Kolika let se průměrně dožívají Jihočeši?

 

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které pomocí vzájemně propojených tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti populace na daném území. Výsledkem výpočtu je ukazatel naděje dožití (střední délka života). Naděje dožití (střední délka života) je průměrný počet roků, který pravděpodobně prožije osoba určitého věku za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání. Ukazatel se používá nejčastěji ve formě naděje dožití (střední délka života) při narození – udává, kolik roků se dožije osoba právě narozená. Na krajské úrovni jsou údaje pro vyloučení nahodilých jevů zpracovávány vždy z podkladů za dva roky. V roce 2018 při výpočtu dat za rok 2017 (resp. 2016–2017) přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek.

Chlapec, narozený v roce 2017 a v Jihočeském kraji,  bude mít před sebou pravděpodobně 76,39 let života. Nejdéle by měli žít muži v hlavním městě Praze (78,06 let) a naopak nejnižší naděje dožití byla zjištěna u mužů v Ústeckém kraji (74,10 let). Jihočech, kterému v roce 2017 bylo 65 let, bude mít před sebou ještě průměrně 16,09 let života.

Jihočeská dívka, narozená v roce 2017, bude žít s největší pravděpodobností celkem 82,08 let. Nejvyšší hodnota naděje dožití při narození byla zaznamenána u žen v hlavním městě Praze a Kraji Vysočina (82,75 let), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (79,81 let). Žena, která žije v Jihočeském kraji, a která v roce 2017 oslavila 65., bude žít pravděpodobně ještě 19,68 let.

Graf  Naděje dožití při narození podle krajů (průměr let 2016-2017)

Graf Naděje dožití při narození podle krajů (průměr let 2016-2017)

Naděje dožití žen je poměrně významně vyšší než naděje dožití mužů a tato skutečnost je dána především biologickými odlišnostmi v úmrtnostních poměrech mezi muži a ženami; ženy se průměrně dožívají vyššího věku. V jihočeském kraji se dívky narozené v roce 2017 průměrně dožijí o 5,69 let více než stejně staří chlapci. Nejvyšší rozdíl mezi pohlavími je ve Zlínském kraji (6,72 let), naopak nejnižší rozdíl byl zaznamenán v hlavním městě Praze (4,69 let).

Ve věku 65 let je v Jihočeském kraji rozdíl mezi pohlavími ve střední délce života 3,59 let ve prospěch žen, přičemž nejvyšší rozdíl je v Jihomoravském kraji (ženy o 3,97 let více), naopak nejnižší rozdíl mezi pohlavími byl zaznamenán v hlavním městě Praze (ženy o 3,13 let více).

Od roku 2000 do roku 2016 se v Jihočeském kraji střední délka života mužů ve věku 0 prodloužila o 3,7 roku, u žen v tomto věku o 3,2 roku. U obyvatel, kterým bylo 65 let, se naděje dožití zvýšila u mužů o 1,8 roku a u žen o 2,4 roku. S údaji za rok 2017 zvýšení nelze počítat v souvislosti s úpravou metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek.

 

 • Další informace naleznete v publikaci:
 • Tab. 1 Naděje dožití podle jednotek věku a pohlaví v Jihočeském kraji v období 2016–2017
 • Tab. 2 Naděje dožití při narození podle pohlaví v Jihočeském kraji - časová řada
 • Tab. 3 Naděje dožití při narození podle pohlaví v krajích ČR v letech 2016-2017
 • Kolik let se průměrně Jihočeši dožijí? - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440