Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2021 zaznamenala výrazný nárůst

 

V 1. pololetí 2021 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 831 bytů, tedy o 749 bytů více než ve stejném období předchozího roku. Dokončeno bylo 824 bytů, což znamenalo pokles o 32 bytů než v prvních šesti měsících roku 2020.

Zahájené byty

V České republice byla v 1. pololetí 2021 zahájena výstavba 20 335 bytů, což bylo o 9,1 % více než ve stejném období minulého roku. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů ve většině krajů, pouze ve čtyřech byl zaznamenán pokles. Největší nárůst vykázal Jihočeský kraj, kde se počet zahájených bytů zvýšil o téměř 70 %, k největšímu meziročnímu poklesu došlo v Plzeňském kraji (−18,8 %).

V Jihočeském kraji byla v 1. pololetí 2021 zahájena výstavba 1 831 bytů, přičemž meziroční nárůst činil 69,2 % a byl nejvyšší ze všech krajů. Zahájená bytová výstavba kraje představovala 9,0 % celorepublikové výstavby, což kraj řadilo na 4. příčku v mezikrajském srovnání. Je zřejmé, že po rozvolnění vládních opatřeních souvisejících s koronavirovou krizí dochází i v oblasti bytové výstavby k výraznému oživení.

nových rodinných domech v Jihočeském kraji bylo v prvních šesti měsících roku 2021 zahájeno 650 bytů (meziroční pokles o 2,1 %). Na zahájených bytech v kraji se rodinné domy podílely jen z necelých 35 %.

Naopak nebývalý nárůst zaznamenala v 1. pololetí výstavba bytů v nových bytových domech, kdy bylo meziročně zahájeno o 886 bytů více. Také proto v kraji po dlouhé době převážila zahájená výstavba těchto bytů; z celkového počtu jich bylo 55,7 %. Byty v bytových domech byly zahájeny v pěti okresech, nulová výstavba bytových domů byla na Písecku a Táborsku.

Tab. 1 Zahájené byty*) podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1.až 2. čtvrtletí 2021
Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1.až 2. čtvrtletí 2021

Ve čtyřech okresech Jihočeského kraje byl zaznamenán meziroční nárůst počtu zahájených bytů, nejvíce na Českokrumlovsku a Českobudějovicku, kde jejich počet vzrostl více než dvaapůlkrát. Významný podíl na tom mělo zahájení výstavby bytů v bytových domech. Ve zbylých třech okresech byla zahájená bytová výstavba nižší než ve stejném období předchozího roku. Nejmarkantnější pokles vykázal okres Písek, kde bylo zahájeno pouze necelých 40 % bytů ve srovnání s 1. pololetím roku 2020.

V prvních šesti měsících roku 2021 se na celkovém počtu zahájených bytů v kraji podílely zejména okresy České Budějovice (37,9 %) a Český Krumlov (33,7 %), zatímco v ostatních okresech podíl nedosáhl ani 8 %. Na posledním místě se opět umístil okres Písek, kde bylo zahájeno pouze 38 bytů.

Podíl zahájených bytů v nových rodinných domech na celkové výstavbě se napříč jihočeskými okresy lišil. Na Táborsku dosáhl 83,5 %, naopak na Českokrumlovsku zaznamenali pouze 12,8 % zahájených bytů v rodinných domech.

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

V České republice bylo v prvních šesti měsících roku 2021 dokončeno 16 991 bytů a proti stejnému období předchozího roku došlo k nárůstu o 11,4 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů ve většině krajů, nejvíce v Pardubickém (+71,0 %). Největší propad oproti 1. pololetí 2020 byl zaznamenán v Olomouckém kraji (−17,0 %).

V Jihočeském kraji bylo v 1. pololetí 2021 dokončeno 824 bytů, jeho podíl na dokončené výstavbě v ČR činil 4,8 %, což ho řadilo na deváté místo v mezikrajském srovnání. Meziročně bylo v kraji dokončeno o 3,7 % bytů méně.

V jižních Čechách bylo dokončeno 628 bytů v nových rodinných domech, přičemž meziročně došlo k nárůstu o 15,0 %. V kraji tradičně převažovaly dokončené byty tohoto typu a jejich podíl na celkové dokončené výstavbě činil více než tři čtvrtiny.

Výrazný pokles (−25,0 %) byl zaznamenán u počtu dokončených bytů v nových bytových domech, když meziročně jich bylo zkolaudováno o 56 méně. Kolaudace bytových domů proběhla pouze ve dvou okresech, a to na Českobudějovicku a Táborsku.

Pouze ve dvou okresech kraje byl zaznamenán meziroční nárůst počtu dokončených bytů, nejvyšší byl na Táborsku (+73,2 %). Naopak nejvýraznější pokles uvedl okres Strakonice, kde došlo u dokončené výstavby k propadu o téměř polovinu.

Tab. 2 Dokončené byty*) podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021

Tab. 2 Dokončené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2021

Nejvíce se na počtu dokončených bytů v kraji podílel okres České Budějovice (45,4 %), nejmenší podíl byl zaznamenán na Písecku (4,6 %), kde je bytová výstavba již delší dobu v útlumu.

Ve všech okresech Jihočeského kraje převažovala nová výstavba. Dokončené byty, které byly klasifikovány jako změna již dokončených staveb, měly významnější podíl pouze na Písecku (21,1 %).

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech jihočeských okresech, přičemž na Českokrumlovsku byly dokončeny výhradně byty tohoto typu. Naopak v okrese Tábor měly tyto byty jen mírnou převahu (56,1 %).

Nejvyšší podíl dokončených bytů v nových bytových domech vykázal okres Tábor (43,9 %). Na Českobudějovicku bylo díky dokončení 114 bytů tohoto typu dosaženo 30% podílu na celkové výstavbě v okrese. Ve zbylých pěti okresech nebyly dokončeny žádné byty v bytových domech.

 • Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2021 zaznamenala výrazný nárůst (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1.až 2. čtvrtletí 2021
 • Tab. 2 Dokončené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1.až 2. čtvrtletí 2021
 • Další informace:
 • Tab. Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E: irena.votrubova@czso.cz
  T:  386 718 450
  M: 737 280 421