Jihočeský kraj dosáhl v roce 2020 již potřetí v řadě druhé nejvyšší těžby dřeva v ČR

 

V Jihočeském kraji bylo loni zalesněno a uměle obnoveno o 16,5 % více hektarů půdy než v roce předchozím. Objem těžby dřeva se meziročně zvýšil o 11,1 %. Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) tvořil 93,7% podíl z celkového množství vytěženého dřeva.

Lesy Jihočeského kraje tvoří svou rozlohou největší část (14,2 %) z celkové výměry lesů ČR. K 31. 12. 2020 se rozprostíraly na 380,3 tis. ha, tato plocha se meziročně zvětšila o 0,1 % (+273 ha). Podíl porostní půdy na lesních pozemcích kraje stoupl oproti předchozímu roku o 0,2 procentního bodu a dosáhl 97,4 %.

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa v Jihočeském kraji
Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa v Jihočeském kraji

V roce 2020 se zalesnění a obnova lesa provedené uměle uskutečnily v Jihočeském kraji na 3 515 ha půdy, což představuje meziroční nárůst této plochy o 16,5 % (+498 ha). Stejně tak zvýšení nastalo i v rámci celé České republiky, a to o 17,4 %. Na zalesňování a umělé obnově lesa v ČR se Jihočeský kraj podílel 10,4 %. Nejčastěji se zde vysazovaly jehličnaté dřeviny – preferovaný smrk na 1 241 ha půdy a borovice na 344 ha. Podíl jehličnanů na zalesnění kraje se meziročně snížil o 1,0 procentního bodu na 60,9 %, naproti tomu podíl listnatých dřevin se zvýšil na 39,1 %. Dubem bylo osázeno 554 ha půdy, bukem 545 ha.

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 563 ha půdy. Podíl Jihočeského kraje na přirozené obnově lesa v České republice činil 8,5 %, tj. o 0,9 procentního bodu méně oproti předchozímu roku.

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji
Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

V roce 2020 se v Jihočeském kraji objem těžby dřeva meziročně zvýšil o 11,1 % (+481,2 tis. m³). Tento nárůst nebyl již tak prudký jako v předchozích dvou letech, přesto Jihočeský kraj vykázal potřetí za sebou v mezikrajském srovnání druhou nejvyšší těžbu hne za Krajem Vysočina. Na jihu Čech se vytěžilo 4 806,7 tis. m³ dřeva bez kůry. Jehličnany tvořily 98,6 % z celkové těžby, nejvíce se těžil smrk (4 396,7 tis. m³). Podíl listnatých dřevin činil 1,4 % s převažující těžbou buku (37,5 tis. m³). Na těžbě dřeva v ČR se kraj podílel 13,4 %. Celkově se v České republice vytěžilo o 9,7 % více dřeva než v roce předchozím.

Graf 2 Těžba dřeva v Jihočeském kraji
Graf 2 Těžba dřeva v Jihočeském kraji

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) Jihočeského kraje v loňském roce tvořil 93,6% podíl z celkového množství vytěženého dřeva. V meziročním srovnání se tento podíl snížil o 2,1 procentního bodu.

Objem zpracované nahodilé těžby v kraji zaznamenal meziroční nárůst o 8,7 % (+360,5 tis. m³) a představoval celkem 4 498,5 tis. m³. Česká republika vykázala zvýšení nahodilé těžby dřeva o 9,6 %. Jihočeský kraj, shodně s předešlým rokem, tvořil druhý nejvyšší podíl (13,3 %) na množství zpracované nahodilé těžby dřeva v ČR.

Nejčastěji se v Jihočeském kraji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku poškození hmyzem, která se podílela na celkové zpracované nahodilé těžbě 77,1 %. Nárůst oproti předchozímu období činil 2,6 %, celkem se vytěžilo 3 467,4 tis. m³. Především se odstraňovaly následky škod způsobených kůrovcovou kalamitou. Těžba v důsledku živelních příčin se meziročně zvýšila o 47,3 % na 915,9 tis. m³ a na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje se podílela 20,4 %.

Graf 3 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva v Jihočeském kraji
Graf 3 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva v Jihočeském kraji

 

Prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech probíhaly v kraji na ploše 3 592 ha. Probírky, prováděné jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, se uskutečnily na ploše 3 511 ha, vytěžilo se při nich 146,9 tis. m³ dřeva bez kůry. Chemicky a biologicky bylo v loňském roce ošetřeno 5 416 ha lesní půdy.

Škody způsobené zvěří se v kraji meziročně zvýšily o 19,3 % (+669 tis. Kč), celkem byly vyčísleny na 4 127 tis. Kč. Velikost těchto škod byla, stejně jako v roce předchozím, v rámci krajů ČR druhá nejvyšší. Jihočeský kraj se tak podílel na zvěří způsobených škodách v ČR 12,4 %.

 • Jihočeský kraj dosáhl v roce 2020 již potřetí v řadě druhé nejvyšší těžby dřeva v ČR (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Tab. Zalesňování a přirozená obnova dle krajů v roce 2020
 • Tab. Těžba dřeva dle krajů v roce 2020
 • Lesnictví - 2020 Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Ivana Vacková
  KS ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: ivana.vackova@czso.cz
  tel.: 386 718 321