Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji v roce  2018

 

Jihomoravský kraj je významným centrem výzkumu a vývoje. Vynaložená částka v této oblasti v roce 2018 dosáhla 16,5 mld. Kč a tvořila 16 % výdajů na výzkum a vývoj v ČR. Meziročně se objem vynaložených nákladů zvýšil o více než 6 %. Výzkumem a vývojem v kraji se v roce 2018 zabývalo 518 pracovišť s 14 tisíci pracovníky, více než polovinu z nich tvořili výzkumní a techničtí pracovníci.

V roce 2009 bylo na výzkum a vývoj (VaV) v Jihomoravském kraji vynaloženo 8,1 mld. Kč. Do roku 2015 se objem výdajů na VaV v kraji každoročně zvyšoval, a to až na částku 17,7 mld. Kč. K nejvýraznějším meziročním změnám došlo v roce 2011 a 2012 (v roce 2011 nárůst o 31,4 % a v roce 2012 nárůst o 30,9 %). Naopak pokles objemu výdajů byl zaznamenán v roce 2016, a to o 15,4 %. V roce 2018 dosáhl objem výdajů na VaV částky 16,5 mld. Kč, oproti předešlému roku byl o 1,0 mld. Kč vyšší (o 6,4 %), proti roku 2009 byl objem výdajů dvojnásobný.

Graf 1 Výdaje na VaV a podíl Jihomoravského kraje na výdajích na VaV ČRGraf 1 Výdaje na VaV a podíl Jihomoravského kraje na výdajích na VaV ČR

Výdaje vynaložené na VaV v Jihomoravském kraji v letech 2012 až 2015 tvořily pětinu republikových výdajů. V roce 2018 sice podíl poklesl na 16,0 %, přesto byl mezi kraji druhý nejvyšší (po Hl. m. Praze s 35,9 %). Méně příznivě vyznívá srovnání dynamiky růstu objemu výdajů na VaV, krajský přírůstek 6,4 % byl mezi kraji 2. nejnižší (po Zlínském kraji) a za republikovou změnou zaostával o 7,3 bodu. Téměř o čtvrtinu se objem výdajů VaV zvýšil v Olomouckém kraji.

Graf 2 Výdaje na VaV v roce 2018 podle krajůGraf 2 Výdaje na VaV v roce 2018 podle krajů

Největší část výdajů na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji byla v minulých letech určena pro podnikatelský sektor, výjimkou byl rok 2012 s převahou vysokoškolského sektoru provádění. V roce 2018 do podnikatelského sektoru mířilo 54,9 % výdajů a do sektoru vyššího odborného a vysokého školství 33,2 %.

Od roku 2012 podnikatelský sektor převažuje i mezi zdroji financování. V roce 2018 bylo z těchto zdrojů financováno 50,5 % nákladů na VaV v kraji, 38,5 % objemu nákladů pokryly domácí veřejné zdroje. Oproti minulosti výrazně poklesla role zdrojů ze zahraničí. Zatímco v letech 2012 a 2013 zdroje ze zahraničí tvořily až 28 % celkové částky zdrojů VaV, v roce 2016 tento podíl poklesl až na 4,2 %, v roce 2018 se podíl zvýšil na 6,6 %.

Tab. 1 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji a zdroje financování výdajůTab. 1 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji a zdroje financování výdajů

V pohledu členění výdajů na VaV podle druhu nákladů je zřejmé navyšování objemu i podílu neinvestičních výdajů na celkovém objemu výdajů. V roce 2016 tvořily dokonce 94,3 % celku, v roce 2018 činil 92,4 %. Největší podíl neinvestičních nákladů tvořily mzdové náklady – v letech 2016 až 2018 téměř dvě třetiny neinvestičních nákladů. Na druhé straně nejvyšší podíl investičních výdajů na celku byl vykázán v roce 2012, a to 38,8 % a ještě v roce 2015 tvořily investice více než pětinu celkových nákladů (22,1 %).

Tab. 2 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji podle druhu a určeníTab. 2 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji podle druhu a určení

V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji 518 pracovišť provádějících výzkum a vývoj. Počet pracovišť provádějících VaV meziročně vzrostl o 11. V členění podle sektoru provádění mezi pracovišti ve sledovaném období výrazně převládají pracoviště působící v podnikatelském sektoru, v jednotlivých letech tvořily více než čtyři pětiny celkového počtu jednotek.

Tab. 3 Pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském krajiTab. 3 Pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji

počtu zaměstnanců a počtu výzkumných pracovníků je uvedena zkratka FTE. Jedná se o průměrný evidenční počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek věnovaný výzkumným a vývojovým činnostem (jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance na plný úvazek, který se na sto procent věnuje výzkumné a vývojové činnosti).

V roce 2018 bylo na pracovištích VaV Jihomoravského kraje zaměstnáno 13 772 zaměstnanců (přepočtené osoby), meziročně se jejich počet zvýšil o 753 osob. Ovšem ve srovnání s rokem 2011 byl jejich počet o více než polovinu vyšší (o 4 899 osob, tj. o 55,2 %). Zvýšení počtu pracovníků oproti roku 2011 bylo zaznamenáno zejména v podnikatelském sektoru a v sektoru vyššího odborného a vysokého školství (nárůst o 64,9 %, resp. o 53,0 %).

Tab. 4 Zaměstnanci a výzkumní pracovníci VaV v Jihomoravském krajiTab. 4 Zaměstnanci a výzkumní pracovníci VaV v Jihomoravském kraji

Počet pracovníků VaV v kraji se s výjimkou roku 2017 zvyšoval, ale jejich struktura se z hlediska zaměření až do roku 2017 měnila jen nepatrně. V počtu zaměstnanců převažovali výzkumní pracovníci, jejich podíl vzrostl z 58,2 % v roce 2011 až na 62,7 % v roce 2015. V následujících letech ovšem podíl výzkumných pracovníků klesal až na 53,0 % v roce 2018.

Celkem 441 pracovišť provádějících VaV v kraji v roce 2018 (85,1 % z celkového počtu) reprezentuje podnikatelský sektor. Za tuto část jsou k dispozici i údaje za okresy Jihomoravského kraje. Z hodnot uvedených v tabulce 5 je zřejmé dominantní postavení Brna-města. Na krajském celku ukazatelů VaV se Brno v roce 2018 podílelo téměř 61 % u počtu pracovišť a více než 83 % u počtu zaměstnanců a u objemu výdajů na VaV.

Tab. 5 Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru v okresech Jihomoravského kraje v roce 2018Tab. 5 Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru v okresech Jihomoravského kraje v roce 2018

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172