Chov skotu, prasat a drůbeže v kraji v roce 2020

 

K 31. 12. 2020 bylo v zemědělských podnicích Jihočeského kraje chováno 206,9 tis. kusů skotu. Jejich stavy se meziročně snížily o 2,3 %. Naproti tomu se zvýšilo množství chovaných prasat, a to o 2,6 %. V chovu drůbeže došlo k navýšení početního stavu o 14,6 %, celkem bylo v kraji chováno 2 104 tis. kusů.

Chov skotu

V zemědělských podnicích Jihočeského kraje bylo k 31. 12. 2020 chováno 206,9 tis. kusů skotu. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se jejich stavy v kraji snížily o 4 851 kusů (-2,3 %); tato situace byla opačná než v roce 2019, kdy došlo k meziročnímu navýšení počtu těchto zvířat o 0,7 %. V České republice jako celku bylo chováno ke konci roku 2020 o 2,0 % méně skotu než v roce předešlém. Snížení stavů vykázaly všechny kraje ČR. I přes výrazný pokles množství chovaného skotu v roce 2020 si Jihočeský kraj udržel již popáté za sebou v mezikrajském srovnání druhé místo, a to se svým 15,4% podílem z celkového počtu v ČR chovaného skotu. Prvenství si zachoval Kraj Vysočina s 15,7% podílem; zde byl zároveň vykázán nejméně zřetelný úbytek chovaného skotu (-0,6 %). Naproti tomu nejvíce poklesly stavy skotu v Libereckém kraji (-3,6 %).

Graf 1 Stavy skotu podle krajů (k 31. 12.)
Graf 1 Stavy skotu podle krajů (k 31. 12.)

Ke konci roku 2020 se krávy na celkovém stavu skotu v Jihočeském kraji podílely 41,9 %. Průměrné stavy krav v počtu 88,1 tis. kusů se meziročně snížily o 1 819 kusů (-2,0 %). Stejně tak snížení nastalo i v rámci celé České republiky (-1,9 %). Pokles průměrného stavu krav byl evidován ve všech krajích ČR kromě Jihomoravského, který vykázal nárůst o 2,0 %. Jihočeský kraj se podílel na průměrném stavu krav v ČR 15,58 %, tím sestoupil v mezikrajském srovnání na druhou příčku. Nejvyšší podíl vykázal Kraj Vysočina (15,62 %).

Graf 2 Průměrný stav krav a výroba mléka v Jihočeském kraji
Graf 2 Průměrný stav krav a výroba mléka v Jihočeském krajiGraf 2 Průměrný stav krav a výroba mléka v Jihočeském kraji

Výroba mléka v Jihočeském kraji v roce 2020 dosáhla 363,9 mil. litrů. V meziročním srovnání se zvýšila o 3,7 %. Česká republika jako celek zaznamenala vzestup výroby mléka o 3,5 %. Průměrná denní dojivost se v Jihočeském kraji zvýšila o 5,6 % na 21,9 litru. Prodalo se 349,7 mil. litrů mléka, prodej se zvýšil o 4,0 %. Tržnost mléka byla 96,1 %. Podíl Jihočeského kraje na prodeji mléka zemědělského sektoru České republiky byl třetí nejvyšší – tvořil 11,3 %. Nejvíce prodaných litrů bylo evidováno v Kraji Vysočina (18,7% podíl na ČR).

V roce 2020 se v Jihočeském kraji narodilo 85,1 tis. telat, z nich 6,0 tis. uhynulo do 3 měsíců věku. Bylo tak celkem odchováno 79,1 tis. telat. V přepočtu na 100 krav přišlo na svět 96,6 telat, z nichž se odchovalo 89,8 kusů.

Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji

Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji

V roce 2020 se výroba jatečného skotu oproti předchozímu období snížila ve většině krajů ČR. V Jihočeském kraji meziročně poklesla o 629 tun živé hmotnosti (-2,5 %) na 24,2 tis. tun. V České republice jako celku snížení představovalo 1,7 %. Naproti tomu nárůst výroby jatečného skotu byl evidován ve třech krajích – Zlínském (+3,7 %), Olomouckém (+1,3 %) a Středočeském, vč. hl. města Prahy (+0,5 %). Jihočeský kraj si i přes pokles výroby udržel druhou pozici se svým 14,6% podílem na ČR hned za Krajem Vysočina (16,2% podíl).

