Obyvatelstvo v obcích a městech Jihočeského kraje v roce 2019

 

Na konci roku 2019 žilo na území Jihočeského kraje 644 083 obyvatel, z tohoto počtu pak 325 615 žen. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 950 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo vysoké kladné saldo migrace (+2 170 osob), naopak záporná přirozená měna obyvatelstva tuto skutečnost snižovala (-220 osob).

Na konci dubna jsou Českým statistickým úřadem každoročně zveřejňována podrobná data o konečném stavu a pohybu obyvatelstva za uplynulý rok až do úrovně jednotlivých měst a obcí. Tato bilance obyvatelstva navazuje na předchozí roky a je tedy možné sledovat v časovém horizontu demografický vývoj na daném území.

Z bilance obyvatelstva dané obce nebo města je možné vyčíst, kolik obyvatel se narodilo nebo zemřelo, jak se lidé stěhovali, kolik bylo uzavřeno sňatků a kolik manželství skončilo rozvodem. Z dat je také možné sledovat věkovou strukturu konkrétního území, vyjádřenou počty obyvatel určitého věku nebo průměrným věkem obyvatel v obci.

Z celkového počtu obyvatel žilo v roce 2019 na území kraje 15,8 % dětí (ve věku do 14 let), podíl obyvatel v produktivním věku byl celkem 63,7 % a ve věku 65 a více let celkem 20,5 % obyvatel. V kraji žilo k 31. prosinci 2019 přes 3,8 tisíce obyvatel, kteří již oslavili svoje 90. narozeniny. Průměrný věk obyvatel kraje byl 42, 8 let (muži 41,5 let, ženy 44,1 let). Na území kraje je věkově nejmladší obyvatelstvo v okrese Český Krumlov, naopak nejstarší v okrese Písek.

Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2019

Tab. 1 Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2019

Jihočeský kraj má dlouhodobě nejmenší hustotou zalidnění v ČR (64,0 obyvatel na km2), velká část obyvatelstva (63,8 %) žije ve městech, podíl městského obyvatelstva se meziročně mírně snížil. Krajské město mělo jako svoje bydliště 14,7 % ze všech obyvatel kraje. Necelých 35 tisíc obyvatel žilo ve městě Tábor, třicetitisícovým městem se stal i Písek a více než dvacetitisícová města jsou Strakonice a Jindřichův Hradec.

Obcemi s nejmenším počtem obyvatel jsou obec Minice, kde ke konci roku 2019 žilo 34 obyvatel, na pomyslném druhém místě byla obec Zadní Střítež s 35 obyvateli a na třetím Kuřimany s 37 obyvateli. Z celkového počtu 624 obcí kraje mělo 14,9 % obcí v uplynulém roce méně než 100 obyvatel, včetně vojenského újezdu Boletice, který je v současné době bez obyvatel.

Tab. 2 Demografická nej…. Jihočeského kraje k 31. 12. 2019

Tab. 2 Demografická nej…. Jihočeského kraje k 31. 12. 2019

V relativním vyjádření (přepočet na 1 000 obyvatel) nejvyšší přirozený přírůstek obyvatelstva zaznamenala obec Báňovice v okrese Jindřichův Hradec, kde k tomuto prvenství stačilo, že se v obci narodilo pět dětí a nikdo nezemřel. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o obec s malým počtem obyvatel. Naopak nejvyšší relativní přirozený úbytek byl zaznamenán v obci Kratušín z okresu Prachatice a jedná se početně o jednu z nejmenších obcí. Nejvyšší relativní migrační přírůstek zaznamenaly písecké Jetětice, na druhé straně nejvyšší migrační úbytek byl v obci Chobot na Strakonicku, ale je nutno připomenout, že se jedná o velmi malou obec. Nejvyšší celkový relativní přírůstek byl zaznamenán v již zmiňovaných Jetěticích, naopak nejvyšší celkový relativní úbytek obyvatelstva byl v roce 2019 v obci Chobot. Je však nutné zdůraznit, že tyto hodnoty jsou výrazně zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích, a i nepatrná změna v počtu obyvatel značně ovlivní relativní hodnoty.

V absolutních hodnotách počtu obyvatel si přirozenou měnou nejvíce polepšily obce Včelná (+36), Nová Bystřice (+21) a Roudné (+19). Naopak nejvýraznější nepříznivý přirozený vývoj zaznamenalo město Tábor (-58), Strakonice (-56) a Soběslav (-51). Nejvyšší kladné saldo migrace bylo zaznamenáno ve městě České Budějovice (+491), dále v Plané nad Lužnicí (+205) a v Kaplici (+101). Ve větší míře se lidé stěhovali z Tábora (-121) a z Českého Krumlova (-101). V roce 2019 nejvíce obyvatel přibylo ve městě České Budějovice (+449), naopak město Tábor zaznamenalo nejvyšší celkový úbytek obyvatel (-179) ze všech obcí a měst Jihočeského kraje. Přírůstky a úbytky jsou způsobeny zejména příznivou či nepříznivou hladinou migrace.

Nejmladší obyvatelstvo žije v obci Měkynec na Strakonicku s hodnotou průměrného věku 33,8 let. Naopak nejvyšší průměrný věk byl zaznamenán v obci Minice v okrese Písek (58,1 let). Ze všech obcí Jihočeského kraje meziročně nejvíce omládly strakonické Vacovice (o 3,6 roku), pravděpodobně proto, že se do obce přistěhovalo pět mladších osob a několik starších se odstěhovalo. Na druhé straně ve Zhoři u Mladé Vožice na Táborsku se průměrný věk obyvatel zvýšil nejvíce (o 2,4 roku) vlivem záporné migrace, kdy se odstěhovali mladší obyvatelé obce. Opět je nutné vzít na zřetel, že tyto hodnoty jsou do určité míry zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích. Nejvýraznější rozdíl mezi průměrným věkem mužů a žen je v obci Minice na Písecku, kde jsou muži průměrně o 17,5 roku mladší než ženy. Naopak v obci Budyně na Strakonicku jsou ženy v průměru o 8,1 let mladší než muži.

Zastoupení obou pohlaví v obcích kraje je také velmi různé. V obci Mačkov na Strakonicku nejvíce převažují ženy (mužů je o 41,8 % méně), naopak v obci Budyně v témže okresu nejvíce převažují muži (o 81,3 %). Vyrovnané počty mužů a žen byly zaznamenány v 17 obcích.

 • Obyvatelstvo v obcích a městech Jihočeského kraje v roce 2019 - komentář v pdf
 • Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2019
 • Demografická nej…. z Jihočeského kraje k 31. 12. 2019
 • Další informace najdete na:
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz