Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

Na výzkum a vývoj bylo v Jihomoravském kraji v roce 2018 vynaloženo 16,5 mld. Kč, což byla mezi kraji po Praze druhá nejvyšší částka. Objem nákladů tvořil téměř 3 % vytvořeného hrubého domácího produktu v kraji, podíl byl mezi kraji nejvyšší.

V roce 2018 mělo přístup k internetu téměř 81 % domácností v kraji, za 10 let se tento podíl zvýšil o 30 procentních bodů. Internet denně nebo téměř denně používají dvě třetiny obyvatel kraje starších 16 let.

 

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2018 zabývalo 74 969 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2017 se zvýšil o 7,5 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 102,8 miliardy korun, proti roku 2017 vzrostly téměř o 14 %. Více než pětinový relativní nárůst byl zaznamenán v Olomouckém a v Plzeňském kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž byla v roce 2018 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem na těchto výdajích v České republice přibližně 16 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (2,9 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují téměř 2,7 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském a Ústeckém kraji se podíl pohybuje kolem 0,3 %.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 57,4 mld. Kč, z toho více než čtvrtina (28,3 %) v hl. m. Praze a dále 19,1 % ve Středočeském kraji a 14,7 % v Jihomoravském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo 35 mld. Kč, tedy o 3,8 mld. více než v roce 2017. Největší část prostředků (15,9 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 10,0 mld. Kč získaly ústavy Akademie věd ČR a 4,5 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 na VaV vynaloženo 16,5 mld. Kč, oproti minulému roku to bylo o 1,0 mld. Kč více. Relativní nárůst ve výši 6,4 % byl ale mezi kraji po Zlínském kraji druhý nejnižší. Bylo již uvedeno, že kraj se na republikovém celku podílel 16 %. Celková částka v kraji tvořila 2,9 % regionálního hrubého domácího produktu vytvořeného v kraji. Hodnota podílu byla mezi kraji nejvyšší.

Největší část výdajů na VaV v Jihomoravském kraji byla určena pro podnikatelský sektor provádění, v roce 2018 sem mířilo 54,9 % výdajů, do sektoru vyššího odborného a vysokého školství 33,2 %. Na pracovištích VaV Jihomoravského kraje bylo zaměstnáno 13 772 zaměstnanců (přepočtené osoby), meziročně se jejich počet zvýšil o 753 osob. 

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2018

Podrobnější informace za Jihomoravský kraj naleznete v komentáři  Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji v roce 2018.

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 192,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 48,1 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji. 

Počítač má doma 78 % českých domácností, tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste však využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se alespoň jeden takový počítač nacházel ve dvou třetinách domácností.

Internet v České republice používá 81 % osob starších 16 let. Každý den se k síti připojovalo 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na současných 39 %.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %, nejvíce to bylo v Praze (83,6 %), nejméně v Ústeckém kraji (73,9 %). Roste podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2018 jej používalo v hlavním městě Praze 66,3 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (63,2 % uživatelů v roce 2018) či Karlovarský (59,6 %).

Internetové bankovnictví využívá v České republice 63 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se také podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v současné době je to téměř 60 %.

V Jihomoravském kraji se činnostmi v oblasti ICT v roce 2017 zaobíralo 27,8 tisíc osob (fyzické osoby), jejich počet meziročně vzrostl o 1,4 tisíc, tj. o 5,1 %. Téměř tři pětiny z nich (57,0 %) tvořili manažeři, inženýři a ICT specialisté, zbývající část pracovníků v oblasti ICT v kraji tvořili technici, mechanici a opraváři.

Graf 2 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajůGraf 2 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

Podle výsledků šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech bylo 78 % domácností v Jihomoravském kraji v roce 2018 vybaveno osobním počítačem a téměř 81 % domácností mělo přístup k internetu.

Internet v Jihomoravském kraji používá 79 % osob starších 16 let (za uživatele internetu je považován jednotlivec, který použil internet v posledních 3 měsících doma, v zaměstnání, ve škole či jinde). V absolutním vyjádření se jedná o 769 tisíc osob, proti roku 2011 se podíl uživatelů internetu zvýšil o 10,9 procentních bodů. Denně nebo téměř denně používalo internet v kraji 66,1 % osob starších 16 let.

Nejvýraznější změnou v oblasti využívání informačních technologií je nárůst uživatelů internetu na mobilním telefonu. Zatímco v roce 2010 bylo v kraji v populaci osob ve věku 16 a více let pouze 3,9 % držitelů této technologie, v roce 2018 to bylo již 54,2 %.

Podrobnější informace za Jihomoravský kraj naleznete v komentáři Počítače a internet v domácnostech 2018.

Další poznatky z těchto oblastí (včetně grafů, kartogramů, komentářů a podrobné metodiky) můžete získat v loni vydané samostatné publikaci Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v letech 2007 až 2017

Kontakt:

Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172