Nejvíce lesních pozemků bylo v roce 2018 v Jihočeském kraji

 

K 31. 12. 2018 se na území Jihočeského kraje nacházelo 379,7 tis. ha lesních pozemků, jejich výměra se v meziročním srovnání zvýšila o 345 ha, tj. o 0,1 %. Podíl porostní půdy stoupl o 0,3 procentního bodu proti předchozímu roku na 97,8 %. Z celkové rozlohy lesů v České republice tak příslušelo Jihočeskému kraji 14,2 %, čímž si dlouhodobě udržuje prvenství mezi všemi kraji České republiky.

Další v pořadí byl Plzeňský kraj s 11,5% podílem na ČR. V porovnání s koncem roku 2017 se výměra lesních pozemků v České republice zvýšila obdobně jako v Jihočeském kraji o 0,1 %. Lesy ČR se nalézaly na ploše 2 673,4 tis. ha, z toho porostní půda představovala 97,6 %. Nárůst rozlohy lesů byl zaznamenán ve všech krajích České republiky.

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se v Jihočeském kraji uskutečnily na ploše 3 831 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, byly provedeny na ploše 3 544 ha a bylo při nich vytěženo 149,9 tis. m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 5 718 ha lesní půdy, což představuje meziroční snížení o 9,5 % (o 600 ha lesní půdy).

Škody způsobené zvěří v kraji meziročně mírně poklesly o 39 tis. Kč (o 1,1 %), celkem byly vyčísleny na 3 525 tis. Kč. Jihočeský kraj se tak podílel na zvěří způsobených škodách v České republice 14,1 %, což je nejvyšší podíl ze všech krajů ČR. V České republice zaznamenalo ohodnocení škod způsobených zvěří snížení o 27,5 % na 24 992 tis. Kč.

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2018

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2018

V roce 2018 se zalesnění a obnova lesa provedené uměle uskutečnily v Jihočeském kraji na 2 138 ha půdy, což představuje proti stejnému období minulého roku snížení této plochy o 50 ha, tj. o 2,3 %, zatímco v České republice došlo naopak ke zvýšení o 6,4 %. V mezikrajském srovnání nejvyšší podíl zalesnění na ČR vykázal Olomoucký kraj s 18,3 %, následován Moravskoslezským (11,4 %) a Jihočeským krajem (10,1 %).

V Jihočeském kraji se meziročně snížil podíl jehličnatých dřevin na jeho zalesnění o 3,8 procentního bodu na 68,0 %. Nejčastěji byl upřednostňován smrk, vysazený na 948 ha půdy. Borovice byla vysazena na 235 ha a jedle na 169 ha. Podíl listnatých dřevin se meziročně zvýšil na 32,0 %. Bukem bylo osázeno 303 ha půdy, 254 ha dubem a 48 ha půdy javorem.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 447 ha půdy, což představuje třetí největší výměru hned po Moravskoslezském (788 ha) a Olomouckém kraji (493 ha). Podíl Jihočeského kraje na přirozené obnově lesa v České republice činil 11,0 %, tj. klesl o 3,6 procentního bodu proti předchozímu roku.

Tab. 1 Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Tab. 1 Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Meziročně se v roce 2018 v Jihočeském kraji zvýšil objem těžby dřeva o 805,7 tis. m³ (nárůst o 31,3 %). Zvýšení objemu těžby zaznamenaly všechny kraje České republiky, nejvyšší nárůst vykázal Kraj Vysočina (+ 101,5 %), následován Jihomoravským krajem (+ 83,2 %). V ČR se objem těžby dřeva zvýšil o 6 301,7 tis. m³ (+ 32,5 %), celkem bylo vytěženo 25 688,8 tis. m³ dřeva bez kůry. Nejvyšší objem těžby dřeva byl dosažen v Kraji Vysočina (3 765,3 tis. m³). V Jihočeském kraji se vytěžilo 3 379,5 tis. m³ dřeva bez kůry, čímž v mezikrajském srovnání získal druhé místo. Na těžbě dřeva v České republice se kraj podílel 13,2 %.

Z celkové těžby Jihočeského kraje tvořily jehličnany 97,5 %, nejvíce se těžil smrk (3 061,6 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 2,5 % s převažující těžbou buku (39,5 tis. m³).

Objem nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v Jihočeském kraji zaznamenal v roce 2018 proti minulému roku nárůst o 1 692,0 tis. m³ (+ 123,2 %), celkem představoval rozsah nahodilé těžby v kraji 3 065,8 tis. m³. V České republice došlo k nárůstu nahodilé těžby dřeva o 96,0 % na 23 012,6 tis. m³. Navýšení objemu nahodilé těžby dřeva bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR. Jihočeský kraj se podílel 13,3 % na celkovém množství nahodile vytěženého dřeva v České republice, čímž se zařadil po Kraji Vysočina (16,0 %) a Olomouckém kraji (14,1 %) na třetí místo.

Nejčastěji se v Jihočeském kraji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem – 1 756,9 tis. m³, nárůst oproti předchozímu období činil 170,8 %. Tato těžba se podílela 57,3 % na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje. Těžba v důsledku živelních příčin se v Jihočeském kraji meziročně zvýšila o 102,5 % na 1 193,1 tis. m³, na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje se podílela 38,9 %.

 • Nejvíce lesních pozemků bylo v roce 2018 v Jihočeském kraji (komentář ve formátu PDF)
 • Další informace:
 • Lesnictví - 2018 Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Ivana Vacková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: ivana.vackova@czso.cz
  tel.: 386 718 321