Chov skotu, prasat a drůbeže v Jihočeském kraji v roce 2018

 

K 31. 12. 2018 bylo v zemědělských podnicích Jihočeského kraje chováno 210 tis. kusů skotu, což představuje meziroční snížení o 0,3 %. Stavy prasat se snížily o 8,8 tis. kusů, tj. o 8,5 %. V kraji bylo chováno 2 432 tis. kusů drůbeže, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku se stavy zvýšily o 699,5 tis. kusů, tj. o 40,4 %.

Chov skotu

K 31. 12. 2018 bylo v zemědělských podnicích Jihočeského kraje chováno 210 tis. kusů skotu. Z celkového množství v České republice chovaných kusů tak příslušelo Jihočeskému kraji 15,40 %, čímž stejně jako v předchozích třech letech obsadil druhou příčku mezi všemi kraji České republiky. Prvenství si udržel Kraj Vysočina s 15,44% podílem na ČR. Naopak nejmenší podíl chovaného skotu na ČR vykázal Karlovarský kraj, a to 3,0 %. V porovnání s koncem roku 2017 se stavy skotu v České republice snížily o 0,1 %. V Jihočeském kraji byl tento pokles trochu rychlejší, došlo k meziročnímu snížení o 0,3 % (tj. o 711 kusů). Úbytek byl rovněž vykázán v dalších šesti krajích ČR, k největšímu snížení došlo v Ústeckém kraji (o 2,1 %). Naproti tomu nejprudší nárůst počtu chovaného skotu zaznamenal Liberecký (o 5,7 %) a Zlínský kraj (o 5,4 %).

Graf 1 Stavy skotu podle krajů (k 31. 12.)

Graf 1 Stavy skotu podle krajů (k 31. 12.)

Ke konci roku 2018 se na celkovém stavu skotu v Jihočeském kraji krávy podílely 41,8 %. Průměrné stavy krav v počtu 89,9 tis. kusů v roce 2018 se v kraji zvýšily proti roku 2017 o 743 kusů (o 0,8 %). Jihočeský kraj se podílel na průměrném stavu krav v České republice 15,52 %, čímž předstihl Kraj Vysočina (15,47% podíl na ČR) a v mezikrajském srovnání získal první místo.

Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji

Tab. 1 Výsledky chovu skotu v Jihočeském kraji

Výroba mléka v Jihočeském kraji v roce 2018 dosáhla 350,5 mil. litrů, ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o 3,1 %. V České republice nárůst výroby mléka představoval 2,7 %. Průměrná denní dojivost se zvýšila o 5,9 % na 21,12 litru. Prodalo se 335,4 mil. litrů mléka, prodej se zvýšil o 3,1 %. Tržnost mléka byla 95,7 %. Podíl Jihočeského kraje na prodeji mléka zemědělského sektoru České republiky představoval 11,3 %. Nejvíce prodaných litrů bylo evidováno v Kraji Vysočina (18,7% podíl na ČR) následovaném Středočeským krajem (13,0 %), Jihočeský kraj se umístil stejně jako v předchozím roce na třetí pozici.

V roce 2018 se v Jihočeském kraji narodilo 86,4 tis. telat, z nich 6,7 tis. kusů uhynulo do 3 měsíců věku. Bylo tak celkem odchováno 79,7 tis. telat, to je 88,6 telat na 100 krav.

Výroba jatečného skotu se v České republice meziročně zvýšila o 5,0 %. V rámci ČR nárůst výroby vykázalo jedenáct krajů, nejvyšší nárůst byl v Libereckém kraji (o 26,5 %). Naproti tomu pokles výroby jatečného skotu nastal pouze ve Středočeském (o 0,9 %) a Jihomoravském kraji (o 3,3 %). Výroba jatečného skotu v Jihočeském kraji zaznamenala zvýšení o 1,6 tis. tun živé hmotnosti (o 6,6 %) na 26,3 tis. tun. Kraj tak dosáhl opět druhé nejvyšší výroby jatečného skotu se svým 15,1% podílem na ČR hned za Krajem Vysočina (16,3% podíl na ČR).

Chov prasat

K 31. 12. 2018 bylo jihočeskými zemědělci chováno 94 tis. kusů prasat. Jejich stavy se v porovnání s koncem roku 2017 snížily o 8,8 tis. kusů, tj. o 8,5 %. Pokles stavu prasat proti předchozímu období také zaregistrovalo dalších šest krajů ČR, největší úbytek vykázal Liberecký kraj (o 12,7 %). Naopak nejrychlejší zvýšení počtu chovaných prasat nastalo v Jihomoravském (o 15,4 %) a Karlovarském kraji (o 12,5 %). Situace v České republice byla obdobná jako v Jihočeském kraji, pokles stavů prasat představoval 1,6 %. Z celkového počtu v České republice chovaných prasat náleželo Jihočeskému kraji 6,2 %, čímž klesl v mezikrajském srovnání z šestého na sedmé místo.

