Dopravní nehody v Jihočeském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 došlo na jihočeských silnicích k 4 360 dopravním nehodám. Usmrceno při nich bylo 59 osob, těžce zraněných bylo 256 a lehce zraněných 1 967. Věcná škoda přesáhla 360 milionů korun. Dopravní nehodovost se v kraji od roku 2010 neustále zvyšuje, proti roku 2017 došlo k nárůstu o 1,4 %.

V roce 2018 došlo na jihočeských silnicích celkem k 4 360 dopravním nehodám, což představuje 4,2 % z celkového republikového počtu dopravních nehod v ČR. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o páté nejnižší pořadí v počtu dopravních nehod. Nejvyšší nehodovost byla zaznamenána v hlavním městě Praze, (21,7 % z celkového počtu), naopak nejméně nehod bylo na silnicích Karlovarského kraje (2,8 % z celkového počtu). V porovnání s minulým rokem zaznamenal nejvyšší nárůst počtu dopravních nehod Pardubický kraj, naopak pouze v hlavním městě Praze a Královéhradeckém kraji byla nehodovost nižší než v roce 2017, ostatní kraje zaznamenaly meziroční zvýšení nehodovosti.

Tab. 1 Dopravní nehody s následky v krajích ČR v roce 2018

Graf 1 Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných v Jihočeském kraji k 31. 12.

Pramen: Policejní prezidium ČR

Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích bylo v roce 2018 usmrceno 59 osob, což je o 7 osob více než v minulém roce, mírně klesl počet těžce zraněných (o 2 osoby). Nepatrně také ubylo lehce zraněných (o 6 osob). Nejvíce osob zemřelo v porovnání s ostatními kraji ČR na silnicích ve Středočeském kraji (106 osob) a nejméně v Královéhradeckém kraji (18 osob).

Věcná škoda vzniklá při dopravních nehodách v Jihočeském kraji činila v roce 2018 více než 360 mil. Kč. Meziročně se její hodnota zvýšila téměř o 10,2 %. Na jednu dopravní nehodu připadla v průměru škoda ve výši 82 586 Kč.

Graf 2 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách v Jihočeském kraji k 31. 12.

Pramen: Policejní prezídium ČR

Nejvíce dopravních nehod bylo zapříčiněno nesprávným způsobem jízdy. V Jihočeském kraji tvořily 61,0 % z celkového počtu. Mezi další hlavní příčiny vzniku dopravních nehod patřila nepřiměřená rychlost (21,9 %) a nedání přednosti v jízdě (11,8 %).

Nejčastějšími viníky, kteří v roce 2018 na území kraje způsobili dopravní nehodu, byli řidiči motorového vozidla (téměř 91 % z celkového počtu dopravních nehod). Naopak nejméně nehod bylo způsobeno závadou na komunikacích nebo jiným účastníkem silničního provozu. Na jihočeských silnicích se stalo 51 dopravních nehod, které zavinila lesní zvěř, popřípadě domácí zvíře.

Počet dopravních nehod, které zavinili řidiči pod vlivem alkoholu, v kraji meziročně sloupl (celkem 331 nehod; nárůst o 13, 4 %), celkový počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, drog nebo v kombinaci byl ještě vyšší (celkem 350 nehod). Podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a drog na celkovém počtu nehod, které byly v kraji zaznamenány, byl vysoký. V porovnání s ostatními kraji ČR se Jihočeský kraj umístil na pomyslné druhé pozici (8,0 %). Nejvyšší podíl byl zaznamenán v Plzeňském kraji (10,3 %), nejnižší v hlavním městě Praze (1,8 %).

Od počátku roku 2009 došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody - novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb. A v návaznosti na tuto novelu se počty hlášených dopravních nehod snížily.

Tab. 2 Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění v krajích ČR v roce 2018

Mapa 1 Podíl dopravních nehod způsobených vlivem alkoholu a drog na celkovém počtu dopravních nehod daného kraje v roce 2018

Mapa 1 Podíl dopravních nehod způsobených vlivem alkoholu a drog na celkovém počtu dopravních nehod daného kraje v roce 2018

 

 • Dopravní nehody v Jihočeském kraji v roce 2018 - aktualita v pdf
 • Další informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice naleznete na policejním prezídiu ČR:

 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440