Výběrové šetření Životní podmínky (SILC)

 

Výběrové šetření Životní podmínkykteré Český statistický úřad pravidelně zajišťuje od roku 2005, je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Jeho provádění se stalo pro Českou republiku závazné po vstupu do Evropské unie v roce 2004.

Prostřednictvím tohoto statistického zjišťování jsou k dispozici dlouhodobě srovnatelná data o ekonomické a sociální situaci domácností, a to nejen v rámci ČR, ale i v celé Evropské unii. Díky jednotné metodice šetření máme možnost porovnat mezi sebou výsledky jednotlivých zemí, kde šetření probíhá, tzn. všech 28 členských států EU a dále Islandu, Norska, Švýcarska a Turecka.

Vlastní šetření se uskuteční v době od 4. února do 28. května 2017, a to prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti (byty) byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

V Jihomoravském kraji tazatelé navštíví celkem 1 281 domácností, starostové vybraných obcí a měst byli o prováděném šetření informováni.

Od roku 2008 probíhá postupný přechod na zjišťování dat s využitím elektronických dotazníků a i v roce 2017 se šetření provádí dvěma způsoby. Údaje za část domácností se zapisují do papírových dotazníků, ve druhé části domácností je vyplňován elektronický dotazník. Šetření se skládá ze tří tematicky stálých částí (dotazník za byt, za domácnost a za osoby starší 16 let) a každoročně se měnícího tzv. modulu, jenž rozšiřuje některou z oblastí, na které je šetření EU-SILC zaměřeno (materiální nebo sociální vyloučení, peněžní chudoba, bydlení či finanční situace). V roce 2017 je modul zaměřen na zdraví dětí, finanční zátěž celé rodiny na zdravotní péči a na zadluženost domácností.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2017, a které jim vydá Krajská správa ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Kontaktní osoba - krajský garant:

Mgr. Michaela Kolářová
Tel.: 542 528 233
Mobil: 731 439 303
E-mail: michaela.kolarova@czso.cz