Nejvíce lesních pozemků v ČR je v Jihočeském kraji

 

Jihočeský kraj si svojí rozlohou lesních pozemků 379,1 tis. ha ke konci roku 2016 udržel jednoznačné prvenství mezi všemi kraji České republiky. Porostní půda představovala 97,8 %. Výměra lesních pozemků se proti stejnému období minulého roku zvýšila o 209 ha (o 0,1 %). V České republice byl nárůst výměry pozemků obdobný jako v Jihočeském kraji (o 0,1 %). Nejvyšší nárůst zaznamenal Plzeňský kraj (o 2,6 %), naproti tomu k největšímu úbytku lesní půdy došlo ve Středočeském kraji (o 2,4 %). Na Jihočeský kraj připadalo 14,2 % lesů České republiky, následován Plzeňským (11,6% podíl na ČR) a Středočeským krajem (11,2% podíl na ČR).

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech, jejichž účelem je snížení hustoty porostu a úpravy jeho zdravotního i jakostního stavu, byly provedeny na ploše 4 899 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, slouží k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu. Probírky se realizovaly na ploše 8 026 ha, bylo při nich vytěženo 440,4 tis. m³ dřeva bez kůry. V loňském roce bylo ošetřeno chemicky a biologicky, tj. přípravky a prostředky proti hmyzu, zvěři, houbovým chorobám, hlodavcům, cizorodé vegetaci apod. 5 552 ha lesní půdy, což představuje meziroční pokles o 45,6 % (o 4 656 ha lesní půdy).

Škody způsobené zvěří v kraji meziročně poklesly o 831 tis. Kč (o 21,9 %), celkem byly vyčísleny na 2 958 tis. Kč. V České republice zaznamenalo ohodnocení škod způsobených zvěří snížení o 1,5 % na 33 106 tis. Kč. Jihočeský kraj se podílel na zvěří způsobených škodách v České republice 8,9 %. Nejvyšší podíl těchto škod na ČR (16,4 %) vykázal Ústecký kraj.

Graf Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2016

Graf Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2016

V roce 2016 se zalesnění a obnova lesa provedené uměle uskutečnily v Jihočeském kraji na 2 428 ha půdy, což představuje meziroční snížení této plochy o 58 ha, tj. o 2,3 %, zatímco v České republice došlo naopak ke zvýšení o 6,0 %. V mezikrajském srovnání největší plochu vysazených jehličnanů evidoval Jihočeský kraj (1,7 tis. ha), nejvíce listnatých dřevin (1,3 ha) se vysadilo v Olomouckém kraji.

Jehličnaté dřeviny se v Jihočeském kraji podílely 71,8 % na jeho zalesnění, nejčastěji byl preferován smrk, vysazený na 1 204 ha půdy. Borovice byla vysazena na 273 ha a jedle na 186 ha. Z listnatých dřevin, které se podílely 28,2 % na zalesnění, bylo 373 ha půdy osázeno bukem, 177 ha dubem a 47 ha půdy javorem.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 551 ha půdy, což představuje druhou největší výměru hned po Královéhradeckém kraji. Podíl Jihočeského kraje na přirozené obnově lesa v České republice činil 11,4 %, tj. klesl o 4,9 procentního bodu proti předchozímu roku.

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji bylo v roce 2016 celkem vytěženo 2 281,6 tis. m³ dřeva bez kůry. Objem těžby dřeva proti minulému roku zaznamenal pokles o 22,3 tis. m³ (o 1,0 %). Vývojový trend v České republice byl opačný než v Jihočeském kraji. Objem těžby dřeva se zvýšil o 1 453,9 tis. m³ (o 9,0 %), celkem bylo vytěženo 17 616,6 tis. m³ dřeva bez kůry. Největší objem těžby dřeva byl vykázán v Moravskoslezském kraji (2 755,4 tis. m³), následován Olomouckým krajem (2 370,1 tis. m³). Jihočeský kraj se zařadil na třetí pozici. Na těžbě dřeva v České republice se kraj podílel 13,0 %.

 Z celkové těžby Jihočeského kraje tvořily jehličnany 95,6 % (2 180,1 tis. m³), nejvíce se těžil smrk (1 855,0 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 4,4 % (101,5 tis. m³) s převažující těžbou buku (45,0 tis. m³).

V kraji představoval objem nahodilé těžby dřeva (bez kůry) 1 119,1 tis. m³, meziročně se zvýšil o 24,7 tis. m³ (o 2,3 %). V České republice představoval nárůst objemu nahodilé těžby dřeva 15,3 %. Nejčastěji se v Jihočeském kraji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem (389,6 tis. m³), nárůst oproti předchozímu období činil 96,7 %. Těžba v důsledku živelních příčin se snížila o 59,4 % na 305,5 tis. m³. Kraj se podílel 11,9 % na celkovém objemu nahodile vytěženého dřeva v České republice, čímž se zařadil po Moravskoslezském (26,0% podíl na ČR) a Olomouckém kraji (22,6% podíl na ČR) na třetí místo.

 

Kontakt:
Ing. Ivana Vacková
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail: ivana.vackova@czso.cz
tel.: 386 718 321

  • Podrobnější údaje o lesnictví naleznete na v publikaci:
  • Lesnictví - 2016 Odkaz [nové okno]
  • Nejvíce lesních pozemků v ČR je v Jihočeském kraji (aktualita ve formátu PDF)