Podíl nezaměstnaných osob v kraji je nejnižší od července 2008

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v červnu 2017 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob a vzrostl počet volných pracovních míst. K 30. 6. 2017 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno 12 938 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl hodnoty 2,75 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2017

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2017

Ke konci června 2017 bylo v Jihočeském kraji registrováno 12 938 uchazečů o zaměstnání. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 26,6 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Relativně největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání meziročně snížily o 32,5 %, a v okrese Písek (-32,4 %). Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti červnu 2016 bylo zde o 1 334 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 88,4 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v červnu v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo téměř 2,1 tisíc osob a 2,8 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo více než 1,7 tisíce uchazečů, přičemž 545 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 31,8 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 56,4 %, tj. meziměsíční zvýšení o 1,1 procentního bodu. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Písek (58,0 %), naopak nejnižší podíl uvedl okres Prachatice – 54,8 %. Zvýšený podíl nezaměstnaných žen souvisí s charakterem sezónních prací, které jsou vhodné spíše pro muže.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,1 % a lidé se zdravotním postižením 21,7 %.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 6. 2017

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 6. 2017

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 2,75 % a dosáhl nejnižší hodnoty od července roku 2008. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,15 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání je Jihočeský kraj na čtvrté pozici. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob lze sledovat v Plzeňském kraji (2,53 %), naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Ústecký (6,35 %). Republikový průměr činil 3,97 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 30. 6. 2017 nabízely jihočeské úřady práce celkem 12 310 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 7,1 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 32,5 %. Nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo meziročně snížil. Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. 6. 2017 v Jihočeském kraji 1,1 uchazečů (4. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 30. 6. 2016 – 1,9 uchazečů o zaměstnání). V mezikrajském srovnání bylo v červnu 2017 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (4,2), naopak nejméně uchazečů bylo v Pardubickém kraji a Hl. městě Praze (0,7).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 6. 2017

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 6. 2017

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červnu 2017 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,6 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v červnu 2017 v Jihočeském kraji 43,2 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk 42,0 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. 6. 2017, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 39,2 %. Zároveň v této vzdělanostní kategorii bylo zaznamenáno nejvyšší meziroční snížení (pokles o 28 %.)

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 30. 6. 2017 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (více než 34 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo ke snížení ve všech kategoriích uchazečů, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 34,5 %) a v kategorii 6 až 9 měsíců (-32,7 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Kontakt:

Mgr. Pavlína Kubíková
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích

e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
tel.: 386 718 693

  • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce nabízí:
  • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
  • Podíl nezaměstnaných osob v kraji je nejnižší od července 2008 - aktualita ve formátu PDF