Zemřelí podle příčin v letech 2007 až 2016

 

Za 10 let v Jihomoravském kraji zemřelo více než 116 tisíc osob. Příčinou úmrtí poloviny z nich byly nemoci oběhové soustavy, u čtvrtiny to byly novotvary. Podíl zemřelých na novotvary byl v jednotlivých letech relativně stálý, podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy se postupně snižoval. Nejčetnější příčinou úmrtí u mužů i žen je chronická ischemická choroba srdeční a akutní infarkt myokardu.

Český statistický úřad zpracoval publikaci s údaji o zemřelých podle podrobného seznamu příčin úmrtí. Údaje jsou uvedeny za ČR, za jednotlivé kraje a okresy v jejich současném vymezení za období 2007 až 2016 a navazují tak na publikace z minulých let. Příčiny úmrtí jsou zařazeny v souladu s 10. revizí Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN 10) do 20 kapitol (označené římskými číslicemi I. až XX.). Názvy příčin nemocí jsou uvedeny podle aktualizované verze k 1. 1. 2013. Kapitoly I. - XVIII. zahrnují zemřelé na vnitřní příčiny (zemřelé následkem nemoci či tělesné vady) a kapitoly XIX. a XX. zemřelé na vnější příčiny (zemřelé následkem úrazu, otravy, sebepoškození apod.).

Tab. 1 Zemřelí podle příčin úmrtí v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2016Tab. 1 Zemřelí podle příčin úmrtí v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2016

V Jihomoravském kraji zemřelo v letech 2007 až 2016 celkem 116,2 tisíc osob. Mezi příčinami úmrtí dlouhodobě převládají nemoci oběhové soustavy (49,4 % souhrnu zemřelých) a novotvary (25,4 % z počtu zemřelých v letech 2007 až 2016). S velkým odstupem následují nemoci dýchací soustavy (5,5 %), vnější příčiny, poranění a otravy (5,4 % z úhrnu zemřelých) a nemoci trávící soustavy (4,6 %).

Z grafu 1 je patrné, že zatímco podíl zemřelých na novotvary byl v jednotlivých letech sledovaného desetiletí relativně stálý (rozmezí od 24,1 % v roce 2015 po 26,2 % v roce 2014), podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy se postupně snižoval (z 53,1 % v roce 2007 na 44,1 % v roce 2016).

Graf 1 Zemřelí celkem a podle vybraných příčin úmrtí v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2016Graf 1 Zemřelí celkem a podle vybraných příčin úmrtí v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2016

V grafu 2 je znázorněn vývoj podílu dvou nejčastějších příčin úmrtí v kraji podle pohlaví. Zde je zřejmé, že podíl zemřelých na novotvary byl v jednotlivých letech sledovaného desetiletí relativně stálý spíše u žen – rozmezí od 21,5 % v roce 2015 po 23,8 % právě v roce 2016. U mužů spíše kolísal a krajní hodnoty byly zjištěny v roce 2015 (26,7 %) a v roce 2014 (29,1 %).

Podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy, jak již bylo uvedeno za celkové hodnoty, se postupně snižoval - u mužů ze 46,7 % v letech 2007 a 2008 na 40,1 % v roce 2016. U žen z 59,5 % v roce 2007 na 48,1 % v roce 2016.

Graf 2 Zemřelí podle pohlaví a vybraných příčin úmrtí v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2016Graf 2 Zemřelí podle pohlaví a vybraných příčin úmrtí v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2016

Třetí nejčastější příčinou úmrtí u mužů v uvedených 10 letech byly vnější příčiny, poranění a otravy. Výjimkou byl rok 2015, kdy se na třetí místo „dostaly“ nemoci dýchací soustavy (7,0 % úmrtí). V příčinách úmrtí mužů i žen v posledních letech narůstalo zastoupení nemocí nervové soustavy (v roce 2016 2,8 % úmrtí žen a 2,9 % úmrtí mužů) a nemocí endokrinní výživy a přeměny látek (v roce 2015 4,5 % úmrtí žen a 3,3 % úmrtí mužů).

Graf 3 Nejčastější příčiny úmrtí mužů v Jihomoravském kraji – úhrn let 2007 až 2016Graf 3 Nejčastější příčiny úmrtí mužů v Jihomoravském kraji – úhrn let 2007 až 2016

V grafech 3 a 4 jsou uvedeny nejčetnější příčiny úmrtí mužů a žen ve sledovaných 10 letech. U obou pohlaví dominuje chronická ischemická choroba srdeční – u žen byla příčinou 20,9 % všech úmrtí a u mužů 14,9 %. Druhou příčinou v pořadí, shodně opět u obou pohlaví, je akutní infarkt myokardu – u mužů byl příčinou 8,2 % všech úmrtí a u žen 7,1 %. Z nádorových onemocnění je u mužů na celkově třetím místě zhoubný nádor průdušky – bronchu a plíce – 6,3 % všech úmrtí. U žen je třetí nejčetnější příčinou ateroskleróza (kornatění tepen) – 4,9 % všech úmrtí.

Graf 4 Nejčastější příčiny úmrtí žen v Jihomoravském kraji – úhrn let 2007 až 2016Graf 4 Nejčastější příčiny úmrtí žen v Jihomoravském kraji – úhrn let 2007 až 2016

Spíše pro zajímavost lze uvést, že v grafu 3 u mužů na 10. místě v pořadí by měl být uveden údaj o počtu sebevrahů – v letech 2007 až 2016 totiž zvolilo dobrovolný odchod ze života 1 234 mužů, tedy o 57 více, než zemřelo na mozkový infarkt. K vnějším příčinám, poraněním a otravám je třeba dodat, že sebevraždu spáchalo i 262 žen, a dále, že při dopravních nehodách v Jihomoravském kraji za 10 let zemřelo celkem 692 mužů a 236 žen.

Ve struktuře zemřelých podle věku nepřekvapuje skutečnost, že většina zemřelých byla ve vyšších věkových skupinách, 45,8 % z úhrnu zemřelých v letech 2006 až 2017 bylo starší 80 let. Právě postupné zvyšování podílu zemřelých ve věku 80 a více let svědčí o tom, že lidé se dožívají vyššího věku. V roce 2007 tvořili zemřelí v tomto věku 42,1 %, v roce 2015 již 48,7 %, v roce 2016 byl podíl nepatrně nižší, a to 47,1 %.

Tab. 2 Zemřelí podle věkových skupin v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2016Tab. 2 Zemřelí podle věkových skupin v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2016

Tabulka 3 obsahuje úhrn zemřelých podle věkových skupin i podle příčin úmrtí. Z grafu 5 vyplývá, že procento zemřelých ve věkových skupinách do 44 let z celkového počtu zemřelých není nijak vysoké. Vyplývá z něj také fakt, že převažující příčinou úmrtí zemřelých do tohoto věku jsou vnější příčiny, poranění a otravy. U zemřelých ve věku 45 až 69 let jsou převažující příčinou novotvary a u zemřelých ve věku 69 a více let převažují nemoci oběhové soustavy.

Tab. 3 Zemřelí podle věku a příčin úmrtí v Jihomoravském kraji - souhrn let 2007 až 2016Tab. 3 Zemřelí podle věku a příčin úmrtí v Jihomoravském kraji - souhrn let 2007 až 2016

Graf 5 Zemřelí podle věkových skupin a vybraných příčin úmrtí v Jihomoravském kraji
- souhrn let 2007 až 2016
Graf 5 Zemřelí podle věkových skupin a vybraných příčin úmrtí v Jihomoravském kraji - souhrn let 2007 až 2016

Jako doplnění jsou uvedeny souhrny zemřelých za roky 2007 až 2016 podle vybraných příčin úmrtí v členění podle okresů Jihomoravského kraje. Např. v okrese Blansko byl ve srovnání příčin úmrtí s ostatními okresy kraje nejvyšší podíl nemocí oběhové soustavy (55,0 %) a na druhé straně nejnižší podíl zemřelých na novotvary (22,8 %). Naopak v okrese Brno-venkov byl nejvyšší podíl zemřelých na novotvary (26,2 % z úhrnu zemřelých), nejnižší podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy byl v okrese Znojmo (47,0 % z celkového počtu zemřelých). 

Tab. 4 Zemřelí podle příčin úmrtí v okresech Jihomoravského kraje – souhrn let 2007 až 2016Tab. 4 Zemřelí podle příčin úmrtí v okresech Jihomoravského kraje – souhrn let 2007 až 2016

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172