Kam v roce 2022 cestovali ve volném čase čeští občané

 

Koncem března 2023 zveřejnil ČSÚ informace o vícedenních cestách občanů České republiky během roku 2022 mimo jejich obvyklé bydliště. Údaje vznikly vyhodnocením výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR).

Při výběrovém šetření cestovního ruchu jsou 15letí a starší členové náhodně vybraných domácností dotazováni na své soukromé a služební cesty mimo obvyklé prostředí (bydliště, internát apod.). Cesty jsou rozlišeny podle místa pobytu na tuzemské a zahraniční, soukromé cesty podle délky trvání na delší (se čtyřmi a více noclehy) a kratší (s jedním až třemi noclehy). Výsledky šetření jsou přepočteny na populaci České republiky ve věku 15 a více let.

Cestování českých občanů ve volném čase mimo jejich obvyklé prostředí se po útlumu během dvou pandemických let přiblížilo rokům před covidem. V roce 2022 se celkový počet volnočasových cest českých občanů mimo jejich obvyklé bydliště oproti roku 2021 zvýšil o více než čtvrtinu, k dosažení hodnot roku 2019 jim chyběla 4,2 %. Tuzemským cestám, jejichž počet meziročně vzrostl o 14,3 %, na předpandemickou úroveň chyběla 4,5 %. Celkový počet cest do zahraničí se díky uvolnění restrikcí meziročně více než zdvojnásobil, takže za rokem 2019 zaostal již jen o necelá 3 %.

V roce 2022 uskutečnili občané ČR ve věku 15 a více let ve svém volném čase podle výsledků VŠCR celkem 13,3 mil. delších a 18,8 mil. kratších soukromých cest. Po dvouletém omezení pandemií koronaviru se podíl zahraničních cest vrátil na dřívější hodnoty. V roce 2022 vedlo za hranice Česka 39 % delších cest a 7 % kratších cest (v letech 2017 až 2019 v průměru 38 % z delších a 8 % z kratších cest).

Graf 1 Cesty občanů ČR ve volném čase mimo obvyklé bydliště

Zdroj: VŠCR

Graf 1 Cesty občanů ČR ve volném čase mimo obvyklé bydliště

Při rozdělení tuzemských cest podle počtu přenocování se počet dlouhodobých cest, které v pandemických letech částečně suplovaly zahraniční cesty, zvýšil v roce 2022 meziročně relativně nejméně (+3 %). Počet tuzemských krátkodobých cest vzrostl meziročně o jednu pětinu. V rámci České republiky vyjeli v roce 2022 občané ČR na 8,1 mil. delších a 17,5 mil. kratších cest. Na výsledky předpandemického roku 2019 počet tuzemských delších i kratších cest ztrácel 4 % až 5 %.

Počet cest do zahraničí se 4 a více noclehy, které podnikli čeští občané ve věku 15 a více let v roce 2022, se oproti předchozímu roku zdvojnásobil a díky tomu převýšil o 3 % i hodnotu z roku 2019. Počet zahraničních kratších cest meziročně rostl sice ještě o něco dynamičtěji, ale za výsledkem předcovidového roku 2019 zaostal o 20 %. Vyjádřeno v absolutních číslech: v roce 2022 vycestovali občané ČR za hranice Česka na 5,3 mil. delších a 1,3 mil. kratších cest.

Preference českých občanů ohledně místa pobytu se příliš nezměnily, ty hlavní zůstaly stejné. V tuzemsku obhájily své prvenství střední Čechy, zejména díky kratším cestám. Na zahraniční dovolenou nejčastěji Češi vyjížděli do Chorvatska a při krátkodobých cestách na Slovensko.

Graf 2 Delší cesty občanů ČR v tuzemsku podle cílové destinace

Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Graf 2 Delší cesty občanů ČR v tuzemsku podle cílové destinace

Nejčastějším cílem tuzemských delších i kratších cest 15letých a starších občanů České republiky byl podobně jako v předchozích letech Středočeský kraj (15 % delších a 18 % kratších cest). První místo v delších cestách si udržel, i když do něj vedlo o třetinu méně cest než v předchozím roce. Protože volnočasové cesty zahrnují také pobyty na chatách či chalupách, umístily se střední Čechy v čele žebříčku krajů podle počtu kratších cest každoročně a podle počtu delších cest kromě jednoho roku téměř vždy.

V roce 2022 byl druhým nejčastěji voleným krajem pro dovolené a jiné delší cesty Jihočeský kraj (14 % delších cest), třetí a čtvrté místo se shodným podílem 11 % náleželo Libereckému a Královéhradeckému kraji. Druhým nejčastěji navštěvovaným krajem při krátkodobých tuzemských cestách byl Jihomoravský kraj (11 %), pomyslná třetí příčka náležela Libereckému kraji (9 %). Jihočeský kraj se podílem 8 % umístil na čtvrtém místě.

Graf 3 Kratší cesty občanů ČR v tuzemsku podle cílové destinace

Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Graf 3 Kratší cesty občanů ČR v tuzemsku podle cílové destinace

Polovina krajů zaznamenala meziroční nárůst počtu tuzemských delších cest. Relativně nejvýraznější byl ve Zlínském kraji, kam v roce 2022 směřovalo již více delších cest než v předpandemickém roce 2019. To platilo ještě pro Karlovarský a Liberecký kraj a hlavní město Prahu. Počet tuzemských kratších cest podle cílové destinace vzrostl meziročně ve všech krajích kromě Jihočeského a dalších dvou krajů. Předpandemický počet kratších cest z roku 2019 překonala již polovina krajů, Jihočeský kraj za ním zaostal o 14 %.

