluhou tohoto rozšíření se v celorepublikovém měřítku zvýšila i osevní plocha pšenice celkem). Další druhy obilovin se meziročně pěstovaly na menší ploše. V kraji nejvýraznější pokles (o 4,4 tis. ha) zaznamenal ječmen jarní. Po významném rozšíření ploch luskovin v roce 2015 (o 98,8 %) pokračovalo jejich rozšiřování v mírnějším tempu i v roce 2016 (o 10,8 %). Zvětšily se také plochy okopanin, olejnin (mimo hořčice na semeno a lnu setého olejného), jednoletých pícnin a mírně také víceletých pícnin.

Odlišný meziroční vývoj v Jihočeském kraji od celorepublikového vývoje byl zjištěn u ploch konzumní zeleniny. V Česku její plochy vzrostly o 11,0 %, naopak v kraji mírně klesly (o 2,0 %). V jižních Čechách oproti roku 2015 ubylo ploch zelí, mrkve, kapusty a česneku, naopak k rozšíření došlo u cibule a hrachu dřeňového. Plochy jahod se v kraji zvýšily jen mírně, ale v celém Česku vzrostly meziročně o pětinu. Plochy květin a okrasných rostlin se v kraji rozšířily, ale v celorepublikovém pohledu zmenšily.

Tab. Osevní plochy vybraných plodin zemědělských podniků Jihočeského kraje k 31. 5. 2016

Tab. Osevní plochy vybraných plodin zemědělských podniků Jihočeského kraje k 31. 5. 2016

Jihočeští zemědělci hospodaří na 416 tis. ha zemědělské půdy, z toho 60 % tvoří orná půda, necelých 40 % trvalé travní porosty a zbytek 0,4 % připadá na zahrady a ovocné sady. Mezi kraji mají Jihočeši druhou největší plochu zemědělské půdy (po Středočeském kraji) a vzhledem k jejímu menšímu zornění vykazují mezi kraji největší plochu trvalých travních porostů. Plocha orné půdy a také osevní plochy jsou čtvrté největší po kraji Středočeském, Jihomoravském a Kraji Vysočina.

V celorepublikovém měřítku mají jihočeští zemědělci významné postavení zejména v pěstování ovsa, triticale a žita (největší plochy v mezikrajovém srovnání), řepky, jetele a jednoletých pícnin (druhé největší plochy v mezikrajovém srovnání) a také pšenice, brambor a luskovin (třetí největší plochy).

Při porovnání s rokem 2006 byla plocha obhospodařované zemědělské půdy v kraji menší o 3,4 %. Snížilo se zornění půdy, tedy podíl orné půdy na zemědělské půdě, který v posledních pěti letech kolísal na hranici 60 %. V roce 2006 zornění činilo 63,8 %, v roce 2016 již jen 59,9 %. Oproti roku 2006 došlo k úbytku ploch orné půdy (o 9,2 %) a naopak k rozšíření ploch trvalých travních porostů o 6,4 %.

Kontakt:

Mgr. Michal Kolísek
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail:
michal.kolisek@czso.cz
tel.: 386 718 692

  • Plochy osevů vybraných plodin podle krajů k 31. 5. 2016
  • Osevní plochy v Jihočeském kraji k 31. 5. 2016 (aktualita v PDF)
  • Podrobnější informace naleznete v publikaci: