Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

Připravili jsme podrobný pohled na oblast výzkumu, vývoje a informačních technologií prostřednictvím statistických ukazatelů, které je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2016 je také zobrazen vývoj v posledních letech tak, jak to umožňují disponibilní a dostatečně spolehlivé zdroje dat. Touto oblastí se budeme v letošním roce podrobněji zabývat, protože chápeme snahu našich uživatelů získat informace potřebné pro přípravu koncepčních a dalších materiálů. Začali jsme připravovat samostatnou publikaci Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání“, která bude obsahovat nejen data, ale také podrobnou metodiku a stručný komentář. Vzhledem k tomu, že chceme, aby tato publikace zahrnovala komplexní údaje za rok 2017, bude vydána v polovině března 2019.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2016 zabývalo 65 783 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, ale v roce 2016 došlo k meziročnímu poklesu o 650 osob, přičemž pokles byl zaznamenán v polovině krajů. Třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, jedna pětina v Jihomoravském kraji. V devíti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2016 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 80,1 miliardy korun, proti roku 2011 vzrostly o více než jednu čtvrtinu. Nejvýraznější relativní nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina (80,5 %) a ve Středočeském kraji (76,0 %). V roce 2016 byl však proti roku 2015 zaznamenán pokles o 9,6 %. K poklesu došlo ve většině krajů, nárůst byl zaznamenán pouze v kraji Středočeském, Jihočeském, Libereckém a Zlínském.

Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je Praha, v níž byla v roce 2016 realizována třetina celkových výdajů, konkrétně 27,6 mld. Kč. Za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, ve kterých díky evropské podpoře vyrostlo několik nových výzkumných center. Dohromady bylo v těchto dvou krajích v roce 2016 vydáno na výzkum a vývoj 26,1 mld. Kč.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru. Šlo o 49 mld. Kč, z toho téměř čtvrtina (23,4 %) v hl. m. Praze a zhruba stejný podíl - 18 % v Jihomoravském a Středočeském kraji.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016 Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2016

V Jihomoravském kraji:

  • byl nejvyšší objem výdajů na VaV zaznamenán v roce 2015, 17,7 mld. Kč představovalo 20,0 % republikového celku,
  • skutečnost roku 2016 ve výši 15,0 mld. Kč byla meziročně o 15,4 % nižší, 2. příčka v mezikrajském srovnání ale kraji patří již 12 let,
  • podíl výdajů na VaV na objemu regionálního HDP dosáhl 2,9 %, byl mezi kraji nejvyšší a o 1,2 bodu přesáhl republikový průměr.

 

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2016 zabývalo 185,3 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 47,8 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2016 dosáhl v republikovémprůměru 75,4 %, nejvíce to bylo v Praze (80,8 %), nejméně v Olomouckém kraji (67,3 %).Roste také podíl osob, které užívají internet namobilním telefonu. V roce 2016 jej používalo v hlavním městě Praze přes 54,6 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobně velký vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (48,0 % uživatelův roce 2016) či Karlovarský (47,8 %).

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu v krajíchGraf 2 Domácnosti s připojením k internetu v krajích

Graf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajíchGraf 3 Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu v krajích

V Jihomoravském kraji:

  • jako IT odborníci pracovalo v roce 2016 celkem 28,6 tisíc osob, jejich počet meziročně vzrostl o 3,9 tisíc a mezi kraji byl po Praze 2. nejvyšší,
  • v roce 2016 se studiu informatiky na vysoké škole věnovalo 1 498 studentů, což byl mezi kraji 4. nejvyšší počet,
  • 77,4 % domácností disponovalo připojením k internetu, podíl byl mezi kraji 5. nejvyšší,
  • podíl 39,4 % jednotlivců používajících internet v mobilu patřil v mezikrajském srovnání spíše k průměru, od roku 2013 se ale podíl zvýšil téměř o 20 procentních bodů.