Tab 1 Delší a kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2022

Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Tab 1 Delší a kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2022 

Ve srovnání s dobou před pandemií se v roce 2022 mírně zvýšil podíl tuzemských cest, které byly podniknuty za účelem rekreace či dovolené (podíl na delších cestách 73 %, na kratších cestách 51 %) a jejichž hlavním dopravním prostředkem bylo osobní motorové vozidlo (oba druhy cest z 89 %). Naopak ubylo cest za účelem návštěvy příbuzných či známých a zdravotní pobyty a také cest realizovaných převážně veřejnou dopravou. I když nejčastějším způsobem ubytování je stále přenocování u příbuzných a známých (28 % delších a 52 % kratších cest) a ve vlastním rekreačním zařízení (30 %, resp. 27 %), jejich podíl se oproti předpandemické době mírně snížil. Naproti tomu se zvýšil podíl cest s ubytováním v hotelu či podobném zařízení (20 % delších a 12 % kratších cest).

Průměrná tuzemská delší cesta uskutečněná v roce 2022 se oproti předchozím rokům zkrátila na 7,0 přenocování, délka kratší cesty se nezměnila (1,9 přenocování). Průměrné výdaje na jeden den tuzemské delší cesty ve volném čase činily 554 Kč a na jeden den tuzemské kratší cesty 523 Kč; meziročně oboje vzrostly zhruba o čtvrtinu.

Po uvolnění restrikcích vyvolaných pandemickou krizí byl v roce 2022 počet zahraničních delších i kratších cest v meziročním srovnání více než dvojnásobný, počet delších cest byl dokonce vyšší než v posledním předpandemickém roce 2019. Čeští občané ve věku 15 a více let se v roce 2022 vydali do zahraničí na 5,3 mil. delších a 1,3 mil. kratších cest, většina směřovala do zemí Evropské unie (75 % delších a 99 % kratších cest). Zveřejnění údajů za konkrétní zemi, kam jsme cestovali, jsou podmíněné způsobem výpočtu. Vzhledem k tomu, že všechny údaje vznikají zpracováním výběrového šetření, jsou zveřejněny pouze v případě, že dopočet dává spolehlivé výsledky. Z důvodu malého počtu výjezdů do zahraničí v letech 2020 a 2021 byl počet zemí, za které mohly být výsledky publikovány, nejnižší v historii. V roce 2022 se již okruh zemí, za něž byly výsledky publikovatelné, rozšířil.

Graf 4 Delší a kratší cesty občanů ČR do zahraničí podle cílové destinace

Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Graf 4 Delší a kratší cesty občanů ČR do zahraničí podle cílové destinace   

Češi při výběru dovolené dlouhodobě preferují Chorvatsko. V roce 2022 tam trávilo svou dovolenou více než 800 tis. našich občanů ve věku 15 a více let. Zhruba každý šestý Čech, který vyjel v roce 2022 do zahraničí na víc než 5 dní, zamířil právě tam. Na dalších místech podle dlouhodobé obliby v době před pandemií bylo SlovenskoItálií a Řecko s Rakouskem, mezi které se v roce 2022 vklínil na pomyslné čtvrté místo žebříčku popularity Egypt. Počty cest do těchto šesti zemí meziročně vzrostly, ale většinou zaostaly za předcovidovými výsledky. Pouze do Chorvatska a Egypta nyní vyjelo více českých občanů než před covidem.

Kratší zahraniční cesty českých občanů mířily ve volném čase jako obvykle nejčastěji na Slovensko. V roce 2022 tam vedlo téměř 40 % zahraničních kratších cest (519 tis.). I když v meziročním srovnání jejich počet vzrostl téměř trojnásobně, za počtem kratších cest v roce 2019 zaostal o více než 20 %.

Tab 2 Delší a kratší cesty rezidentů do zahraničí v roce 2022

Zdroj: ČSÚ, VŠCR

Tab 2 Delší a kratší cesty rezidentů do zahraničí v roce 2022

Zahraniční cesty byly v roce 2022 podniknuty zejména za účelem rekreace a dovolené (86 % delších a 64 % kratších cest) s ubytováním v hotelu (60 % delších a 44 % kratších cest). Hlavním dopravním prostředkem bylo nejčastěji osobní motorové vozidlo (47 % delších a 76 % kratších cest), při delších cestách i letadlo (42 %). Většina zahraničních cest byla organizována individuálně (55 % delších a 87 % kratších cest).

Průměrná zahraniční delší cesta uskutečněná v roce 2022 měla 7,7 přenocovánívýdaje na 1 den této cesty představovaly 1 838 Kč. Oproti roku 2021 byla o 0,8 dne kratší a v přepočtu na 1 den o 22 % dražší. Průměrná zahraniční kratší cesta měla 2,4 přenocování a průměrné denní výdaje při ní činily 1 567 Kč. V meziročním srovnání se mírně prodloužila (o 0,2 přenocování) a průměrné denní výdaje na ni meziročně poklesly (−7,5 %).

 • Kam v roce 2022 cestovali ve volném čase čeští občané – komentář v pdf
 • Delší a kratší cesty občanů ČR v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2022
 • Delší a kratší cesty občanů ČR do zahraničí v roce 2022
 • Další informace:

 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E: irena.kovarnova@czso.cz
  T: 386 718 690
  M: 703 854 593