Graf 2 Stavy prasat podle krajů (k 31. 12.)

Graf 2 Stavy prasat podle krajů (k 31. 12.)

Ve struktuře chovu převládají prasata na výkrm (včetně vyřazených prasnic a kanců), která v Jihočeském kraji tvořila 35,6 % všech prasat, i když ve srovnání s koncem roku 2017 jejich počty poklesly o 7,2 tis. kusů (tj. o 17,7 %). Druhý nejvyšší podíl ve struktuře chovu připadá na selata živé hmotnosti nižší než 20 kg (30,4 % všech prasat), následován podílem mladých prasat živé hmotnosti od 20 do 50 kg (23,3 % všech prasat). Chovná prasata (50 a více kg živé hmotnosti) byla zastoupena 10,7 %.

Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihočeském kraji (k 31. 12.)

Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Jihočeském kraji (k 31. 12.)

Průměrný stav prasnic v kraji proti roku 2017 vzrostl o 4,3 % na 7,9 tis. kusů. Během roku 2018 se narodilo 218,0 tis. selat (27,5 selete na prasnici). Do odstavu uhynulo 34,4 tis. selat, bylo tak odchováno 183,6 tis. kusů, tj. 23,2 selete na prasnici.

Výroba jatečných prasat se v kraji snížila proti roku 2017 o 15,6 % na 16,2 tis. tun živé hmotnosti, tento pokles byl nejrychlejší v rámci celé ČR. Ke snížení výroby jatečných prasat v roce 2018 došlo mimo Jihočeský kraj již jen v dalších třech regionech. Ve většině krajů se výroba jatečných prasat zvýšila; v České republice jako celku meziroční zvýšení představovalo 2,8 %. Jihočeský kraj vlivem snížení svého podílu na výrobě jatečných prasat České republiky z 6,6 % v roce 2017 na 5,4 % v roce 2018 klesl v žebříčku krajů z šestého na sedmé místo.

Chov drůbeže

Jihočeský kraj dosáhl k 31. 12. 2018 ve srovnání s ostatními kraji druhý nejvyšší nárůst počtu chované drůbeže. Celkem bylo chováno 2 432 tis. kusů drůbeže, tyto stavy se v porovnání s koncem roku 2017 zvýšily o 699,5 tis. kusů (o 40,4 %), v České republice nárůst představoval 15,6 %. Navýšení stavů drůbeže zaznamenalo celkem šest krajů ČR, největší meziroční zvýšení vykázal opět Středočeský kraj (o 45,1 %). Naopak k nejprudšímu propadu došlo v Karlovarském kraji (o 16,4 %). Podíl jihočeských zemědělců na chovu drůbeže České republiky se zvýšil ze 7,9 % koncem roku 2017 na 9,6 % koncem roku 2018. Díky tomu se kraj vyhoupl v mezikrajském srovnání ze šesté na čtvrtou příčku.

Graf 3 Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)

Graf 3 Stavy drůbeže podle krajů (k 31. 12.)

Z celkového počtu drůbeže v Jihočeském kraji tvořily ke konci roku 2018 nosnice 14,8 %. Průměrný stav nosnic v kraji meziročně klesl o 7,1 % na 355,5 tis. kusů, naproti tomu průměrný stav nosnic v zemědělském sektoru celé České republiky zaznamenal nárůst (o 3,4 %). Podíl kraje na průměrném chovu nosnic ČR činil 7,2 %, což představuje snížení o 0,8 procentního bodu proti předchozímu roku. Produkce konzumních vajec v Jihočeském kraji představovala 108,3 mil. kusů (meziroční snížení o 6,2 %) a průměrná roční snáška 304,6 vajec na nosnici znamenala její zvýšení o 0,9 %.

Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji

Tab. 3 Chov drůbeže v Jihočeském kraji

Výroba jatečné drůbeže se v České republice meziročně zvýšila o 1,3 %. V rámci ČR nárůst výroby vykázalo šest krajů, nejprudší vzestup byl v Plzeňském kraji (o 20,1 %). V Jihočeském kraji se výroba jatečné drůbeže meziročně zvýšila o 2,7 tis. tun živé hmotnosti (o 9,4 %) na 31,3 tis. tun, což je stejně jako v celkovém počtu chované drůbeže druhý nejvyšší nárůst v rámci celé ČR. Naproti tomu ke snížení výroby jatečné drůbeže došlo v sedmi krajích ČR, nejprudší snížení zaznamenal Karlovarský kraj (o 33,5 %). Jihočeský kraj si i přes zvýšení svého podílu na výrobě jatečné drůbeže České republiky na 12,2 % v roce 2018 zachoval v žebříčku krajů čtvrté místo.