Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji k 31. 12. 2015

 

V Jihočeském kraji bylo k 31. 12. 2015 registrováno 162 106 podnikatelských subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů (RES). V roce 2015 přibylo v Jihočeském kraji v evidenci RES více než 1 tisíc subjektů, což představovalo v porovnání s konečným stavem roku 2014 meziroční zvýšení o 0,8 %. Na území České republiky se během srovnatelného období počet subjektů v databázi RES zvýšil o 1,3 %. Nejvyšší nárůst v počtu ekonomických subjektů mezi kraji bylo možné sledovat v Hlavním městě Praze (+1,6 %), k poklesu počtu subjektů došlo pouze v kraji Karlovarském (-0,9%).

Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v krajích k 31. 12. 2015

Tab. 1 Ekonomické subjekty se sídlem v krajích k 31. 12. 2015

K 31. 12. 2015 tvořily fyzické osoby 79,5 % ze všech zapsaných subjektů. Meziročně zaznamenal počet fyzických osob nárůst o 0,6 %. Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele, kteří podnikají podle živnostenského zákona (86,9 %), zemědělské podnikatele (3,6 %) a tzv. svobodná povolání, fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (9,4 %). V porovnání s minulým rokem došlo ve všech okresech Jihočeského kraje ke zvýšení podnikatelů v zemědělství. Největší zastoupení mají tito podnikatelé v okrese České Budějovice, v němž se jejich počet meziročně zvýšil o 29,8 %.

Tab. 2 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2015

Tab. 2 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2015

Právnické osoby v Jihočeském kraji činily z celkového počtu podnikajících subjektů 20,5 %. Z 33 248 registrovaných právnických osob připadalo 46,2 % obchodním společnostem a necelé 2 % družstvům. Mezi obchodními společnostmi převažovala společnost s ručením omezeným (92,4 %), dále pak akciová společnost (4,9 %). V porovnání s minulým rokem se počet právnických osob i počet obchodních společností shodně zvýšil o 1,8 % a počet družstev se snížil o 2,6 %. Obdobný vývoj bylo možné sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje (s výjimkou okresu Prachatice a Strakonice, v kterých zůstal počet družstev zachován).

U více než poloviny ekonomických subjektů (57,9 %) v Jihočeském kraji není uveden počet zaměstnanců a 32,8 % subjektů bylo bez zaměstnanců. V kraji převažovaly tzv. mikropodniky (subjekty s 1–9 zaměstnanci), které tvořily 7,5 %. Malé podniky (10–49 zaměstnanců) byly zastoupeny 1,4 %, střední podniky (50 – 249 zaměstnanců) 0,4 %. Velkých podniků (nad 250 zaměstnanců) bylo v kraji registrováno 116.

Tab. 3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2015

Tab. 3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v okresech Jihočeského kraje k 31. 12. 2015

Dalším kritériem členění ekonomických subjektů, které jsou zapsané v RES, jsou převažující ekonomické činnosti CZ-NACE. V porovnání s minulým rokem nedošlo v Jihočeském kraji k výraznějším změnám. I nadále se nejvíce podnikatelských subjektů věnuje velkoobchodu a maloobchodu; opravě a údržbě motorových vozidel (29 915 registrovaných subjektů se sídlem v Jihočeském kraji), stavebnictví (20 893 subjektů) a také průmyslu celkem (18 744 subjektů). Nejvýraznější meziroční změny byly zaznamenány v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (nárůst o 0,5 procentního bodu) a obchodu (nárůst o 0,3 procentního bodu). Snížení se naopak týkalo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (o 0,5 procentního bodu).

V okrese České Budějovice převažovaly obchodní činnosti (19,7 %), činnosti profesní, vědecké a technické (13,7 %) a vysoký podíl měly činnosti stavební (11,7 %). Z hlediska převažující ekonomické činnosti došlo v Jihočeském kraji k navýšení počtu subjektů v odvětví zemědělství. Největší nárůst bylo možné sledovat v okrese České Budějovice (11,6 %) a v okrese Tábor (9,5 %). Naopak pokles napříč Jihočeským krajem zaznamenalo peněžnictví a pojišťovnictví (okres Český Krumlov – 11,4 % a okres Tábor – 9,6 %).

Graf 1 Struktura subjektů zapsaných v databázi RES podle převažující činnosti v Jihočeském kraji k 31. 12.

Graf 1 Struktura subjektů zapsaných v databázi RES podle převažující činnosti v Jihočeském kraji k 31. 12.

Pozn. Registr ekonomických subjektů (RES) je informačním zdrojem pro organizační statistiku, který ČSÚ spravuje a vytváří na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. RES je pravidelně aktualizován daty ze statistických zjišťování, z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z administrativních zdrojů. RES má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu.

Kontakt:
Mgr. Pavlína Kubíková
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
tel.: 386 718 693

 

  • Ekonomické subjekty v Jihočeském kraji k 31. 12. 2015 - aktualita v pdf