Jihočeští zemědělci odhadují meziroční pokles sklizně

 

Podle prvních odhadů výnosů a sklizně k 10. červnu očekávají jihočeští zemědělci, že letošní produkce základních obilovin a řepky bude v porovnání s loňskou velmi dobrou sklizní nižší. Přestože letos byly osety poněkud větší plochy, odhaduje se kvůli horším hektarovým výnosům meziroční pokles sklizně základních obilovin o 7 % a řepky o 2 %. V porovnání s pětiletým průměrem je červnový odhad výnosů základních obilovin i řepky v Jihočeském kraji horší, ale desetiletý průměr již překračuje. Očekávaná produkce základních obilovin je v porovnání s pětiletým i desetiletým průměrem nižší; u řepky nedosahuje pětiletý průměr, ale překračuje desetiletý průměr.

Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009–2016 a odhad sklizně
k 10. 6. 2017 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

 Graf Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009–2016 a odhad sklizně k 10. 6. 2017 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se odhaduje o 9 % nižší než loni a to vinou horšího výnosu. Pšenice jarní je spolu s ovsem jedinou základní obilovinou, u které se v červnu očekával meziročně vyšší výnos. A vzhledem k tomu, že její plochy byly kvůli špatnému přezimování ozimu a častějším přesevům ve srovnání s minulým rokem podstatně vyšší, měla by být meziročně podstatně větší i sklizeň. Za pšenici celkem se ve srovnání s loňským rokem očekává na větší osevní ploše výnos nižší o 10 % a sklizeň menší o 8 %. Odhadovaná sklizeň i výnos nedosahují pětiletý, ale překračují desetiletý průměr.

Tab. Odhady sklizně zemědělských podniků Jihočeského kraje k 10. 6. 2017

Tab. Odhady sklizně zemědělských podniků Jihočeského kraje k 10. 6. 2017

ječmene ozimého se předpokládá sklizeň meziročně o 20 % nižší. Za tímto poklesem stojí jak horší výnos, tak úbytek osevních ploch. Naproti tomu u ječmene jarního se očekává, i přes pokles výnosu, poněkud lepší úroda než v předchozím roce, a to zásluhou větších osevních ploch. Celkově ječmene počítají jihočeští zemědělci s poklesem sklizně o víc než 10 % kvůli horšímu hektarovému výnosu. Ve srovnání s pětiletým průměrem je odhadovaný výnos jen o málo nižší a ve srovnání s desetiletým je dokonce vyšší. Odhadovaná produkce je však ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem nižší kvůli vývoji osevních ploch.

žita se předpokládá sklizeň o 14 % vyšší a to díky rozšíření osevních ploch o jednu pětinu. Hektarový výnos žita se zdá být horší než v minulém roce a horší i ve srovnání s pětiletým a desetiletým průměrem.

Úroda ovsa by podle odhadu mohla být vynikající – oproti loňské sklizni větší o 35 %. Tento skvělý výsledek je ovlivněn lepším výnosem a zejména větší osevní plochou. V časové řadě od roku 2002 je tato odhadovaná sklizeň a výnos druhá nejvyšší po rekordním roce 2004.

Sklizeň tritikale se podle odhadu očekává ve srovnání s loňskými výsledky o 15 % nižší vlivem horšího výnosu a zejména kvůli úbytku osevních ploch.

Řepku, která je v kraji druhou nejrozšířenější plodinou, pěstují Jihočeši v tomto roce na 18 % osevních ploch. Poté co její výměru meziročně poněkud rozšířili, odhadovali v červnu pokles sklizně o 2 %. Hektarový výnos řepky byl odhadnut nižší než v předchozím roce a nižší i v porovnání s pětiletým průměrem, mohl by však být nad úrovní desetiletého průměru.

Kontakt:

Ing. Irena Kovárnová
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail:
irena.kovarnova@czso.cz
tel.: 386 718 690