Zařízení sociálních služeb v roce 2016

 

Zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji měla na konci roku 2016 k dispozici více než 8,5 tisíc lůžek, 6 tisíc z nich bylo v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. I když se lůžková kapacita zařízení sociálních služeb postupně zvyšovala, počet žádostí, především o místa v domovech pro seniory, výrazně převyšoval stávající možnosti.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 v zařízeních sociálních služeb poskytováno 325 sociálních služeb. Nejčetnější pobytovou sociální službou byly domovy pro seniory (47 zařízení) a domovy se zvláštním režimem (39 zařízení). V zařízeních sociálních služeb bylo k dispozici celkem 8 553 míst, z tohoto počtu bylo 3 136 míst v domovech se zvláštním režimem (určeno pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění - stařecká, Alzheimerova a ostatní typy demencí), 2 879 míst v domovech pro seniory, a 1 166 míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Tab. 1 Počet a kapacita vybraných zařízení sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016
Zdroj: MPSVTab. 1 Počet a kapacita vybraných zařízení sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016

Celková kapacita zařízení vybraných pobytových sociálních služeb v Jihomoravském kraji uvedených v tabulce 1 v roce 2016 dosáhla 8 437 míst a proti roku 2008 vzrostla o 1 197 míst. V domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v domovech pro osoby se zdravotním postižením bylo na konci roku 2016 7 034 klientů. Proti roku 2008 byl tento počet o 995 klientů vyšší. Počet klientů azylových domů, chráněného bydlení a týdenních stacionářů na konci roku 2016 překročil hranici jednoho tisíce (1 078 klientů) a proti roku 2008 se zdvojnásobil.

Tab. 2 Počet klientů a počet neuspokojených žádostí o umístění vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016
Zdroj: MPSVTab. 2 Počet klientů a počet neuspokojených žádostí o umístění vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016

Jako doplnění lze uvést věkové složení obyvatel domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v kraji, i když je k dispozici jen údaj k 31. 12. 2014 – je obsahem grafu 1. Mezi obyvateli domovů pro seniory bylo nejvíce osob ve věku 86 až 95 let (1 259 osob, tj. 42,7 % z celkového počtu), u klientů domovů se zvláštním režimem bylo nejvíce osob ve věku 76 až 85 let – 1 003 osob tvořilo 37,2 % celku.

Graf 1 Obyvatelé vybraných typů zařízení sociální péče v Jihomoravském kraji podle věku k 31. 12. 2014
Zdroj: MPSVGraf 1 Obyvatelé vybraných typů zařízení sociální péče v Jihomoravském kraji podle věku k 31. 12. 2014

Na konci roku 2016 bylo v Jihomoravském kraji 224,0 tisíc osob ve věku 65 a více let. Z tohoto počtu bylo 24,2 tisíc osob ve věku 85 a více let. Proti roku 2008 se počet osob v seniorském věku (osoby ve věku 65 let a více) zvýšil o 45,8 tisíc, z toho počet osob 85letých a starších vzrostl o 7,6 tisíc. Populace kraje bude dál stárnout a v polovině tohoto století by podle projekce počtu obyvatel mělo v kraji být téměř 350 tisíc osob v seniorském věku a počet osob ve věku 85 a více let by měl být proti dnešku téměř trojnásobný.

V blízké budoucnosti lze očekávat další nárůst požadavků na pobytové sociální služby. Služby, které již v současnosti svými kapacitami nestačí pokrýt vznesené požadavky. Počty neuspokojených žádostí o umístění do vybraného typu sociálního zařízení jsou uvedeny ve druhé části tabulky 2. Je však třeba uvést, že není možno ztotožnit počet žadatelů o umístění s počtem žádostí, neboť žadatel si zpravidla podává víc žádostí o umístění na různá místa, a to nejen v rámci kraje.

Na konci roku 2016 bylo v kraji 12,6 tisíc neuspokojených žádostí o umístění do domova pro seniory. Meziročně tento počet vzrostl o 591 žádostí, v porovnání s rokem 2008 byl o 6,1 tisíc žádostí vyšší. V kraji bylo na konci roku 2016 evidováno i 5,2 tisíc žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem, počet byl meziročně vyšší o 549 žádostí, proti roku 2008 vzrostl o 3,8 tisíc žádostí.

Graf 2 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2016
Zdroj: MPSVGraf 2 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2016

I přes možné zkreslení počtu neuspokojených žádostí, jak bylo uvedeno výše, lze provést alespoň informativní mezikrajské srovnání. Z grafu 2 a 3 je patrné, že Jihomoravskému kraji náleží nelichotivé prvenství v počtu neuspokojených žádostí o umístění u obou druhů zařízení nejen v absolutním vyjádření počtu žádostí, ale i v relativním vyjádření, tedy v přepočtu počtu neuspokojených žádostí o umístění na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let.

Graf 3 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2016
Zdroj: MPSVGraf 3 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žádostí podle krajů k 31. 12. 2016

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172