Výsledky SLDB 2011 v regionálním pohledu - vyjížďka za prací a do škol

 

Podle výsledků sčítání lidu v Jihomoravském kraji za prací z obce svého bydliště vyjíždělo více než 136 tisíc osob, 109 tisíc zaměstnaných mělo místo pracoviště v obci svého pobytu. Do škol vyjíždělo z obce bydliště 49 tisíc žáků a studentů, dalších 45 tisíc žáků dojíždělo či docházelo do školy v obci
svého bydliště. Úhrnná bilance dojížďky do zaměstnání a do škol Jihomoravském kraji je kladná. Největším centrem dojížďky v kraji je Brno.

Sčítání lidu je jediným zdrojem, který v desetiletých cyklech poskytuje údaje o vyjížďce a dojížďce za prací a do škol. Podle metodiky jsou mezi „vyjíždějící celkem“ zařazeny všechny osoby, které pracují či studují v jiném domě, než mají obvyklý pobyt. Rozhodující je tedy zjištění adresy zaměstnání nebo školy. Vyjíždějící potom podle bližšího určení vyjíždí buď v rámci obce obvyklého pobytu, nebo do jiné obce okresu, může vyjíždět do jiného okresu v kraji, do jiného kraje nebo do zahraničí. V úvodu je ale třeba uvést, že u některých zaměstnaných a studentů a žáků nebylo místo pracoviště či školy zjištěno.

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

V Jihomoravském kraji bylo ke dni sčítání 511,8 tisíc zaměstnaných osob. Z 335,8 tisíc zaměstnaných se zjištěným místem pracoviště (bez 9,2 tisíc pracujících studentů a učňů) 136,3 tisíc vyjíždělo za prací z obce bydliště (40,6 %) a 109,0 tisíc zaměstnaných dojíždělo či docházelo za prací v rámci obce svého bydliště. Z domu pracovalo 90,6 tisíc zaměstnaných, zde jsou ale zařazeni i zaměstnaní bez stálého pracoviště. U třetiny zaměstnaných místo pracoviště nebylo zjištěno.

Tab. 1 Základní ukazatele vyjížďky do zaměstnání v Jihomoravském kraji podle okresů
Zdroj. SLDB 2011


Dvě pětiny zaměstnaných osob se zjištěným místem pracoviště tak v Jihomoravském kraji vyjížděly za prací mimo obec svého bydliště. Z okresů v kraji byl nejvyšší podíl vyjíždějících za prací zjištěn v okrese Brno-venkov (66,2 % ze zaměstnaných se zjištěným místem pracoviště).

Graf 1 Vyjížďka z obce bydliště v Jihomoravském kraji (podíl vyjíždějících z obce ze zjištěných hodnot)


Největší skupinu zaměstnaných vyjíždějících za prací v Jihomoravském kraji tvořili vyjíždějící do jiného okresu kraje, 62,3 tisíc osob tvořilo 45,7 % vyjíždějících. Vyjíždějících do jiné obce okresu bylo 56,2 tisíc, tj. 41,3 % vyjíždějících. Nejvyšší podíl vyjíždějících do jiných obcí okresu byl zaznamenán v okrese Hodonín (61,3 %). V okrese Brno-venkov byl zjištěn nejvyšší podíl vyjíždějících do jiného okresu kraje (68,1 %). Do zahraničí za prací vyjíždělo 5,4 tisíc osob, z toho bylo 1,5 tisíc z Brna-města a 1,3 tisíc z okresu Znojmo.

Z Jihomoravského kraje do jiných krajů za prací vyjíždělo 12,3 tisíc osob (9,1 % vyjíždějících se zjištěným místem pracoviště). Nejvyšší počet vyjíždějících z Jihomoravského kraje mířilo do Prahy, a to 3,3 tisíc osob. Kraje sousedící s Jihomoravským krajem je možno uvést v pořadí podle počtu osob, které do něho právě z Jihomoravského kraje za prací vyjížděli – do Zlínského kraje 2,9 tisíc osob, do Kraje Vysočina 2,3 tisíc vyjíždějících, do Olomouckého kraje 1,3 tisíc osob, do Pardubického 0,7 tisíc osob a do Jihočeského kraje vyjíždělo 0,3 tisíc osob. Do ostatních krajů ČR z Jihomoravského kraje za prací vyjíždělo 1,5 tisíc osob.

Graf 2 Vyjížďka do zaměstnání z obce bydliště podle použitého dopravního prostředku (včetně kombinace) v okresech Jihomoravského kraje


Z grafu 2 je patrné, že ve všech okresech kraje je nejvyužívanějším prostředkem k dopravě za prací mimo obec automobil. Samostatně či v kombinaci s jiným dopravním prostředkem ho v kraji využívalo 55,0 % vyjíždějících z obce. Čas strávený vyjížďkou do zaměstnání je výsledkem vzdálenosti obce pracoviště od obce obvyklého pobytu a zvoleného dopravního prostředku. Největší část, a to 34,3 % vyjíždějících z obce, cestou stráví 15 až 29 minut. Je zde však i 11,6 % vyjíždějících, kteří cestou do zaměstnání stráví hodinu a více. Denně za prací z obce v kraji vyjíždí 85 % vyjíždějících, stejný podíl denní frekvence je i u dojíždějících do obce za prací.

Tab. 2 Základní ukazatele dojížďky do zaměstnání v Jihomoravském kraji podle okresů
Zdroj. SLDB 2011


Do obcí v Jihomoravském kraji za prací přijíždělo 134,0 tisíc zaměstnaných. Počty dojíždějících z jiné obce okresu (41,9 % dojíždějících) a z jiného okresu kraje (46,5 %) jsou shodné s výše uvedenými počty vyjíždějících. Do kraje však za prací přijíždí 15,5 tisíc osob z jiných krajů ČR, nejvíce z Kraje Vysočina (4,5 tisíc), Zlínského (3,4 tisíc) a Olomouckého kraje (3,0 tisíc).

V tabulce 2 je uvedeno saldo dojížďky za prací jako rozdíl počtu dojíždějících do obce a vyjíždějících z obce za prací. V tomto případě je v Jihomoravském kraji počet dojíždějících do kraje nižší než počet z kraje vyjíždějících, a to o 2,2 tisíc osob. Z okresů Jihomoravského kraje bylo kladné saldo dojížďky do zaměstnání pouze v Brně-městě. Ovšem ve vztahu Jihomoravského kraje k vyjížďce a dojížďce za prací do ostatních krajů, resp. z ostatních krajů, je situace opačná – počet dojíždějících do kraje za prací je vyšší než počet z kraje vyjíždějících, a to o 3,2 tisíc osob.

Vyjížďka a dojížďka do škol

V Jihomoravském kraji bylo v době sčítání 172,4 tisíc žáků, studentů a učňů. Ze 113,5 tisíc žáků a studentů, u nichž bylo zjištěno místo školy, 45,3 tisíc osob vyjíždělo či docházelo do školy v rámci obce a 49,0 tisíc osob vyjíždělo z obce bydliště. Z vyjíždějících z obce 22,0 tisíc osob vyjíždělo do jiného okresu kraje a 19,4 tisíc do jiné obce v okrese. Do škol mimo území Jihomoravského kraje vyjíždělo 7,6 tisíc studentů (6,6 tisíc do jiných krajů a 1,0 tisíc do zahraničí). V rámci ČR nejvíce studentů mířilo do Zlínského kraje (1,6 tisíc), do Olomouckého kraje (1,3 tisíc) a do Prahy (1,2 tisíc studentů).

Tab. 3 Dojížďka do škol podle typu v okresech v Jihomoravském kraji
Zdroj. SLDB 2011


Do škol v kraji dojíždělo 68,4 tisíc osob, 27,0 tisíc z nich (39,5 %) přijíždělo z jiného kraje. Nejpočetnější zastoupení dojíždějících z jiných krajů měli studenti z Kraje Vysočina (5,7 tisíc osob), Zlínského kraje (5,0 tisíc) a Moravsko-slezského kraje (4,5 tisíc osob). Celkově byl v Jihomoravském kraji počet dojíždějících do kraje vyšší než počet z kraje vyjíždějících, a to o 19,4 tisíc osob. Z okresů Jihomoravského kraje bylo kladné saldo dojížďky do škol pouze v Brně-městě, rozdíl mezi počtem dojíždějících a vyjíždějících činil 42,3 tisíc osob. Ve vztahu Jihomoravského kraje k vyjížďce a dojížďce do škol do ostatních krajů, resp. z ostatních krajů, je situace obdobná – počet dojíždějících do kraje za prací je vyšší než počet z kraje vyjíždějících, a to o 20,5 tisíc osob.

Úhrnná bilance dojížďky do zaměstnání a do škol

V jihomoravském kraji vyjíždí z obce za prací a do škol celkem 185,3 tisíc osob, z tohoto počtu 75,6 tisíc osob vyjíždí do jiné obce v okrese, 84,2 tisíc osob vyjíždí do jiných okresů kraje, 18,9 tisíc osob vyjíždí do jiných krajů a 6,4 tisíc osob vyjíždí mimo ČR. Na druhé straně do obcí v Jihomoravském kraji dojíždí za prací a do škol 202,5 tisíc osob, z tohoto počtu 42,6 tisíc osob dojíždí z jiných krajů.

Tab. 4 Počet vyjíždějících, dojíždějících a saldo dojížďky podle okresů
Zdroj. SLDB 2011


Ve vztahu k ostatním krajům ČR je úhrnná bilance dojížďky kladná, počet dojíždějících za prací a do škol je o 23,7 tisíc osob vyšší než počet z kraje vyjíždějících. Se všemi kraji ČR s výjimkou Hl. m. Prahy (− 3,6 tisíc osob) měl Jihomo-ravský kraj kladné saldo dojížďky. V tabulce 4 je úhrnné saldo dojížďky uvedeno jako rozdíl všech dojíždějících do obcí v kraji za prací a do škol a všech vyjíždějících z obcí v Jihomoravském kraji. Je zřejmé, že saldo dojížďky, a to do zaměstnání i do škol, měl z okresů Jihomoravského kraje pouze okres Brno-město.

Tab. 5 Obce v Jihomoravském kraji s největším počtem vyjíždějících, dojíždějících a saldem dojížďky
Zdroj. SLDB 2011


Největším centrem dojížďky v Jihomoravském kraji je Brno. Pokud zohledníme pouze dojížďku do zaměstnání, kladné saldo dojížďky za prací zde dosahuje 44,3 tisíc osob, ze 49 měst v kraji mělo kladné saldo dojížďky za prací ještě dalších 19 měst. Hodnoty salda však byly podstatně nižší, což je zřejmé z tabulky 5, ve které je uvedeno 15 obcí se statutem města s nejvyššími počty vyjíždějících, dojíždějících a salda dojížďky.

Další informace k danému tématu jsou k dispozici v publikacích ČSÚ Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Jihomoravský kraj.


Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
mail: karel.adam@czso.cz
tel. 542 528 172