Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2020

 

V důsledku změn ve výkazech se od roku 2020 výstavba bytů dělí na výstavbu novou a změnu dokončených staveb. Byty se dále dělí na výstavbu v nových bytových domech, v nových rodinných domech a výstavbu v nebytových budovách.

V 1. pololetí 2020 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 082 bytů, tedy o 46 bytů méně než ve stejném období předchozího roku. Dokončeno bylo 856 bytů, což znamenalo pokles o 153 bytů než v prvních šesti měsících roku 2019. Opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou pandemií ovlivnila zejména počty dokončených bytů.

Zahájené byty

V České republice byla v 1. pololetí 2020 zahájena výstavba 18 642 bytů, což bylo o 2,4 % méně než ve stejném období minulého roku. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů v pěti krajích, v ostatních devíti byl zaznamenán pokles. Největší nárůst vykázal Zlínský kraj, kde se počet zahájených bytů zvýšil o téměř čtvrtinu, největšímu meziročnímu poklesu došlo v Karlovarském kraji (−34,7 %).

V Jihočeském kraji byla v 1. pololetí 2020 zahájena výstavba 1 082 bytů, přičemž meziroční pokles činil 4,1 %. Zahájená bytová výstavba kraje představovala 5,8 % celorepublikové výstavby, což kraj řadilo na 6. příčku v mezikrajském srovnání.

nových rodinných domech v Jihočeském kraji bylo v prvních šesti měsících roku 2020 zahájeno 664 bytů (meziroční pokles o 7,4 %). Pokles o téměř 38 % zaznamenala výstavba bytů v nových bytových domech, kde bylo meziročně zahájeno o 81 bytů méně. V kraji převažovala zahájená výstavba bytů v nových rodinných domech, z celkového počtu jich bylo 61,4 %. Byty v bytových domech byly zahájeny ve všech okresech kromě okresu Prachatice.

Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1.až 2. čtvrtletí 2020

Ve většině okresů Jihočeského kraje byl zaznamenán nárůst počtu zahájených bytů, nejvíce na Českokrumlovsku, kde jejich počet vzrostl meziročně více než dvaapůlkrát. Pouze v okresech České Budějovice a Jindřichův Hradec byla zahájená bytová výstavba nižší než ve stejném období minulého roku.

V prvních šesti měsících roku 2020 se na celkovém počtu zahájených bytů v kraji podílel zejména okres České Budějovice (25,3 %), pětina jihočeských bytů byla zahájena na Českokrumlovsku (20,9 %). Nejmenší podíl na zahájené výstavbě v kraji uvedl okres Prachatice (6,5 %), kde bylo zahájeno 81 bytů.

Téměř ve všech okresech Jihočeského kraje převažovala nová výstavba, výjimku tvořil jen okres Tábor, kde byla necelá polovina zahájených bytů zařazena do kategorie změna dokončených staveb.

Podíl zahájených bytů v nových rodinných domech na celkové výstavbě se napříč jihočeskými okresy lišil. Na Prachaticku dosáhl 82,7 %, naopak na Táborsku zaznamenali pouze 41,0 %.

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

V České republice bylo v prvních šesti měsících roku 2020 dokončeno 15 277 bytů a proti stejnému období předchozího roku se dokončená bytová výstavba snížila o 7,0 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů ve čtyřech krajích, nejvíce ve Zlínském (+12,0 %). Největší pokles počtu dokončených bytů oproti 1. pololetí 2019 byl zaznamenán v Ústeckém kraji (−25,3 %).

V Jihočeském kraji bylo v 1. pololetí 2020 dokončeno 856 bytů, jeho podíl na dokončené výstavbě v ČR činil 5,6 %, což ho řadilo na sedmé místo v mezikrajském srovnání. Meziročně bylo v kraji dokončeno o 15,2 % bytů méně.

V jižních Čechách bylo dokončeno 546 bytů v nových rodinných domech, přičemž meziročně došlo k poklesu o 11,1 %. I přesto převažovaly v kraji dokončené byty v nových rodinných domech a jejich podíl na celkové dokončené výstavbě činil téměř dvě třetiny. Výrazný pokles (−34,1 %) byl zaznamenán u počtu dokončených bytů v nových bytových domech, když meziročně bylo dokončeno o 116 bytů tohoto typu méně.

Pouze ve dvou okresech kraje byl zaznamenán meziroční nárůst počtu dokončených bytů, přičemž na Strakonicku se počet dokončených bytů oproti stejnému období předchozího roku zdvojnásobil. Nejvýraznější pokles uvedl okres Prachatice, kde meziročně došlo u dokončené výstavby k propadu o necelou čtvrtinu.

Tab. 2 Dokončené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Tab. 2 Dokončené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Nejvíce se na počtu dokončených bytů v kraji podílel okres České Budějovice (44,5 %), nejmenší podíl byl zaznamenán na Prachaticku (6,8 %). Ve všech okresech Jihočeského kraje převažovala nová výstavba. Dokončené byty, které byly klasifikovány jako změna již dokončených staveb, měly významnější podíl na Písecku (40,7 %).

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech jihočeských okresech, přičemž na Prachaticku byly dokončeny téměř výhradně byty tohoto typu (98,3 %). Naopak v okrese České Budějovice měly tyto byty jen nepatrnou převahu (50,4 %).

Díky dokončení 177 bytů v nových bytových domech na Českobudějovicku dosáhl tento typ výstavby výraznějšího podílu na celkové výstavbě v okrese (46,5 %). Ve třech okresech nebyly dokončeny žádné byty v bytových domech. V okrese Písek významný podíl tvořily byty spadající do kategorie změna dokončených staveb (40,7 %), přestože v absolutních číslech byl větší počet těchto staveb na Strakonicku (32).

 • Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2020 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Dokončené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Další informace:
 • Bytová výstavba v krajích v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450