Výsledky SLDB 2011 v regionálním pohledu - vysokoškoláci

 

V Jihomoravském kraji uvedlo ve sčítacím formuláři 146,8 tisíc osob jako nejvyšší dosažený stupeň vzdělání vzdělání bakalářské, magisterské nebo doktorské. Tento počet staví dlouhodobě Jihomoravský kraj na druhou příčku ve srovnání s ostatními kraji (prvenství drží Praha). Během let se však změnil poměr mezi počtem vysokoškolsky vzdělaných mužů a žen. Zatímco v populaci dnešních pětatřicátníků a starších osob převládá počet vysokoškoláků nad vysokoškolačkami, nyní mezi „čerstvými“ absolventy vysokých škol převažují ženy.

Vysoké školy představují nejvyšší úroveň vzdělávacího systému v České republice. Nabízejí akreditované studijní programy tří typů – bakalářské, magisterské a doktorské a také celoživotní vzdělávání. Síť vysokých škol byla tvořena veřejnými a státními školami a po přijetí zákona umožňujícího vznik soukromých škol se počet vysokých škol postupně navyšoval. Ve školním roce 2011/2012 působilo v České republice celkem 26 veřejných, 45 soukromých a 2 státní vysoké školy.

S rostoucím počtem vysokých škol bylo umožněno většímu počtu osob s ukončeným středoškolským vzděláním přihlásit se k dalšímu studiu. Na vysokých školách veřejných a soukromých studovalo ve školním roce 2011/2012 celkem 353,5 tisíce studentů českého státního občanství, což je téměř dvojnásobný počet v porovnání se školním rokem 2000/2001.

Jihomoravský kraj je v mezikrajském srovnání krajem s druhým největším počtem vysokých škol. Ve školním roce 2000/2001 bylo možné studovat na 7 vysokých školách, z nich byly 2 státní. Nyní si již zájemci o získání akademického titulu mohou vybírat mezi nabízenými obory na 14 vysokých školách, z nich je 8 soukromých. Ve školním roce 2011/2012 studovalo na jihomoravských vysokých školách 71,3 tisíce studentů českého státního občanství.

Sčítání lidu, domů a bytů poskytuje obraz, kromě jiných důležitých informací, o vzdělanostní úrovni obyvatelstva. V průběhu deseti let, tj. období mezi jednotlivými roky, ve kterých se uskutečnila poslední sčítání lidu, domů a bytů, se struktura obyvatel podle dosaženého nejvyššího vzdělání změnila - počet obyvatel s nejnižším vzděláním poklesl ve prospěch osob s vyšším a vysokoškolským vzděláním a vyrovnával se rozdíl v počtu vysokoškolsky vzdělaných mužů a žen.

Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob z počtu obyvatel starších 15 let dosahuje v České republice 12,5 %. V mezikrajském porovnání se tento podíl pohybuje od 7,0 % v Karlovarském kraji do 23,6 % v Hlavním městě Praze; podíl Jihomoravského kraje je druhý nejvyšší (14,7 %).

Podíl osob s vysokoškolským vzděláním na obyvatelstvu ve věku 15 a více letV Jihomoravském kraji při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 uvedlo ve sčítacím formuláři 146,8 tisíc osob vysokoškolské vzdělání, v tom bylo 78,6 tisíc mužů (16,2 % z mužů ve věku 15 a více let) a 68,2 tisíc žen (13,2 % z žen ve věku 15 a více let).


