Výměra lesních pozemků v Jihočeském kraji roste

 

Jihočeskému kraji přísluší podle rozlohy 378 tis. ha lesní půdy jednoznačně první místo mezi všemi kraji České republiky. Na kraj připadá více než 14 % lesů celé republiky a tento nejvyšší podíl si kraj udržuje i dlouhodobě. Druhý v pořadí – Středočeský kraj – má cca o 70 tis. ha méně. Podle stupně zalesnění je na tom kraj poněkud hůře. Jeho až pátá pozice (s podílem 37,6 % lesů z celkové rozlohy kraje) souvisí především s vyšší lesnatostí menších krajů (Liberecký, Karlovarský a Zlínský), ale také kraje Plzeňského.


Tab. - Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji
Tab. - Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Převažujícím trendem ve vývoji lesních pozemků v kraji je jejich meziroční růst. Ten potvrzují i výsledky za rok 2013. Na první pohled se může zdát, že meziroční nárůst o 0,1 procentního bodu je zcela zanedbatelný. Je-li však tento přírůstek každoroční, pak asi nepřekvapí, že proti začátku tisíciletí se plochy lesních pozemků v kraji navýšily o více než 4,5 tis. ha.

Druhová skladba lesů je charakteristická výraznou převahou jehličnanů. V celokrajném průměru tvoří jehličnaté lesy 86 %. Více než polovina ze všech lesních porostů připadá na smrk. Druhou nejrozšířenější jehličnatou dřevinou je borovice – její zastoupení představuje zhruba čtvrtinu všech lesních porostů.

Druhová skladba lesů se příliš nemění ani zalesňováním. Jeho rozsah je malý, přesto plně pokrývá úbytek lesních porostů v důsledku těžby; v roce 2013 představoval 2,3 tis. ha. Jeho vliv na strukturu porostů může být patrný až v dlouhodobějším horizontu desítek let. Přesto i zde je dávána přednost jehličnanům, na které připadají více než dvě třetiny ze zalesňovaných ploch. Preferován je i nadále smrk. Z listnatých dřevin připadá zhruba polovina zalesňovaných ploch na buk.

Celkovým objemem těžby dřeva si kraj dlouhodobě udržuje první pozici mezi regiony. V dlouhodobějším pohledu od roku 2000 pouze v roce 2012 nedosáhla těžba v kraji 2 mil. m3 (bez kůry). V uplynulém roce tuto hranici již opět překročila. Na celkové těžbě v republice připadá na kraj téměř 14 % podíl. Spolu se sousedním Plzeňským krajem (s druhou nejvyšší těžbou mezi regiony) tak zajišťujeme téměř čtvrtinu dodávek dřevní hmoty z těžby v celé republice.

Vývoj těžby dřeva je ovlivněn nejen hospodářskými záměry a plány, ale musí reagovat i na další faktory (zejména počasí), které se promítají především do tzv. nahodilé těžby. Jakým (někdy i velmi výrazným) způsobem se do celkové těžby tyto nahodilé vlivy promítají, přibližuje následující graf.

Graf - Těžba dřeva a nahodilá těžba v Jihočeském kraji
Graf - Těžba dřeva a nahodilá těžba v Jihočeském kraji

Více informací o lesnictví za rok 2013 naleznete v publikaci Lesnictví a myslivost 2013

  • les_jhc_2013.pdf