Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji k 31. 12. 2016

 

V Jihočeském kraji bylo k 31. 12. 2016 registrováno 163 411 podnikatelských subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů (RES). V roce 2016 přibylo v Jihočeském kraji v evidenci RES více než 1,3 tisíc subjektů, což představovalo v porovnání s konečným stavem roku 2015 meziroční zvýšení o 0,8 %. Na území České republiky se během srovnatelného období počet subjektů v databázi RES zvýšil o 1,4 %. Nejvyšší nárůst v počtu ekonomických subjektů mezi kraji bylo možné sledovat v Hlavním městě Praze (+2,9 %), k poklesu počtu subjektů došlo pouze v kraji Karlovarském (-0,2%).

Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v krajích k 31. 12. 2016

Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v krajích k 31. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Registru ekonomických subjektů jsou uvedeny počty všech subjektů, které mají přidělené IČO bez ohledu na to, zda jsou či nejsou ekonomicky aktivní. V Jihočeském kraji byla v roce 2016 zjištěna ekonomická aktivita u 50,7 % z celkového počtu subjektů zapsaných v RES (82 819 subjektů). Zatímco u fyzických osob byla zjištěna aktivita u necelé poloviny subjektů (49,9 %), u právnických osob byl podíl aktivních subjektů vyšší (54,0 %).

K 31. 12. 2016 tvořily fyzické osoby 80,1 % ze všech zapsaných subjektů. Meziročně zaznamenal počet fyzických osob nárůst o 0,4 %. Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele, kteří podnikají podle živnostenského zákona (86,5 %), zemědělské podnikatele (3,7 %), tzv. svobodná povolání, fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (8,7 %) a od roku 2015 i zahraniční fyzické osoby. V porovnání s minulým rokem došlo ve všech okresech Jihočeského kraje ke zvýšení počtu podnikatelů v zemědělství. Největší zastoupení mají tito podnikatelé v okrese České Budějovice, v němž se jejich počet meziročně zvýšil o 6,5 %.

Tab. 2 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2016

Tab. 2 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2016

Právnické osoby v Jihočeském kraji činily z celkového počtu podnikajících subjektů 19,9 %. Z 32 562 registrovaných právnických osob připadalo 48,7 % obchodním společnostem a necelé 2 % družstvům. Mezi obchodními společnostmi převažovala společnost s ručením omezeným (92,8 %), dále pak akciová společnost (4,7 %). V porovnání s minulým rokem se zvýšil počet právnických osob (o 2,5 %) i počet obchodních společností (o 3,4 %), počet družstev v Jihočeském kraji zaznamenal naopak pokles (- 2 %). Obdobný vývoj bylo možné sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje (s výjimkou okresu Český Krumlov, ve kterém se zvýšil počet družstev; v okrese Písek a Tábor zůstal počet zachován).

U více než poloviny ekonomických subjektů (58 %) v Jihočeském kraji není uveden počet zaměstnanců a 32,7 % subjektů bylo bez zaměstnanců. V kraji převažovaly tzv. mikropodniky (subjekty s 1–9 zaměstnanci), které tvořily 7,4 %. Malé podniky (10–49 zaměstnanců) byly zastoupeny 1,4 %, střední podniky (50 – 249 zaměstnanců) 0,4 %. Velkých podniků (nad 250 zaměstnanců) bylo v kraji registrováno 115.

Tab. 3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2016

Tab. 3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2016

Dalším kritériem členění ekonomických subjektů, které jsou zapsané v RES, jsou převažující ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-NACE. V porovnání s minulým rokem nedošlo v Jihočeském kraji k výraznějším změnám. I nadále se nejvíce podnikatelských subjektů věnuje velkoobchodu a maloobchodu; opravě a údržbě motorových vozidel (30 175 registrovaných subjektů se sídlem v Jihočeském kraji), stavebnictví (21 010 subjektů) a také průmyslu celkem (18 895 subjektů). Nejvýraznější meziroční změny byly zaznamenány v odvětví vzdělávání (+2,2 %) a zemědělství, lesnictví a rybářství (nárůst o 2,1 %). Snížení se naopak týkalo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (o 4,6 %) a zdravotní a sociální péče (o 1,7 %).

Pozn. Registr ekonomických subjektů (RES) je informačním zdrojem pro organizační statistiku, který ČSÚ spravuje a vytváří na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. RES je pravidelně aktualizován daty ze statistických zjišťování, z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z administrativních zdrojů. RES má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu.

 • Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji k 31. 12. 2016 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693