Obyvatelstvo v obcích a městech Jihočeského kraje v roce 2021

 

Na konci roku 2021 žilo na území Jihočeského kraje v 56 městech a 568 obcích celkem 637 047 obyvatel, z tohoto počtu pak 321 805 žen. Dětská populace (0 až 14 let) byla zastoupena z 15,9 % a seniorská (65 a více let) celkem z 21,3 %.

Na konci dubna jsou Českým statistickým úřadem každoročně zveřejňována podrobná data o konečném stavu a pohybu obyvatelstva za uplynulý rok až do úrovně jednotlivých měst a obcí. Tato bilance obyvatelstva mezi jednotlivými sčítáními lidu, domů a bytů (SLDB) navazuje na předchozí roky a je možné sledovat v časovém horizontu demografický vývoj na daném konkrétním území. Počet obyvatel v roce 2021 byl tedy navázán na výsledky sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které proběhlo právě v tomto roce, což vedlo k tomu, že počet obyvatel k 31. 12. 2020 se nerovná počtu obyvatel k 1. 1. 2021.

Demografická bilance se vytváří tak, že se k výsledkům posledního sčítání přičítají narození a přistěhovalí a odečítají se zemřelí a vystěhovalí. Z bilance obyvatelstva dané obce nebo města je také možné vyčíst, kolik bylo uzavřeno sňatků a kolik manželství skončilo rozvodem. Z dat je také možné sledovat věkovou strukturu konkrétního území, vyjádřenou počty obyvatel určitého věku nebo průměrným věkem obyvatel v obci.

Z celkového počtu obyvatel žilo v roce 2021 na území kraje 15,9 % dětí (ve věku do 14 let), podíl obyvatel v produktivním věku byl celkem 62,8 % a ve věku 65 a více let bylo celkem 21,3 % obyvatel. V kraji žilo k 31. prosinci 2021 přes 3,9 tisíce obyvatel, kteří již oslavili svoje 90. narozeniny. Průměrný věk obyvatel kraje byl 43,2 let (muži 41,8 let, ženy 44,4 let). Na území kraje je stále věkově nejmladší obyvatelstvo v okrese Český Krumlov (42,2 let), naopak nejstarší v okrese Písek (44,0 let).

Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2021

 

Jihočeský kraj má dlouhodobě nejmenší hustotou zalidnění v ČR (63,3 obyvatel na km2), velká část obyvatelstva žije ve městech, v roce 2021 to bylo 63,3 %. V krajském městě mělo v minulém roce svoje bydliště 14,7 % ze všech obyvatel kraje. Přes 33 tisíc obyvatel žije ve městě Tábor, téměř třicetitisícové město je Písek. Více než dvacetitisícová jsou města Strakonice a Jindřichův Hradec. Přes 10 tisíc obyvatel žije v Českém Krumlově a Prachaticích.

Obcemi s nejmenším počtem obyvatel byly Minice (PI), kde ke konci roku 2021 žilo 32 obyvatel, na pomyslném druhém místě byla Zadní Střítež (TA) s 33 obyvateli a na třetím Chobot (ST) s 38 obyvateli. Z celkového počtu 624 obcí kraje mělo 89 obcí méně než 100 obyvatel, včetně vojenského újezdu Boletice, který je v současné době bez obyvatel.

 Tab. 2 Demografická nej… Jihočeského kraje k 31. 12. 2021

 

V relativním vyjádření (přepočet na 1 000 obyvatel) nejvyšší přirozený přírůstek obyvatelstva zaznamenala obec Čenkov u Bechyně v okrese České Budějovice, kde k tomuto prvenství stačilo, že se v obci narodily čtyři děti a nikdo nezemřel. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o obec s velmi malým počtem obyvatel. Naopak nejvyšší relativní přirozený úbytek byl zaznamenán v obci Kratušín z okresu Prachatice, kde zemřeli tři lidé a nikdo se nenarodil. Opět se jedná se početně o jednu z nejmenších obcí.

Kladná přirozená měna byla v roce 2021 zaznamenána pouze u 199 obcí kraje, v ostatních obcích a městech se jednalo o úbytky obyvatel přirozenou měnou nebo byla přirozená měna nulová. Časté záporné hodnoty přirozené měny byly do určité míry způsobeny koronavirovou pandemií, kdy umíralo podstatně víc lidí než se narodilo dětí.

Nejvyšší relativní migrační přírůstek zaznamenalo táborské SedlečkoSoběslavě, na druhé straně nejvyšší migrační úbytek byl v obci Hornosín na Strakonicku, ale je nutno připomenout, že se jedná o velmi malé obce.

Nejvyšší celkový relativní přírůstek byl zaznamenán v již zmiňovaném SedlečkuSoběslavě, na druhé místě se umístily Strunkovice nad Volyňkou (okres Strakonice) a na třetím Vlčetínec (okres J. Hradec). Naopak nejvyšší celkový relativní úbytek obyvatelstva byl v roce 2021 zaznamenán v obcích Hornosín (okres Strakonice), Kvilda (okres Prachatice) a Vícemil (okres J. Hradec). Je však nutné zdůraznit, že tyto hodnoty jsou výrazně zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích, a i nepatrná změna v počtu obyvatel značně ovlivní relativní hodnoty.

absolutních hodnotách počtu obyvatel si přirozenou měnou nejvíce polepšily obce Želeč (+19), Borovany (+18) a Homole (+17). Naopak nejvýraznější nepříznivý přirozený vývoj zaznamenalo město České Budějovice (−215), Písek (−110) a Strakonice (−108).

Nejvyšší kladné saldo migrace bylo zaznamenáno ve městě České Budějovice (+271), dále v Litvínovicích (+94) a ve Srubci (+93). Naopak ve větší míře se lidé stěhovali z Tábora (−149), Jindřichova Hradce (−138) a Týna nad Vltavou (−67).

V roce 2021 celkově nejvíce obyvatel přibylo ve Srubci (+108) a Litvínovicích (+102), naopak město Tábor zaznamenalo nejvyšší celkový úbytek obyvatel (−217) ze všech obcí a měst Jihočeského kraje. Také v Jindřichově Hradci se snížil počet obyvatel (−197) a třetí nejvyšší snížení počtu obyvatel bylo zaznamenáno v České Krumlově (−128).

Nejmladší obyvatelstvo žilo v roce 2021 v obci Hájek na Strakonicku s hodnotou průměrného věku 34,3 let. Naopak nejvyšší průměrný věk byl zaznamenán v obci Minice v okrese Písek (59,6 let). Nejvýraznější rozdíl mezi průměrným věkem mužů a žen byl zjištěn v obci Minice na Písecku, kde byli muži průměrně o 16,0 roku mladší než ženy. Naopak v obci Budyně na Strakonicku byly v roce 2021 ženy v průměru o 13,1 let mladší než muži.

Zastoupení obou pohlaví v obcích a městech kraje bylo v roce 2021 také velmi různé. V obci Mačkov na Strakonicku nejvíce převažovaly ženy (mužů bylo o 62,5 % méně), naopak v obci Kuřimany v témže okresu byla zaznamenána největší převaha mužů (o 51,6 %). Vyrovnané počty mužů a žen byly zaznamenány jen v 16 obcích kraje.

 • Obyvatelstvo v obcích a městech Jihočeského kraje v roce 2021 - komentář v pdf
 • Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2021
 • Demografická nej…. z Jihočeského kraje k 31. 12. 2021
 • Základní demografické ukazatele v obcích Jihočeského kraje se započtením výsledků SLDB 2021
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz