Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

V důsledku změn ve výkazech se od roku 2020 výstavba bytů dělí na výstavbu novou a změnu dokončených staveb. Byty se dále dělí na výstavbu v nových bytových domech, v nových rodinných domech a výstavbu v nebytových budovách.

Od ledna do září 2020 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 933 bytů, což bylo o 257 bytů více než ve stejném období předchozího roku. Dokončeno bylo 1 261 bytů, došlo tedy k poklesu o 383 bytů než v prvních devíti měsících roku 2019.

Vládní opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou pandemií ovlivnila zejména počty dokončených bytů. Naopak i přes tato opatření došlo u zahájených bytů k neobvyklému nárůstu a hodnota za 3. čtvrtletí byla nejvyšší od roku 2008.

Zahájené byty

V České republice byla za tři čtvrtletí roku 2020 zahájena výstavba 27 152 bytů, což bylo o 6,8 % méně než ve stejném období minulého roku. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů v šesti krajích, přičemž nárůst v Jihočeském kraji byl druhý nejvyšší (+15,3 %). V čele žebříčku se umístil Zlínský kraj, kde se počet zahájených bytů zvýšil o necelých 17 %, největší meziroční propad zaznamenal Liberecký kraj (−34,1 %).

V Jihočeském kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí 2020 zahájena výstavba 1 933 bytů, přičemž meziroční pokles činil 15,3 %. Zahájená bytová výstavba kraje představovala 7,1 % výstavby v celé ČR, což kraj řadilo na 6. příčku v mezikrajském srovnání.

V kraji ve sledovaném období převažovala nová výstavba (64,0 %), nicméně bytů označených jako změna dokončených staveb bylo zahájeno 695 a jejich podíl dosáhl (34,0 %). Významně se na těchto hodnotách podílel okres Prachatice, kde byla zahájena více než polovina těchto bytů v kraji (365). Také ve většině okresů převažovala nová výstavba, pouze na Prachaticku měly převahu změny dokončených staveb, když jejich podíl činil 76,8 %. Na Táborsku podíl těchto bytů dosáhl téměř poloviny ze všech zahájených bytů v okrese (45,1 %).

Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020
Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

nových rodinných domech v Jihočeském kraji bylo v prvních devíti měsících roku 2020 zahájeno 1 027 bytů (meziroční pokles o 7,3 %). V kraji mírně převažovaly tyto byty, když z celkového počtu jich bylo 53,1 %. Výrazný pokles zaznamenala výstavba bytů v nových bytových domech (−43,8 %), kde bylo meziročně zahájeno o 128 bytů méně. Byty v bytových domech byly zahájeny ve všech okresech kromě okresu Prachatice.

Pouze ve třech okresech Jihočeského kraje byl zaznamenán nárůst počtu zahájených bytů, nejvíce na Prachaticku, kde jejich počet vzrostl meziročně více než třikrát. V ostatních okresech byla zahájená bytová výstavba nižší než ve stejném období minulého roku, nejhlubší propad byl v okrese České Budějovice (−29,3 %).

V prvních devíti měsících roku 2020 vykázal největší podíl na celkovém počtu zahájených bytů v kraji okres Prachatice (24,6 %) zejména díky změnám již dokončených staveb. Více než pětina jihočeských bytů byla zahájena na Českobudějovicku (21,6 %). Nejmenší podíl na zahájené výstavbě v kraji uvedl okres Písek (6,7 %), kde bylo zahájeno 129 bytů.

Podíl zahájených bytů v nových rodinných domech na celkové výstavbě kraje se napříč okresy lišil. Na Písecku dosáhl 76,0 %, naopak na Prachaticku zaznamenali pouze 22,3 %.

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí
Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

 

Dokončené byty

V České republice bylo v prvních devíti měsících roku 2020 dokončeno 23 315 bytů a proti stejnému období předchozího roku se dokončená bytová výstavba snížila o 9,4 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů pouze ve dvou krajích, nejvíce v Moravskoslezském (+7,7 %). Největší pokles počtu dokončených bytů oproti 1. až 3. čtvrtletí 2019 byl zaznamenán v Praze (−23,8 %).

V Jihočeském kraji bylo ve třech čtvrtletích roku 2020 dokončeno 1 261 bytů. Podíl kraje na dokončené výstavbě v ČR činil 5,4 %, což ho řadilo na sedmé místo v mezikrajském srovnání. Meziročně bylo v kraji dokončeno o 23,3 % bytů méně, což byl druhý nejhlubší propad.

V jižních Čechách bylo dokončeno 852 bytů v nových rodinných domech, přičemž meziročně došlo k poklesu o 10,4 %. I přesto převažovaly v kraji tyto byty a jejich podíl na celkové dokončené výstavbě činil více než dvě třetiny (67,6 %). Výrazný pokles o více než polovinu byl zaznamenán u počtu dokončených bytů v nových bytových domech, když meziročně bylo dokončeno o 310 bytů tohoto typu méně.

Ve třech okresech kraje byl zaznamenán meziroční nárůst počtu dokončených bytů, přičemž na Písecku se počet dokončených bytů oproti stejnému období předchozího roku zvýšil téměř o polovinu. Nejvýraznější pokles uvedl okres České Budějovice, kde meziročně došlo k propadu počtu dokončených bytů o více než třetinu (−36,4 %).

Tab. 2 Dokončené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020
Tab. 2 Dokončené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

I přes výrazný meziroční propad se na počtu dokončených bytů v kraji nejvíce podílel okres České Budějovice (45,0 %), nejmenší podíl byl zaznamenán na Písecku (6,8 %). Ve všech okresech Jihočeského kraje výrazně převažovala nová výstavba. Dokončené byty, které byly klasifikovány jako změna dokončených staveb, měly významnější podíl na Písecku (27,9 %) a Strakonicku (26,7 %).

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech jihočeských okresech, přičemž na Prachaticku byly dokončeny téměř výhradně byty tohoto typu (91,1 %). Naopak v okrese České Budějovice měly tyto byty jen mírnou převahu (55,1 %).

Díky dokončení 234 bytů v nových bytových domech na Českobudějovicku dosáhl tento typ výstavby výraznějšího podílu na celkové výstavbě v okrese (41,2 %). V okrese Strakonice nebyl dokončen žádný byt v bytovém domě. V okrese Písek významný podíl tvořily byty spadající do kategorie změna dokončených staveb (27,9 %), přestože v absolutních číslech byl větší počet těchto staveb na Strakonicku (35).

 • Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Zahájené byty v Jihočeském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Dokončené byty v Jihočeském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Další informace:
 • Zahájené a dokončené byty v krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2020
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.votrubova@czso.cz
  Tel.: 386 718 450, 737 280 421