Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Jihomoravský kraj je významným centrem výzkumu a vývoje. Vynaložená částka v této oblasti v roce 2017 dosáhla 15,5 mld. Kč a tvořila 17 % výdajů na výzkum a vývoj v ČR. Meziročně se objem vynaložených nákladů zvýšil jen nepatrně, přesto ve srovnání s ostatními kraji patřil podíl nákladů na regionálním HDP k nejvyšším. Výzkumem a vývojem v kraji se v roce 2017 zabývalo 507 pracovišť s 13 tisíci pracovníky, tři pětiny z nich tvořili výzkumní a techničtí pracovníci.

V roce 2008 bylo na výzkum a vývoj (VaV) v Jihomoravském kraji vynaloženo 7,1 mld. Kč. Do roku 2015 se objem výdajů na VaV v kraji každoročně zvyšoval, a to až na částku 17,7 mld. Kč. K nejvýraznějším meziročním změnám došlo v roce 2011 a 2012 (v roce 2011 nárůst o 31,4 % a v roce 2012 nárůst o 30,9 %). Naopak pokles objemu výdajů byl zaznamenán v roce 2016, a to o 15,4 %. V roce 2017 dosáhl objem výdajů na VaV částky 15,5 mld. Kč, oproti předešlému roku byl o 0,5 mld. Kč vyšší (o 3,5 %).

Graf 1 Výdaje na VaV a podíl Jihomoravského kraje na výdajích na VaV ČRVýdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji v roce 2017

Postupné navyšování objemu výdajů na VaV doprovázelo i zvýraznění role Jihomoravského kraje v rámci ČR. Jestliže se v roce 2008 Jihomoravský kraj na republikovém celku podílel 14,2 %, v roce 2013 byl podíl nejvyšší, a to 20,8 %. V roce 2017 sice podíl klesl na 17,1 %, přesto byl mezi kraji druhý nejvyšší (po Hl. m. Praze s 35,4 %). Prvenství Jihomoravskému kraji patřilo ve výši podílu výdajů na VaV na objemu regionálního hrubého domácího produktu (HDP). Podíl v kraji v roce 2017 dosáhl 2,9 % a republikový průměr (nad nímž byla i Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj se shodoval) převyšoval o 1,1 bodu.

Graf 2 Výdaje na VaV a podíl výdajů na VaV na HDP v roce 2017 podle krajůGraf 2 Výdaje na VaV a podíl výdajů na VaV na HDP v roce 2017 podle krajů

Největší část výdajů na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji byla v minulých letech určena pro podnikatelský sektor, výjimkou byl rok 2012 s převahou vysokoškolského sektoru provádění. V roce 2017 do podnikatelského sektoru mířilo 57,4 % výdajů a do sektoru vyššího odborného a vysokého školství 31,0 %.

Od roku 2012 podnikatelský sektor převažuje i mezi zdroji financování. V roce 2017 bylo z těchto zdrojů financováno 52,9 % nákladů na VaV v kraji, 38,3 % objemu nákladů pokryly domácí veřejné zdroje. Oproti minulosti výrazně poklesla role zdrojů ze zahraničí. Zatímco v letech 2012 a 2013 zdroje ze zahraničí tvořily až 28 % celkové částky zdrojů VaV, v letech 2016 a 2017 tento podíl poklesl na 4,2 %, resp. 5,3 %.

Tab. 1 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji a zdroje financování výdajůTab. 1 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji a zdroje financování výdajů

V pohledu členění výdajů na VaV podle druhu nákladů je zřejmé navyšování objemu i podílu neinvestičních výdajů na celkovém objemu výdajů. V roce 2016 tvořily dokonce 94,3 % celku a v roce 2017 91,2 %. Největší podíl neinvestičních nákladů tvořily mzdové náklady – v letech 2016 a 2017 téměř dvě třetiny neinvestičních nákladů. Na druhé straně nejvyšší podíl investičních výdajů na celku byl vykázán v roce 2012, a to 38,8 % a ještě v roce 2015 tvořily investice více než pětinu celkových nákladů (22,1 %).

Tab. 2 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji podle druhu a určeníTab. 2 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji podle druhu a určení

V roce 2017 bylo v Jihomoravském kraji 507 pracovišť provádějících výzkum a vývoj. Počet pracovišť provádějících VaV meziročně vzrostl o 57. V členění podle sektoru provádění mezi pracovišti ve sledovaném období výrazně převládají pracoviště působící v podnikatelském sektoru, v jednotlivých letech tvořily více než čtyři pětiny celkového počtu jednotek.

Tab. 3 Pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském krajiTab. 3 Pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji

počtu zaměstnanců a počtu výzkumných pracovníků je uvedena zkratka FTE. Jedná se o průměrný evidenční počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek věnovaný výzkumným a vývojovým činnostem (jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance na plný úvazek, který se na sto procent věnuje výzkumné a vývojové činnosti).

V roce 2017 bylo na pracovištích VaV Jihomoravského kraje zaměstnáno 13 019 zaměstnanců (přepočtené osoby), meziročně se jejich počet změnil jen nepatrně (pokles o 77 osob). Ovšem ve srovnání s rokem 2011 byl jejich počet téměř o polovinu vyšší (o 4 147 osob, tj. o 46,7 %). Zvýšení počtu pracovníků oproti roku 2011 bylo zaznamenáno zejména v podnikatelském sektoru a v sektoru vyššího odborného a vysokého školství (nárůst o 63,8 %, resp. o 34,8 %).

Tab. 4 Zaměstnanci a výzkumní pracovníci VaV v Jihomoravském krajiTab. 4 Zaměstnanci a výzkumní pracovníci VaV v Jihomoravském kraji

Počet pracovníků VaV v kraji se sice s výjimkou roku 2017 zvyšoval, ovšem jejich struktura z hlediska zaměření se v letech 2011 až 2017 změnila jen nepatrně. V počtu zaměstnanců převažovali výzkumní pracovníci, jejich podíl vzrostl z 58,2 % v roce 2011 na 60,2 % v roce 2017.

Celkem 433 pracovišť provádějících VaV v roce 2017 (85,4 % z celkového počtu) reprezentuje podnikatelský sektor. Za tuto část jsou k dispozici i údaje za okresy Jihomoravského kraje. Z hodnot uvedených v tabulce 5 je zřejmé dominantní postavení Brna-města. Na krajském celku ukazatelů VaV se Brno v roce 2017 podílelo téměř 62 % u počtu pracovišť a více než 83 % u počtu zaměstnanců a u objemu výdajů na VaV.

Tab. 5 Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017Tab. 5 Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru v okresech Jihomoravského kraje v roce 2017

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172