Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 1,1 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v srpnu 2017 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob a vzrostl počet volných pracovních míst. K 31. 8. 2017 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno 13 119 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl hodnoty 2,82 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2017

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2017

Ke konci srpna 2017 bylo v Jihočeském kraji registrováno 13 119 uchazečů o zaměstnání. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 26,1 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Písek, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 32,4 %, a v okrese Jindřichův Hradec (-30,1 %). Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti srpnu 2016 bylo zde o 1 227 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 89,3 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v srpnu v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo více než 2,1 tisíc osob a 2,3 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo téměř 1,4 tisíce uchazečů, přičemž 295 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 34,3 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 58,0 %, tj. meziměsíční zvýšení o 0,4 procentního bodu. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec a Písek (59,8 %), naopak nejnižší podíl uvedl okres Prachatice – 55,6 %. Zvýšený podíl nezaměstnaných žen souvisí s charakterem sezónních prací, které jsou vhodné spíše pro muže.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,0 % a lidé se zdravotním postižením 21,1 %.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 8. 2017

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 8. 2017

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,82 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,03 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání je Jihočeský kraj na třetí pozici. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob lze sledovat v Plzeňském kraji (2,58 %), naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Moravskoslezský (6,14 %). Republikový průměr činil 3,98 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 31. 8. 2017 nabízely jihočeské úřady práce celkem 12 863 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 3,3 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 31,7 %. Nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo meziročně snížil. Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 8. 2017 v Jihočeském kraji 1,0 uchazečů (4. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 31. 8. 2016 – 1,8 uchazečů o zaměstnání). V mezikrajském srovnání bylo v srpnu 2017 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (3,7), naopak nejméně uchazečů bylo v Pardubickém (0,6).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 8. 2017

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 8. 2017

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v srpnu 2017 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v srpnu 2017 v Jihočeském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk 41,8 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 8. 2017, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 38,5 %. Nejvyšší meziroční snížení počtu nezaměstnaných bylo zaznamenáno u osob, které vystudovaly střední školu s maturitou (pokles o 27,1 %.)

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 31. 8. 2017 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (37 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo ke snížení ve všech kategoriích uchazečů, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 35,7 %) a v kategorii 9 až 12 měsíců (-35,4 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Kontakt:

Mgr. Pavlína Kubíková
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích

e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
tel.: 386 718 693

  • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce:
  • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
  • Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 1,1 % (aktualita ve formátu PDF)