Osoby s vysokoškolským vzděláním a jejich podíl na obyvatelstvu ve věku 15 a více let
v Jihomoravském kraji


Dostupnost získání vysokoškolského vzdělání se odráží v postupném nárůstu počtu osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Tento trend v posledních dvou desetiletích je patrný z porovnání počtu absolventů vysokých škol podle věku. V roce 2011 představoval jejich počet ve věkové skupině ve 25-29 let 24,0 tisíc osob, ve věkové skupině 45-49 let byl tento počet téměř poloviční. Na vyšší četnosti osob s vysokoškolským vzděláním ve věkové skupině 25-29 let se podílely ženy, kterých bylo téměř o 3 tisíce více než mužů a v této věkové skupiny tvořily 55,8 % osob s vysokoškolským vzděláním. Ve věkové skupině 45–49 let byl podíl vysokoškolaček pouze 44,3 %. Zpracováním výsledků SLDB 2011 byla zjištěna početní převaha vysokoškolsky vzdělaných žen nad muži u nejmladších věkových skupin, tzn. od 15 do 34 let. Rostoucí zájem žen o získání co nejvyššího stupně vzdělání potvrzuje také fakt, že počet 13,4 tisíce žen s diplomem ve věkové skupině 25-29 let je o pětinu vyšší v porovnání s počtem vysokoškolaček ve věkové skupině 30-34 let a o 70,6 % v porovnání s počtem vysokoškolaček ve věkové skupině 35-39 let.

Podíl mužů s vysokoškolským vzděláním na vysokoškolsky vzdělaných osobách postupně klesá u mladších věkových skupin - ve věkových skupinách 55-64 let tvořili muži vysokoškoláci více jak 60 % osob s vysokoškolským vzděláním, ve věkových skupinách 35-54 let již tuto hranici nedosáhli a ve věkových skupinách do 34 let v tomto podílu převažují vysokoškolačky.

Počet osob s vysokoškolským vzděláním podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Ve struktuře vystudovaných oborů převládají u mužů technické vědy a technické obory (23,7 tisíc osob) a u žen příprava učitelů a pedagogika (17,3 tisíce osob). Zatímco v posledních 20-30 letech mají uchazeči o studium některých oborů jako je informatika, obchod, řízení a správa vyšší zájem i s ohledem na lepší uplatnění na trhu práce, tak jsou obory, ve kterých se počty absolventů ve větším rozsahu nenavyšovaly – architektura a stavebnictví, bezpečnostní služby nebo vědy o neživé přírodě. Naopak počet vysokoškoláků s diplomem z oboru zemědělství, lesnictví a rybolov klesá.

Z celkového počtu 68,2 tisíc vysokoškolaček jich bylo ke dni sčítání 73,9 % ekonomicky aktivních a své uplatnění nacházely především v odvětvích vzdělávání, zdravotní a sociální péče a ve veřejné správě. Počet nezaměstnaných vysokoškolsky vzdělaných žen dosáhl 2,3 tisíce, což představuje 4,6 % z počtu ekonomicky aktivních vysokoškolaček. Nejpočetnější skupinou nezaměstnaných vysokoškolaček jsou ženy, které vystudovaly společenské vědy a vědy o lidském chování a přípravu učitelů a pedagogiku, tzn. nejsilněji zastoupené obory studia. Nejvyšší specifická míra nezaměstnanosti vysokoškolaček (podíl počtu vybrané skupiny nezaměstnaných na shodně vymezené pracovní síle v procentech) byla zjištěna u vysokoškolaček, které vystudovaly obor umění a obchod, řízení a správu.

Z celkového počtu 78,6 tisíc vysokoškolsky vzdělaných mužů jich bylo 63,1 tisíc ekonomicky aktivních (80,2 %), Vysokoškoláci – muži jsou zaměstnaní zejména v odvětvích informační a komunikační činnosti, vzdělávání a veřejná správa a obrana. Počet nezaměstnaných vysokoškolsky vzdělaných mužů činil 2,4 tisíce osob, nejvyšší specifická míra nezaměstnanosti byla zjištěna u absolventů oboru bezpečnostní služby a dále pak sociální péči, což je obor, který vystudoval nejmenší počet mužů.

Osoby s vysokoškolským vzděláním v Jihomoravském kraji podle oboru vysokoškolského vzdělání


Podrobné údaje za Jihomoravský kraj: Obyvatelstvo podle SLDB 2011 - Jihomoravský kraj

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel. 542 528 230