Zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji v roce 2014

 

Zařízení pobytových sociálních služeb v Jihomoravském kraji měla na konci roku 2014 k dispozici více než 8,4 tisíc lůžek, téměř 6 tisíc z nich bylo v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. I když se lůžková kapacita zařízení sociálních služeb postupně zvyšovala, počet žadatelů, především o místa v domovech pro seniory, několikanásobně převyšoval stávající možnosti.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2014 v zařízeních sociálních služeb poskytováno 333 služeb, nejčetnější pobytovou službou byly domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. V zařízeních poskytujících sociální služby bylo k dispozici celkem 8 452 míst, z tohoto počtu bylo 3 028 míst v domovech pro seniory, 2 816 míst v domovech se zvláštním režimem (určeno pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění - stařecká, Alzheimerova a ostatní typy demencí) a 1 262 míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Tab. 1 Vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2014
Zdroj: MPSVTab. 1 Vybrané sociální služby v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2014

Celková kapacita zařízení vybraných pobytových sociálních služeb se od roku 2008 v Jihomoravském kraji zvýšila. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán u počtu míst v domovech se zvláštním režimem, počet míst byl v roce 2014 o 1 075 vyšší. Naproti tomu počet míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením se v průběhu 7 let snížil o 233 míst a v domovech pro seniory poklesl o 71 míst.

Vývoji počtu míst odpovídal i vývoj počtu klientů dané sociální služby. V domovech pro seniory bylo ke konci roku 2014 v Jihomoravském kraji 2 946 klientů, tento počet byl proti konci roku 2008 o 17 osob nižší. Obdobou byl počet osob v domovech se zdravotním postižením – na konci roku 2014 zde bylo 1 239 klientů, což bylo o 135 méně než na konci roku 2008. Ovšem počet klientů domovů se zvláštním režimem byl proti roku 2008 o 995 osob vyšší a dosáhl počtu 2 697 osob.

Tab. 2 Vývoj ve vybraných sociálních službách v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.)
Zdroj: MPSVTab. 2 Vývoj ve vybraných sociálních službách v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.)

Spíše pro zajímavost lze uvést věkové složení obyvatel domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v kraji, a to k 31. 12. 2014 – je obsahem grafu 1. Mezi obyvateli domovů pro seniory bylo nejvíce osob ve věku 86 až 95 let (1 259 osob, tj. 42,7 % z celkového počtu), u klientů domovů se zvláštním režimem bylo nejvíce osob ve věku 76 až 85 let – 1 003 osob tvořilo 37,2 % celku.

Graf 1 Obyvatelé vybraných typů zařízení sociální péče v Jihomoravském kraji podle věku k 31. 12. 2014
Zdroj: MPSVGraf 1 Obyvatelé vybraných typů zařízení sociální péče v Jihomoravském kraji podle věku k 31. 12. 2014

Na konci roku 2014 bylo v Jihomoravském kraji 213,2 tisíc osob ve věku 65 a více let. Z tohoto počtu bylo 22,7 tisíc osob ve věku 85 a více let. Proti roku 2001 se počet osob v seniorském věku (osoby ve věku 65 let a více) zvýšil o 50,4 tisíc, z toho počet osob 85letých a starších vzrostl o 9,3 tisíc. Populace kraje bude dál stárnout a v polovině tohoto století by podle projekce počtu obyvatel mělo v kraji být téměř 350 tisíc osob v seniorském věku a počet osob ve věku 85 a více let by měl být proti dnešku trojnásobný.

Tato čísla o předpokládaném navyšování počtu osob v seniorském věku jsou uvedena především proto, že v blízké budoucnosti lze očekávat nárůst požadavků na sociální služby. Služby, které již v současnosti svými kapacitami nestačí pokrýt vznesené požadavky. Počty neuspokojených žádostí o umístění do vybraného typu sociálního zařízení jsou uvedeny v poslední části tabulky 2. Na konci roku 2014 bylo v kraji 12,7 tisíc neuspokojených žadatelů o umístění do domova pro seniory (od roku 2008 se počet zvýšil o 6,2 tisíc žádostí) a 5,0 tisíc žadatelů o umístění do domova se zvláštním režimem (nárůst o 3,6 tisíc žádostí).

Mezikrajské srovnání, jak je patrné z grafu 2 a 3, Jihomoravskému kraji přináší nelichotivé prvenství v počtu neuspokojených žádostí o umístění u obou druhů zařízení. V relativním vyjádření, tedy v přepočtu počtu neuspokojených žádostí o umístění na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let, byla situace horší pouze u domovů pro seniory ve Zlínském kraji. Zde na 1 000 osob v seniorském věku připadlo 60,6 neuspokojených žádostí o umístění, v Jihomoravském kraji to bylo v přepočtu „pouze“ 59,4 těchto žádostí.

I když Jihomoravský kraj v roce 2014 disponoval nejvyšším počtem míst v domovech se zvláštním režimem, přepočtený počet neuspokojených žádostí o umístění do domova se zvláštním režimem na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let byl mezi kraji nejvyšší (23,7).

Graf 2 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žadatelů podle krajů k 31. 12. 2014
Zdroj: MPSVGraf 2 Místa v domovech pro seniory a počty neuspokojených žadatelů podle krajů k 31. 12. 2014

Graf 3 Místa v domovech se zvláštním režimem a počty neuspokojených žadatelů
podle krajů k 31. 12. 2014
Zdroj: MPSV

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172