Nejvíce lesů v ČR má dlouhodobě Jihočeský kraj

 

Lesní pozemky Jihočeského kraje se ke konci roku 2017 nacházely na ploše 379,3 tis. ha, z toho porostní půda tvořila 97,4 %. Z celkové rozlohy lesů v České republice tak příslušelo Jihočeskému kraji 14,2 %, čímž si dlouhodobě udržuje prvenství mezi všemi kraji České republiky. Druhým v pořadí byl Plzeňský kraj s 11,6% podílem na ČR. Nejmenší podíl lesů vykazoval Pardubický kraj (5,0 %). V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se výměra lesních pozemků v České republice zvýšila o 0,1 %, lesy se nalézaly na ploše 2 671,7 tis. ha, z toho porostní půda představovala 97,7 %. V Jihočeském kraji byl nárůst rozlohy lesních pozemků obdobný jako v ČR – došlo ke zvýšení o 0,1 % (tj. o 258 ha). Také většina krajů České republiky zaznamenala nárůst, pouze v Libereckém kraji došlo k poklesu o 0,1 %.

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úpravy jeho zdravotního i jakostního stavu, se realizovaly na ploše 4 840 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, slouží k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu. Probírky se uskutečnily na ploše 8 451 ha a bylo při nich vytěženo 438,9 tis. m³ dřeva bez kůry. V loňském roce bylo ošetřeno chemicky a biologicky, tj. přípravky a prostředky proti hmyzu, zvěři, houbovým chorobám, hlodavcům, cizorodé vegetaci apod. 6 318 ha lesní půdy, což představuje meziroční nárůst o 13,8 % (o 766 ha lesní půdy).

Škody způsobené zvěří byly v kraji celkem vyčísleny na 3 564 tis. Kč, ve srovnání s předchozím rokem se zvýšily o 606 tis. Kč (o 20,5 %). V České republice zaznamenalo ohodnocení škod způsobených zvěří zvýšení o 4,1 % na 34 453 tis. Kč. Z krajů vykázal nejvyšší škody Ústecký kraj v hodnotě 5 393 tis. Kč (15,7% podíl na ČR). Jihočeský kraj se podílel na zvěří způsobených škodách v České republice 10,3 %.

Graf Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2017

Graf Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2017

V roce 2017 se zalesnění a obnova lesa provedené uměle uskutečnily v Jihočeském kraji na 2 188 ha půdy, což představuje meziroční snížení této plochy o 240 ha, tj. o 9,9 %. Snížení plochy zalesnění bylo také zaznamenáno v dalších osmi krajích, zatímco v České republice došlo naopak ke zvýšení o 0,2 %. Nejvyšší podíl zalesnění na České republice vykázal Olomoucký kraj s 16,3 %, následován Moravskoslezským (11,2 %) a Jihočeským krajem (11,0 %).

Jehličnaté dřeviny se v Jihočeském kraji podílely 71,8 % na jeho zalesnění, nejčastěji byl upřednostňován smrk, vysazený na 1 069 ha půdy. Borovice byla vysazena na 221 ha a jedle na 200 ha. Z listnatých dřevin, které se podílely 28,2 % na zalesnění, bylo 290 ha půdy osázeno bukem, 205 ha dubem a 43 ha půdy javorem.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 650 ha půdy. Podíl Jihočeského kraje na přirozené obnově lesa v České republice činil 14,5 %, tj. stoupl o 3,1 procentního bodu proti předchozímu roku a tím se vrátil v mezikrajském srovnání na první místo. Druhý nejvyšší podíl na přirozené obnově lesa České republiky měl Olomoucký kraj s 10,4 %, následován Plzeňským krajem (10,0 %).

Proti minulému roku se v roce 2017 v Jihočeském kraji zvýšil objem těžby dřeva o 292,2 tis. m³, celkem se v kraji vytěžilo 2 573,8 tis. m³ dřeva bez kůry. Zvýšení objemu těžby zaregistrovala většina krajů České republiky, nejvyšší nárůst vykázal Kraj Vysočina (+ 25,3 %). Naproti tomu k poklesu objemu těžby dřeva došlo pouze v Karlovarském (- 5,5 %) a Libereckém kraji (- 4,7 %). V České republice se objem těžby dřeva zvýšil o 1 770,6 tis. m³ (o 10,1 %), celkem bylo vytěženo 19 387,1 tis. m³ dřeva bez kůry. Nejvyšší objem těžby dřeva byl dosažen v Olomouckém kraji (2 870,4 tis. m³), následován Moravskoslezským krajem (2 826,8 tis. m³). Jihočeský kraj se zařadil stejně jako v předchozím roce na třetí pozici. Na těžbě dřeva v České republice se kraj podílel 13,3 %.

Z celkové těžby Jihočeského kraje tvořily jehličnany 95,7 %, nejvíce se těžil smrk (2 140,9 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 4,3 % s převažující těžbou buku (48,0 tis. m³).

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Objem nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v kraji představoval 1 373,9 tis. m³, meziročně se zvýšil o 254,8 tis. m³. V České republice došlo k nárůstu nahodilé těžby dřeva o 24,9 % na 11 742,9 tis. m³. Navýšení objemu nahodilé těžby dřeva bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR. Jihočeský kraj se podílel 13,3 % na celkovém množství nahodile vytěženého dřeva v České republice, čímž se zařadil po Olomouckém (14,8 %) a Moravskoslezském kraji (14,6 %) na třetí místo.

Nejčastěji se v Jihočeském kraji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem – 648,8 tis. m³, nárůst oproti předchozímu období činil 66,5 %. Těžba v důsledku poškození hmyzem se podílela 47,2 % na celkové zpracované nahodilé těžbě Jihočeského kraje. Největší podíl těžby v důsledku poškození hmyzem vykazoval Moravskoslezský kraj (70,5% podíl na celkové nahodilé těžbě v kraji). Dalším v pořadí byl Zlínský (66,6 %) a Plzeňský kraj (61,0 %).

Těžba v důsledku živelních příčin se v Jihočeském kraji meziročně zvýšila o 92,9 % na 589,1 tis. m³. Tato těžba se podílela 42,9 % na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje. Největší podíl těžby v důsledku živelních příčin zaznamenal Karlovarský kraj (83,8% podíl na celkové nahodilé těžbě v kraji), následován Ústeckým krajem (64,9 %).

 • Podrobnější údaje o lesnictví naleznete na internetu ČSÚ v publikaci:
 • Lesnictví v kraji v roce 2017 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:

  Ing. Ivana Vacková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: ivana.vackova@czso.cz
  tel.: 386 718 321