Výsledky SLDB 2011 v regionálním pohledu - vzdělanostní struktura

 

Podle výsledků sčítání lidu v Jihomoravském kraji mělo 31 % obyvatelstva ve věku 15 a více let nejméně maturitu a téměř 15 % obyvatelstva absolvovalo vysokou školu.

V Jihomoravském kraji mělo ke dni sčítání (26. 3. 2011) obvyklý pobyt 1,16 mil obyvatel. Z tohoto počtu bylo 1 000,7 tisíc osob ve věku 15 a více let. Z výsledků sčítání lidu je možno charakterizovat vzdělanostní strukturu obyvatelstva z různých pohledů, a to až do úrovně obcí.

Celkem 17,6 % obyvatel Jihomoravského kraje ve věku 15 a více let mělo základní vzdělání; 32,3 % obyvatel vykázalo střední vzdělání bez maturity včetně vyučení; 26,9 % obyvatel mělo střední vzdělání s maturitou; nástavbové studium či vyšší odborné vzdělání absolvovalo 4,1 % obyvatel kraje; 14,6 % obyvatel získalo vysokoškolské vzdělání; bez vzdělání bylo 0,4 % obyvatel a u 4,2 % obyvatel kraje nebylo vzdělání zjištěno.

Graf 1 Struktura obyvatel Jihomoravského kraje ve věku 15 a více let podle vzděláníZ grafu 1 jsou zřejmé rozdíly vzdělanostní struktury mezi muži a ženami. Nejmarkantnější rozdíl je u podílu osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučení (39,0 % mužů vs. 26,0 % žen), resp. u podílu osob se základním vzděláním vč. neukončeného (22,2 % u žen proti 12,6 % u mužů). Oproti minulosti se snížil rozdíl mezi pohlavími u podílu vysokoškoláků, v roce 2011 mělo v Jihomoravském kraji vysokoškolské vzdělání 16,2 % mužů a 13,2 % žen.

Z přehledu vzdělanostní skladby obyvatel podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) vyplývá dominantní postavení Brna – na jedné straně nejvyšší podíl osob s vysokoškolským vzděláním (23,6 %) a osob s úplným středním vzděláním s maturitou vč. nástavbového (34,3 %), na straně druhé nejnižší podíl osob se základním vzděláním (12,9 %) a osob vyučených (23,2 %). Pro úplnost – nejvyšší podíl osob se základním vzděláním byl zjištěn v SO ORP Mikulov (24,0 %) a Znojmo (23,0 %); nejvyšší podíl osob vyučených v SO ORP Moravský Krumlov (41,6 %) a Pohořelice (41,0 %). Nejvyšší podíl vysokoškoláků byl po Brně v SO ORP Kuřim (17,8 %) a Šlapanice (16,1 %). Obecně platí, že výraznější podíl osob s vyšším stupněm vzdělání se nachází ve správních obvodech v zázemí města Brna.

Tab. 1 Obyvatelstvo Jihomoravského kraje ve věku 15 a více let podle vzdělání a správních obvodů ORP
Zdroj. SLDB 2011


Podle výsledků zobrazených v grafu 2 je možno konstatovat, že s rostoucí velikostní skupinou obce roste vzdělanost obyvatel. Příkladem může být podíl osob s úplným středním vzděláním s maturitou, jenž se zvyšuje napříč celého spektra velikostních skupin obcí (od 24,1 % v nejmenších obcích až po 34,3 % v Brně). Podobně podíl osob s vysokoškolským vzděláním, který se zvyšuje od 6,0 % v malých obcích po 23,6 % v Brně (výjimku tvoří okresní města, kde je podíl vysokoškoláků nižší než v obcích s počtem obyvatel 10 až 20 tisíc).

Graf 2 Struktura obyvatel Jihomoravského kraje ve věku 15 a více let podle vzdělání a podle velikostních skupin obcíZe vztahu vzdělanostní skladby a věku je třeba zmínit 2 hraniční skupiny. Na jedné straně osoby se základním vzděláním vč. neukončeného - ty byly očekávaně nejčetnější ve věkové skupině 15 až 19 let (studenti, učni). Dále tento typ vzdělání měl spolu s vyučenými vysoké zastoupení v generaci obyvatel starších 60 let. Na straně druhé se prakticky opačná situace objevila v zastoupení vyššího vzdělání a vysokoškolského vzdělání, kde je zřejmé vyšší zastoupení této úrovně vzdělání především v mladších věkových skupinách.

Tab. 2 Obyvatelstvo Jihomoravského kraje ve věku 15 a více let podle vzdělání a věkových skupin
Zdroj. SLDB 2011


Vztah věkového složení a vzdělání je dokladem generačního vývoje společenského vnímání vzdělání. Po standardu základního vzdělání poválečné generace následovala preference středního vzdělání bez maturity, v následujících generacích byla standardem maturita, cílem současné generace je získat vyšší a vysokoškolské vzdělání.

Graf 3 Struktura obyvatel Jihomoravského kraje ve věku 15 a více let podle vzdělání a věkových skupinUžší skupinou obyvatelstva jsou ekonomicky aktivní osoby (zaměstnaní i nezaměstnaní). Mezi nimi z hlediska vzdělání tvořily téměř stejný díl osoby s úplným středním vzděláním s maturitou včetně vyššího odborného a nástavbového studia a osoby se středním vzděláním bez maturity vč. vyučení (36,3 %, resp. 36,0 % %). Celkem 19,8 % ekonomicky aktivních osob mělo vysokoškolské vzdělání.

Z pohledu odvětví ekonomické činnosti jsou zajímavé obory stavebnictví, dopravy či ubytování a stravování, v nichž byla nadpoloviční většina osob vyučených. Na druhé straně v oboru informačních a komunikačních činností, profesních a vědeckých činností či ve vzdělávání měla nadpoloviční většina osob vysokoškolské vzdělání.

Tab. 3 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Jihomoravského kraje podle vzdělání a odvětví ekonomické činnosti
Zdroj. SLDB 2011

Spíše jako doplnění je uvedeno složení obyvatelstva podle vzdělání a náboženského vyznání. Jako doplnění především proto, že v otázce víry velká část obyvatel kraje, a to 41,7 % obyvatel starších 15 let, využila zákonem danou možnost odpověď neuvádět. Ze zbylé části obyvatel ve věku 15 a více let bylo 28,3 % bez vyznání a 30,0 % bylo věřících (hlásících se k církvi či nehlásících se k žádné církvi).

Přesto je možno konstatovat, že se vzrůstajícím stupněm dosaženého vzdělání se zvyšuje i podíl osob bez vyznání, zvyšuje se ovšem i podíl osob věřících, nehlásících se k žádné církvi. Na druhé straně s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání klesal podíl těch, kteří na otázku náboženství neodpověděli.

Tab. 4 Obyvatelstvo Jihomoravského kraje ve věku 15 a více let podle vzdělání a náboženského vyznání
Zdroj. SLDB 2011

Graf 4 Struktura obyvatel Jihomoravského kraje ve věku 15 a více let podle vzdělání a náboženského vyznáníKontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
mail: karel.adam@czso.cz
tel. 542 528 172