Zařízení sociálních služeb v roce 2017

 

Zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji měla na konci roku 2017 k dispozici více než 8,5 tisíc lůžek, 6 tisíc z nich bylo v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. I když se lůžková kapacita zařízení sociálních služeb postupně zvyšuje, počet žádostí, především o místa v domovech pro seniory, výrazně převyšuje stávající možnosti.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2017 v zařízeních sociálních služeb poskytováno 331 sociálních služeb. Nejčetnější pobytovou sociální službou byly domovy pro seniory (47 zařízení) a domovy se zvláštním režimem (40 zařízení). V zařízeních sociálních služeb bylo k dispozici celkem 8 573 míst, z tohoto počtu bylo 3 282 míst v domovech se zvláštním režimem (určeno pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění - stařecká, Alzheimerova a ostatní typy demencí), 2 740 míst v domovech pro seniory, 1 142 míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Tab. 1 Počet a kapacita vybraných zařízení sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017
Zdroj: MPSVTab. 1 Počet a kapacita vybraných zařízení sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017

Celková kapacita zařízení vybraných pobytových sociálních služeb v Jihomoravském kraji uvedených v tabulce 1 v roce 2017 dosáhla 8 470 míst a za 10 let vzrostla o 1 230 míst. V domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v domovech pro osoby se zdravotním postižením bylo na konci roku 2017 6 970 klientů. Proti roku 2008 byl tento počet o 931 klientů vyšší. Počet klientů azylových domů, chráněného bydlení a týdenních stacionářů byl na konci roku 2017 proti roku 2008 téměř dvojnásobný (1 112 klientů).

Tab. 2 Počet klientů a počet neuspokojených žádostí o umístění vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017
Zdroj: MPSVTab. 2 Počet klientů a počet neuspokojených žádostí o umístění vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017

Na konci roku 2017 bylo v Jihomoravském kraji 229,2 tisíc osob ve věku 65 a více let. Z tohoto počtu bylo 24,6 tisíc osob ve věku 85 a více let. Proti roku 2008 se počet osob v seniorském věku (osoby ve věku 65 let a více) zvýšil o 51,0 tisíc, z toho počet osob 85letých a starších vzrostl o 8,0 tisíc. Populace kraje bude dál stárnout a v polovině tohoto století by podle projekce počtu obyvatel mělo v kraji být téměř 350 tisíc osob v seniorském věku a počet osob ve věku 85 a více let by měl být proti dnešku téměř trojnásobný.

Graf 1 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2017Graf 1 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2017

Graf 2 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žádostí
podle krajů k 31. 12. 2017

Zdroj: MPSVGraf 3 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2017

V blízké budoucnosti lze očekávat další nárůst požadavků na pobytové sociální služby, služby, které již v současnosti svými kapacitami nestačí pokrýt vznesené požadavky. Počty neuspokojených žádostí o umístění do vybraného typu sociálního zařízení jsou uvedeny ve druhé části tabulky 2. Je však třeba uvést, že do roku 2016 nebyl ztotožněn počet žadatelů o umístění s počtem žádostí, neboť žadatel si zpravidla podával víc žádostí o umístění na různá místa, a to nejen v rámci kraje. Ještě v roce 2016 tak patřily počty neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory a žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem mezi kraji k nejvyšším.

Na konci roku 2017 bylo v kraji 7,2 tisíc neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory4,2 tisíc žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem. Z grafu 2 je patrné, že v mezikrajském srovnání Jihomoravskému kraji zůstalo nelichotivé prvenství v počtu neuspokojených žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem (v absolutním vyjádření počtu žádostí). Relativní vyjádření udává, že na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let v kraji v roce 2017 připadlo 18,2 neuspokojených žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem, což byla po Zlínském kraji 2. nejvyšší hodnota.

Příznivější situace v mezikrajském srovnání byla pro Jihomoravský kraj u neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory - počet byl mezi kraji „až“ 3. nejvyšší. V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let připadlo 31,5 neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory, což mezi kraji byla 7. nejnižší, resp. 8. nejvyšší hodnota. Nejméně příznivý stav v tomto způsobu vyjádření byl ve Plzeňském kraji, kde na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let připadlo 40,7 neuspokojených žádostí.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172