Chov prasat

K 31. 12. 2020 bylo Jihočeskými zemědělci chováno 87,9 tis. kusů prasat. Jejich stavy se v porovnání s koncem roku 2019 zvýšily o 2,2 tis. kusů (+2,6 %). Situace v kraji byla tedy opačná než v roce 2019, kdy se meziročně snížil počet chovaných prasat o 9,1 %. V České republice byl ke konci roku 2020 vykázán meziroční nárůst stavů chovaných prasat o 2,5 %. Stavy prasat se navýšily ve většině krajů ČR, naproti tomu úbytek zaznamenal pouze Jihomoravský (-4,6 %) a Ústecký kraj (-0,5 %). Z celkového počtu chovaných prasat v České republice náleželo Jihočeskému kraji 5,7 %. Tímto podílem kraj, shodně jako ve dvou předchozích letech, obsadil sedmou pozici mezi všemi kraji ČR.

Graf 3 Stavy prasat podle krajů (k 31. 12.)
Graf 3 Stavy prasat podle krajů (k 31. 12.)

Ve struktuře chovu převažují prasata na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců), která v Jihočeském kraji tvořila 34,2 % ze všech prasat. Ve srovnání s koncem roku 2019 se jejich počty zvětšily o 597 kusů (+2,0 %). Druhý nejvyšší podíl ve struktuře chovu připadá na selata živé hmotnosti nižší než 20 kg (32,3 % všech prasat), následován podílem mladých prasat živé hmotnosti od 20 do 50 kg (22,1 % všech prasat). Chovná prasata (50 a více kg živé hmotnosti) byla zastoupena 11,4 %.

Průměrný stav prasnic se v kraji proti roku 2019 snížil o 4,6 % na 7,4 tis. kusů. V průběhu roku 2020 se narodilo 199,7 tis. selat (26,9 selete na prasnici). Do odstavu uhynulo 30,2 tis. selat, bylo tak odchováno 169,5 tis. kusů, tj. 22,9 selete na prasnici.

Výroba jatečných prasat se v České republice meziročně zvýšila o 1,4 %. Z krajů ČR byl nejprudší vzestup evidován v Plzeňském (+10,9 %) a Libereckém kraji (+10,8 %). Naopak v šesti krajích ČR výroba jatečných prasat poklesla. Největší snížení (-10,6 %) vykázal Jihočeský kraj, a to o téměř 1,6 tis. tun živé hmotnosti na 13,2 tis. tun. Sestoupil tak v pomyslném žebříčku krajů ČR ze sedmé na osmou pozici se svým 4,6% podílem na výrobě jatečných prasat České republiky.

Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihočeském kraji (k 31. 12.)

Chov drůbeže

V Jihočeském kraji bylo k 31. 12. 2020 celkem chováno 2 104 tis. kusů drůbeže, tyto stavy se meziročně zvýšily o 268,5 tis. kusů (+14,6 %). Situace byla opačná než v roce 2019, kdy kraj vykázal druhý nejprudší pokles počtu chované drůbeže (-24,5 %). Stavy drůbeže v České republice se na konci roku 2020 meziročně snížily o 1,4 %. Nejprudší pokles počtu chované drůbeže zaznamenal Liberecký kraj (-49,1 %). Naproti tomu početní nárůst nastal celkem ve čtyřech krajích ČR, k největšímu navýšení stavů došlo v Jihomoravském kraji (+34,5 %). Podíl jihočeských zemědělců na chovu drůbeže České republiky činil 9,2 %.

Graf 4 Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)
Graf 4 Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)

Z celkového počtu drůbeže v Jihočeském kraji tvořily ke konci roku 2020 nosnice 18,4 %. Průměrný stav nosnic se v kraji meziročně snížil o 5,9 % na 333,8 tis. kusů. V zemědělském sektoru celé České republiky zaznamenal průměrný stav nosnic pokles o 1,3 %. Podíl kraje na průměrném chovu nosnic ČR představuje snížení o 0,3 procentního bodu proti předchozímu roku na 6,4 %. Produkce konzumních vajec v Jihočeském kraji byla 103,0 mil. kusů (meziroční snížení o 3,6 %) a průměrná roční snáška 308,5 vajec na nosnici znamenala její zvýšení o 2,5 %.

Graf 5 Průměrný stav nosnic a snáška konzumních vajec v Jihočeském kraji

Graf 5 Průměrný stav nosnic a snáška konzumních vajec v Jihočeském krajiGraf 5 Průměrný stav nosnic a snáška konzumních vajec v Jihočeském kraji

Výroba jatečné drůbeže v České republice zaznamenala meziroční pokles o 1,4 %. Z krajů ČR byl nejprudší úbytek evidován v Olomouckém kraji (-33,1 %). V Jihočeském kraji se výroba jatečné drůbeže meziročně snížila o 763 tun živé hmotnosti (-2,3 %) na 32,2 tis. tun. Ke zvýšení výroby došlo v pěti krajích České republiky, nejvyšší nárůst zaznamenal Karlovarský kraj (+22,6 %). Jihočeský kraj si se svým 12,4% podílem na výrobě jatečné drůbeže České republiky zachoval v žebříčku krajů čtvrté místo.

Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji

Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji