Zařízení sociálních služeb v roce 2018

 

Zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji měla na konci roku 2018 k dispozici více než 8,5 tisíc lůžek, 6 tisíc z nich bylo v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. I když se lůžková kapacita zařízení sociálních služeb postupně zvyšuje, počet žádostí, především o místa v domovech pro seniory, výrazně převyšuje stávající možnosti.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 v zařízeních sociálních služeb poskytováno 333 sociálních služeb. Nejčetnější pobytovou sociální službou byly domovy pro seniory (47 zařízení) a domovy se zvláštním režimem (40 zařízení). V zařízeních sociálních služeb bylo k dispozici celkem 8 514 míst, z tohoto počtu bylo 3 262 míst v domovech se zvláštním režimem (určeno pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění - stařecká, Alzheimerova a ostatní typy demencí), 2 732 míst v domovech pro seniory, 1 137 míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Tab. 1 Zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018
Zdroj: MPSVTab. 1 Zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018

V tabulce 1 je uveden výčet 20 druhů sociálních služeb. Z ambulantních služeb vykázaly nejvyšší počet klientů na konci roku 2018 sociální poradny (31,4 tisíc uživatelů), z pobytových služeb to byly domovy se zvláštním režimem (3 165 klientů) a domovy pro seniory (2 626 klientů). U poloviny z uvedených druhů služeb byl mezi uživateli (klienty) nadpoloviční podíl žen. Tříčtvrtinový podíl žen mezi klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pramení především ze skutečnosti, že ženy se dožívají vyššího věku. Čtyři pětiny žen bylo mezi klienty intervenčního centra a tři pětiny žen tvořily uživatelky nejpočetněji využívané služby, jíž jsou sociální poradny. Naproti tomu v noclehárnách či nízkoprahových denních centrech ženy tvořily pouze pětinu klientů.

Na konci roku 2018 bylo v Jihomoravském kraji 233,8 tisíc osob ve věku 65 a více let. Z tohoto počtu bylo 24,9 tisíc osob ve věku 85 a více let. Proti roku 2009 se počet osob v seniorském věku (osoby ve věku 65 let a více) zvýšil o 51,1 tisíc, z toho počet osob 85letých a starších vzrostl o 7,0 tisíc. Populace kraje bude dál stárnout a v polovině tohoto století by podle projekce počtu obyvatel mělo v kraji být téměř 350 tisíc osob v seniorském věku a počet osob ve věku 85 a více let by měl být proti dnešku téměř trojnásobný.

Za 10 let se kapacita vybraných pobytových zařízení sociálních služeb, uvedených v 1. části tabulky 2, zvýšila o 1 016 míst. V blízké budoucnosti lze očekávat další nárůst požadavků na pobytové sociální služby, služby, které již v současnosti svými kapacitami nestačí pokrýt vznesené požadavky. Počty neuspokojených žádostí o umístění do vybraného typu sociálního zařízení jsou uvedeny v 2. části tabulky 2. Je však třeba uvést, že do roku 2016 nebyl ztotožněn počet žadatelů o umístění s počtem žádostí, neboť žadatel si zpravidla podával víc žádostí o umístění na různá místa, a to nejen v rámci kraje.

Tab. 2 Počet neuspokojených žádostí o umístění do vybraných zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)
Zdroj: MPSVTab. 2 Počet neuspokojených žádostí o umístění do vybraných zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji (k 31. 12.)

Na konci roku 2018 bylo v kraji 5,1 tisíc neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory4,0 tisíc žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem. Z grafu 1 je patrné, že v mezikrajském srovnání Jihomoravskému kraji zůstalo nelichotivé prvenství v počtu neuspokojených žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem (v absolutním vyjádření počtu žádostí). Relativní vyjádření udává, že na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let v kraji v roce 2018 připadlo 17,2 neuspokojených žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem, což byla po Zlínském kraji 2. nejvyšší hodnota.

Graf 1 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2018
Zdroj: MPSVGraf 1 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2018

Příznivější situace v mezikrajském srovnání byla pro Jihomoravský kraj u neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory - počet byl mezi kraji „až“ 4. nejvyšší. V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let připadlo 21,8 neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory, což mezi kraji byla 5. nejnižší, resp. až 10. nejvyšší hodnota. Nejméně příznivý stav v tomto způsobu vyjádření byl ve Středočeském kraji, kde na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let připadlo 38,2 neuspokojených žádostí.

Graf 2 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2018
Zdroj: MPSVGraf 2 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2018

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172