Objem těžby dřeva v Jihočeském kraji v roce 2015 vzrostl

 

K 31. 12. 2015 se lesní pozemky v Jihočeském kraji rozprostíraly na ploše 378,9 tis. ha, porostní půda tvořila 97,8 %. Výměra lesních pozemků se proti stejnému období minulého roku zvýšila o 296 ha. V České republice byl nárůst výměry pozemků obdobný jako v Jihočeském kraji (o 0,1 %), lesy se nacházely na ploše 2 668,4 tis. ha, z toho porostní půda tvořila 97,7 %. Na kraj připadalo 14,2 % lesů České republiky, čímž mu v mezikrajském srovnání náleží prvenství. Nejvyšší podíl si kraj udržuje i dlouhodobě. Další v pořadí byl Středočeský kraj s podílem 11,5 %, následován Plzeňským krajem (11,3 %).

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se v Jihočeském kraji realizovaly na ploše 4 841 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, se uskutečnily na ploše 9 028 ha, bylo při nich vytěženo 410,7 tis. m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 10 208 ha lesní půdy, což představuje meziroční nárůst o 80,4 % (o 4 551 ha lesní půdy).

Škody způsobené zvěří byly v kraji celkem vyčísleny na 3 789 tis. Kč. Tato částka představuje meziroční zvýšení o 61,4 % (o 1 441 tis. Kč). V České republice dosáhlo ohodnocení škod způsobených zvěří 33,6 milionů Kč, z krajů vykázal nejvyšší škody Jihomoravský kraj v hodnotě 7,7 milionů Kč (23,0% podíl na ČR). Jihočeský kraj se podílel na zvěří způsobených škodách v České republice 11,3 %.

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2015

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa podle krajů v roce 2015

V roce 2015 se zalesnění a obnova lesa provedené uměle uskutečnily v Jihočeském kraji na 2 486 ha půdy, což představuje proti stejnému období minulého roku zvýšení této plochy o 308 ha, tj. o 14,1 %, zatímco v České republice došlo naopak ke snížení o 7,0 %. V mezikrajském srovnání největší plochu vysazených jehličnanů evidoval Jihočeský kraj (1,8 tis. ha), nejvíce listnatých dřevin (965 ha) se vysadilo v Jihomoravském kraji.

Jehličnaté dřeviny se v Jihočeském kraji podílely 72,2 % na jeho zalesnění, nejčastěji byl preferován smrk, vysazený na 1 372 ha půdy. Borovice byla vysazena na 236 ha a jedle na 133 ha. Z listnatých dřevin, které se podílely 27,8 % na zalesnění, bylo 380 ha půdy osázeno bukem, 144 ha dubem a 43 ha půdy javorem.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 776 ha půdy. Podíl Jihočeského kraje na přirozené obnově lesa v České republice činil 16,3 %, tj. klesl o 4,4 procentního bodu proti předchozímu roku. I přes snížení podílu na přirozené obnově lesa České republiky patří kraji v mezikrajském srovnání stejně jako v předchozím období první místo, následován je Jihomoravským krajem (11,8% podíl na ČR).

Tab. 1 Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Tab. 1 Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Objem těžby dřeva v Jihočeském kraji v roce 2015 proti minulému roku zaznamenal nárůst o 229,7 tis. m³ (o 11,1 %), celkem bylo v kraji vytěženo 2 303,9 tis. m³ dřeva bez kůry. V České republice se objem těžby dřeva zvýšil o 686,7 tis. m³ (o 4,4 %), celkem bylo vytěženo 16 162,6 tis. m³ dřeva bez kůry. Kraj se podílel na těžbě dřeva v České republice 14,3 %, čímž si udržel první pozici mezi regiony. Jehličnany tvořily 94,6 % (2 179,6 tis. m³) z celkové těžby kraje, nejvíce se těžil smrk (1 799,9 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 5,4 % (124,3 tis. m³) s převažující těžbou buku (52,9 tis. m³).

V kraji představoval objem nahodilé těžby dřeva (bez kůry) 1 094,4 tis. m³, meziročně se zvýšil o 839,2 tis. m³. Nejčastěji se získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku živelních příčin (752,9 tis. m³), těžba v důsledku poškození hmyzem dosáhla 198,1 tis. m³. Stav v České republice byl obdobný jako v Jihočeském kraji, objem nahodilé těžby dřeva stoupl o 80,1 % na 8 153,1 tis. m³. Po Jihočeském kraji druhý nejprudší nárůst objemu nahodilé těžby dřeva zaznamenal Liberecký kraj.

Kontakt:

Ing. Ivana Vacková
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail: ivana.vackova@czso.cz
tel.: 386 718 321

  • Podrobnější údaje o lesnictví naleznete v publikaci:
  • Lesnictví - 2015 Odkaz [nové okno]
  • Lesnictví v Jihočeském kraji v roce 2015 (aktualita v PDF)